Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г.. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Наредба № 4 е издадена на основание чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и определя условията и редът за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели от името на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Прегледите на корабите и корабопритежателите се извършват за установяване спазването на изискванията за безопасност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда. Прегледите на корабите и корабопритежателите съгласно чл. 73, ал. 2 от КТК може да се извършват от организации, признати по реда на Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131 от 2009 г.), като в тези случаи съответните свидетелства се издават от признатата организация, извършила прегледа.

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 има за цел да осигури прилагането на изискванията на Кодекса за признатите организации (Кодекс ПО), приет с Резолюция MSC.349(92) на Комитета за морска безопасност на 21  юни 2013 г., в сила за Република България от 1 януари 2015 г. (обн, ДВ, бр. 15 от 2017 г.).

С § 1 от проекта се предлага в договора, който урежда задълженията и функциите, поети от признатата организация, да бъдат включени разпоредби, които осигуряват: 1) прилагането на изискванията на Кодекс ПО и циркулярно писмо MSC-MEPC.5/Circ.16 на Международната морска организация от 24 януари 2022 г. относно типово споразумение за оправомощаване на признати организации, действащи от името на администрацията; 2) оправомощаване на признатата организация да издава корабни документи съгласно изискванията на международните конвенции, по които Република България е страна.

С § 2 от проекта се отстранява техническа грешка в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

С проекта не се въвеждат изисквания на правото на Европейския съюз (ЕС), поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на ЕС.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на нормативен акт и мотивите за изготвянето му и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им.

 

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Старши експерт в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“,
ИА ,,Морска администрация“
Тел: 0879 829 735
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg

 


Дата на откриване: 29.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари