Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието на културния институт.

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ.

С проекта се предвижда за дейността на културния институт, директорът да изготвя  и представя пред министъра на културата ежегоден доклад, като по този начин се въвежда механизъм за отчитане на планираните в стратегическия документ мерки за развитието на института.

С проекта се предвижда изменение и на Закона за закрила и развитие на културата, с което ще бъде въведено същото задължение и за директорите на другите културни институти. Целта на това допълнение на Закона е уеднаквяване на изискванията към всички директори на държавни културни институти за изготвяне на стратегически план за развитието на културния институт.

С проекта се предвижда определяне на реда за осъществяване на финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други, като чрез издаването на наредба от министъра на културата ще се осигури необходимия механизъм, гарантиращ спазването на конкурсното начало и прозрачността на провежданите сесии за финансиране.

С проекта се предвижда изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, като е необходимо да се отстрани несъответствието между текстове от Закона с чл. 6 и чл. 7 от ЗКН, които определят културното наследство, като съвкупност от културни ценности и ограничават определението за културна ценност от печатни произведения до „произведение на изкуството по-старо от 50 години“.

Проектът на нормативен акт е  бил публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на културата (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5531), като ще бъде публикуван отново на интернет страницата на МК и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.


Дата на откриване: 29.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 13.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари