Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Националната карта на висшето образование в Република България е разработена, приета и се актуализира в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021–2030 година.

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1а от ЗВО Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема и актуализира ежегодно Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

В актуализираната Карта няма промяна по отношение начина на определянето на групи професионални направления и специалности от регулираните професии на национално ниво, както и групи акредитирани висши училища по професионални направления и специалности от регулираните професии в зависимост от степента на съответствие на актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в Република България със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда и типове региони за планиране според регионалните потребности за развитие на висшето образование.

Не са направени промени и в действащите насоки на националната политика към определените в актуализираната Карта различни групи професионални направления, специалности от регулираните професии и висши училища, както и към различните типове региони на планиране. Актуализирани са данните по отделните професионални направления и специалности от регулираните професии в приложение № 2 към Картата.  

С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар. Очакваните резултати от прилагането на предложения проект на акт са свързани с повишаването на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие  и подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.


Дата на откриване: 28.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2022 г. 16:40:53 ч.
ПавелДеспотов

Предложение за Национална програма за стаж за завършили археолози, пък и за други специалности .

                                                                  Предложение от

                                                 Павел Деспотов, магистър по археология

                                    за залагане в Националната карта на висшето образование

                                    създаване на Национална програма за стаж за хора, завършили

                                    магистри по археология, както и завършили магистри от други 

                                    специалности изискващи стаж след дипломиране.

 

            Уважаеми. Предлагам в Националната карта на висшето образование да бъде заложено създаването и развитието на Наионална програма за стаж за хора завършили и дипломирали се със степен Магистър по археология, която да обхване изискванията формулирани в член 150 от закона за културното наследство изискващи наличието на необходимите години стаж като заместник-ръководител на археологически проучвания, чрез които се добива правоспособност на съответния магистър по археология за ръководене на археологическо проучване и за вписване в регистъра на археолозите по член 150 алинея 2. Предлагам също така тази Национална програма за стаж да не обхваща само завършилите археолози, а и всички специалности изискващи стаж след завършване на магистърска степен, като самата програма бъде адаптирана към изискванията за стаж по съответните специалности, които го изискват след завършване на магистърска степен и дипломиране като магистър. 

           Мотивите ми, за да предложа създаването на такава национална програмаа стаж, са, че археолозите, на които им се издава разрешително за провеждането на теренни археологически проучвания няма как да поемат целият поток завършили магистри по археология и да ги включат като заместник-ръководители на техните проучвания поради причината, че все пак финансовият ресурс, който получават за теренни археологически проучвания не е много голям. А работата на археолога е да провежда археологически проучвания. Получава се, че огромен процент от завършилите магистърска степен по археология не могат дабъдат вписани във въпросният регистър като правоспособни, защото изисканият стаж като заместник-ръководители не им е осигурен от никого и практическиса неправоспособни. Както казах по-горе предлагам тази Национална програма за стаж за завършилите да обхване и други специалности, които изискват стаж след завършване и дипломиране.

         

12 декември 2022 г. 17:49:08 ч.
ПавелДеспотов

Пояснение относно моето предложение

Направих това предложение със заглавие Национална програма за стаж за завършили археолози, пък и за други специалностизащото считам, че изложеното в него е важно и ще е правилно дори и да не го одобрите, да обърнете внимание на казаното и също така компетентните органи и хора, от които зависи политиката в сферата на висшето образование да обърнат внимание на изложеното от мене в него. Просто трябва да се обърне внимание на случващото се след като магистрите завършват и се дипломират, дори и да не приемете моето предложение.

                                                                                                                                      С уважение:

                                                                                                                                  Павел Деспотов

                                                                                                                      Магистър по археология

28 декември 2022 г. 00:26:38 ч.
ПавелДеспотов

Още едно пояснение

Предлагам също така програмата да е за завършили независимо преди колко време съответната специалност

29 декември 2022 г. 17:41:37 ч.
ПавелДеспотов

Отново относно завършилите магистри по археология

Относно археолозите. Както вече  споменах по-горе практикуването на професията археолог се изразява в провеждането и ръководенето на теренни археологически проучвания. А когато огромен брой магистри по археология са практически неправоспособни благодарение на причините, които вече споменах. Музеите, вузовете и другите организации няма как да поемат и назначат на работа толкова магистри по археология. И се получава, че огромен брой магистри не само, че не са сертифицирани, но и не работят в съответните организации гореспоменати  специализирани в  областта на археологията. Нека тази програма за стаж да обхване не само държавните вузове, а и всички останали. Дори и да не приемете това мое предложение за Национална програма за стаж, много ви моля да обърнете внимание на ставащото с магистрите, които авършват и се дипломират след тяхното дипломиране. И да вземете необходимите мерки и приемете адекватни политики за професионалното развитие на тези млади хора.