Обществени консултации

Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

Проектът на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането има за цел засилване на регулаторната рамка по отношение на изпълнението на задълженията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и на застрахователите във връзка с функционирането на системата „Зелена карта“ в България. Чрез него ще се постигне гарантиране на точно и своевременно изпълнение на задълженията на застрахователите и НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“, съгласно изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата. Също така, ще се създаде правна възможност за предприемане на надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор в случай на неизпълнение на задълженията на застрахователите и на НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“. 

Отстраняването на установените проблеми при функционирането на системата „Зелена карта“ в България е един от елементите на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), който изисква промени в нормативната уредба.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:s.koleva@minfin.bg; m.r.dimitrova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 ноември 2022 г. 11:20:53 ч.
akmail

Отмяна на знака на Гаранционния фонд

С оглед на това, че последно предложения за обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗДвП предвижда отмяна на задължението за поставяне върху предното стъкло на МПС на знак за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, смятам, че в законопроекта за допълнение на Кодекса за застраховането трябва да се включат и разпоредби за неговото изменение, с които да се отмени издаването на такъв знак от застрахователите.

По-конкретно предлагам следните изменения в Кодекса за застраховането:

§ 1. В чл. 487 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и знак, който се издава от Гаранционния фонд” се заличават;

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

 

§ 2. В чл. 332 се правят следните изменения:

1. В ал. 3:

а) в първото изречение думите „придружен от знак по чл. 487” се заличават;

б) във второто изречение пред думата „сертификата” се добавя съюзът „и”, а думите „и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1” се заличават.

2. В ал. 4:

а) във второто изречение думите „знак” се заменя с „двустранен констативен протокол”;

б) в последното изречение запетаята след думата „полица” се заменя със съюза „и”, а думите „и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1” се заличават.