Обществени консултации

Проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга

Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга (Проекта), открито с Решение № 233/01.07.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга.

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=6178


Дата на откриване: 29.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2022 г. 16:57:07 ч.
ilia0000

За определяне на конкретен размер на разумната норма на печалба като процент от възвращаемостта на в

Според чл. 14, ал. 2, т. 5 от Правилата, предприятията ще прилагат документи с приложената разумна норма на печалба и доказателства за определянето й. От определението в § 1 от ДР се разбира, че разумната норма на печалба (РНП) може да се избере между нула и процента на възвращаемост на вложения капитал (ВВК). Естествено е да се предположи, че предприятията ще изберат максималната възможна разумна норма на печалба, която е равна на процента на ВВК, а това обезсмисля изразът „не надвишава“ в определението.

Затова предлагам изразът „не надвишава“ да се замени с изразът „е равна на“ или да се определи конкретен размер на РНП като процент от ВВК, примерно 50% или друг процент от ВВК.

Друг мотив за това предложение е, че от определението в § 1 от ДР за разумната норма на печалба се разбира, че е възможно две или повече предприятия да си разпределят универсалната услуга.

Конкретното определяне според § 1 от ДР на разумната норма на печалба, която не трябва да надвишава възвращаемостта на вложения капитал, е свързано с предпоставки за субективизъм и неопределеност. Ако възвращаемостта е например 10 %, колко да е РНП – 1%, 5% или 10%?

Това именно е още една причина, че трябва да се определи в Правилата конкретен размер на РНП като процент от ВВК, примерно 50% от ВВК. По този начин, в случай че има две или повече предприятия, които предоставят отделни части от универсалната услуга, те ще се третират при еднакви условия.

Ако едното предприятие има ВВК 10%, неговата РНП ще е 5%, ако второто предприятие има ВВК 20%, неговата РНП ще е 10%, ако третото предприятие има ВВК 15%, неговата РНП ще е 7,5%. По този начин ще се постигне максимална справедливост към тези предприятия.