Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за изпълнението ѝ

Стратегията за цифрова реформа на българския строителен сектор е разработена в резултат на последователните действия на българското правителство, с подкрепата на  ЕК и е свързана с основни стратегически документи на Република България: Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г., Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Националния план за възстановяване и устойчивост 2022-2026 г.

Разработването на Стратегията е извършено въз основа на  резултатите от изпълнение на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, финансиран по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. на Европейския съюз, съвместно с всички заинтересовани страни, организирани в две национални работни групи със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството .

Реформата с хоризонт 2030 г., предвижда осигуряването на:

-           нормативни условия и ИТ инфраструктура за цифрова трансформация на строителния сектор – формати за електронно предаване на строителна документация и инфраструктура за управлението й, в т.ч. съхраняване на документацията и систематизирането й в регистри, интеграция на информационни системи;

-           електронно управление на процедурите по завяване, служебно препращане за вътрешноведомствено и  междуведомствено съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт, свързан с проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти;

-           бази данни за устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, кадастър и свлачищни, абразионни и ерозионни процеси на територията на Република България и публикуването им или предоставянето им по електронен път на трети страни;

-           възможности за повишаване на квалификацията на публичния и частния сектор за работа със СИМ ниво 2;

-           постепенното преминаване в цифров режим на работа СИМ ниво 2 на участниците в строителния процес от публичния и частния сектор;

-           условия за предоставяне на качествено образование за прилагане на СИМ в професионалните гимназии за средно техническо образование и висшите училища в областта на строителството;

-           условия за развитие на иновации в строителния сектор.

Осъществяването на цифровата реформа на строителния сектор ще доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране, одобряване и изпълнение на строежите, до създаване на възможности за тяхната по-добра поддръжка, удължаване на живота им и по-добро управление на енергийния ресурс. Администрацията ще предоставя комплексни и синхронизирани електронни услуги чрез осигуряване на оперативна съвместимост и автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

 

 


Дата на откриване: 2.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари