Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

На основание чл. 53, ал. 2 и чл. 54 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“, както и условията и редът за постъпване на държавна служба в Агенцията са уредени в Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“.

От 2015 г. до момента се установява, че има кандидати, които се явяват многократно на конкурси и които не покриват минималните изисквания за назначаване на държавна служба в Агенцията. Така, на практика, едни и същи лица, макар да не бъдат назначавани на служба в Агенцията поради обстоятелството, че на всеки един от конкурсите не успяват да преминат изискуемите елиминаторни прагове на отделните конкурсни етапи, с участието си в конкурса успяват да повлияят индиректно върху класиранията на останалите кандидати посредством предвидените процедури за балообразуване.

Наред с това, многократното явяване на едни и същи лица на множество на брой конкурси, чиито отделни етапи не могат да бъдат преминати от тези лица, води до повишаване на административната тежест за провеждащия конкурса орган, който има задължението да изучава, оценява и проучва кандидатите. Посочените дейности са свързани както с ангажирането на кадрови и времеви ресурс, така и с разходването на финансови средства, необходими за провеждане на конкурсната процедура.

С допълнението на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“ се цели да не се допускат до участие в конкурс кандидати, които не са преминали елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 при участието им в предходен конкурс по тази наредба, проведен до 2 години преди настоящия.

С въвеждането на предложения текст ще се намали административната тежест за провеждащия конкурсната процедура орган, респективно ще се ограничи разходването на средства във връзка с процедурата, както и ще се даде възможност на отпадналите кандидати да положат необходимите усилия, за да покажат по-добри резултати в бъдеще.


Дата на откриване: 30.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари