Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (БНБ) се цели преодоляване на правните несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г. и отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за Българската народна банка.

Отстраняването на правните несъответствия, констатирани в Докладите за конвергенция на ЕЦБ и на Европейската комисия за 2022 г. е една от мерките за изпълнение на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II). Докладите за конвергенция се изготвят от ЕЦБ и ЕК на основание чл. 140 от Договора за функциониране на ЕС (Договора) и включват оценка на икономическото сближаване и преглед на съответствието на националното законодателство на държава членка с дерогация (държава членка, която не е приела еврото) от една страна, и от друга - с чл. 130 и чл. 131 от Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устава).

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:s.koleva@minfin.bg; p.parvanova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари