Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226

Проектът е изготвен в изпълнение на мярка № 91 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 17 на Министерския съвет от 21 януари 2022 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се цели осигуряване на правилното прилагане на параграф 1, точка 1 от Приложението към Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (ОВ, L 367, 23 декември 2014 г.) (по-нататък за краткост „Директива 2014/112/ЕС“).

Основната част от изискванията на Директива 2014/112/ЕС са въведени в българското законодателство с разпоредби на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя (по-нататък за краткост „наредбата“), които са създадени с Постановление № 29 на Министерския съвет от 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 93 от 2003 г.), обнародвано в бр. 19 на „Държавен вестник“ от 2018 г.

На 28 октомври 2021 г. е получена грама от Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз № Пв 7.2.1 – 1415/27.10.2021 г., с приложено към нея писмо на директора на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (DG EMPL) към Европейската комисия. Поставените в писмото въпроси, свързани с въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/112/ЕС, наложиха извършването на проверка на съответните разпоредби от националните правни актове. В резултат е установено, че съществува несъответствие между нормата на чл. 2, ал. 1 от наредбата, предвиждаща изключване от приложното поле на подзаконовия нормативен акт на плаващите по вътрешните водни пътища кораби с дължина до 20 метра и с екипаж до двама души, и изискването на параграф 1, точка 1 от Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (Приложението към Директива 2014/112/ЕС), според което в предметния обхват на споразумението попадат всички кораби от търговско корабоплаване по вътрешните водни пътища, без оглед на тяхната големина или брой на членовете на екипажа.

Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет е изготвен от междуведомствена работна група, сформирана с моя Заповед № РД-08-453 от 2 септември 2022 г., в която бяха включени експерти не само от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, но също от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Проектът на акт включва три параграфа – с първия се внасят промени в двете алинеи на чл. 2 от наредбата, с втория се допълва разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от наредбата, а третият представлява заключителна разпоредба, отлагаща влизането в сила на акта. Формулираната цел – да бъде отстранено установеното несъответствие между правилата на наредбата и изискванията на Директива 2014/112/ЕС, се постига с предлаганата нова редакция на чл. 2, ал. 1 от наредбата (§ 1, т. 1 от проекта на акт). Освен, че дава по-ясна и улесняваща прилагането на нормата на чл. 2, ал. 1 от наредбата формулировка, § 1, т. 1 от проекта на акт предлага заличаване на съществуващото в момента изключване от приложното поле на наредбата на плаващите по вътрешните водни пътища кораби с дължина до 20 метра и с екипаж до двама души, които превозват товари или пътници. Същевременно, предлаганата нова редакция на чл. 2, ал. 1 продължава да се придържа към разбирането, че правилата на наредбата не следва да се прилагат по отношение на плаващите по вътрешните водни пътища на Република България риболовни кораби. Не на последно място, с § 1, т. 1 от проекта на акт използваният в чл. 2, ал. 1 от наредбата термин за обозначаване на корабите за спорт, туризъм и развлечения се привежда в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.). Във връзка с изложеното е необходимо да бъдат направени две пояснения:

Първото е свързано с факта, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване съдържанието на понятието „търговско корабоплаване“ включва и стопанския риболов, но това разбиране на българския законодател се различава от смисъла, който социалните партньори, подписали Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт (Приложението към Директива 2014/112/ЕС), влагат в понятието „търговски вътрешен воден транспорт“. Изложеното в Обяснителния меморандум към Предложението на Директива на Съвета за прилагане на Европейското споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт (COM(2014) 452 final от 7 юли 2014 г.) и съдържанието на термина „мобилен работник“, дефинирано в параграф 2, буква „л“ от Приложението към Директива 2014/112/ЕС, обосновават недвусмисления извод, че за целите на споразумението понятието „търговски вътрешен воден транспорт“ включва превоза по вътрешни водни пътища на товари и пътници, но не и стопанския риболов.

На второ място следва да се посочи, че и според настоящата си редакция чл. 2, ал. 1 от наредбата трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на членовете на екипажа на плаващ по вътрешните водни пътища на Република България риболовен кораб са изключени от приложното ѝ поле, тъй като стопанският риболов в българския участък на река Дунав се извършва с малки плавателни съдове (т.е. с кораби с дължина до 20 метра), чийто екипаж обичайно се състои от един или двама души.

Предложенията за изменение на чл. 2, ал. 2 от наредбата (§ 1, т. 2 от проекта на акт) и допълване на чл. 6, ал. 9 от наредбата (§ 2 от проекта на акт), от една страна, са последица от реализирането на основната цел – стесняване на кръга обществени отношения, които остават извън предметния обхват на наредбата, а от друга, са продиктувани от необходимостта да бъде съобразено обстоятелството, че с разпоредби на подзаконовия нормативен акт са въведени и изискванията на Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (ОВ, L 25, 31 януари 2017 г.), която директива има за предмет трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на морски риболовен кораб и корабопритежателя.

Заключителната разпоредба на § 3 от проекта на акт предвижда промените в наредбата да влязат в сила един месец след обнародване на Постановлението на Министерския съвет в „Държавен вестник. Създадена е по предложение на партньорите в тристранния диалог, формулирано по време на обсъжданията на проекта на акт в Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Целта е на корабопритежателите на търговски кораби с дължина до 20 метра и с екипаж до 2 души, които плават по вътрешните водни пътища, както и на членовете на екипажите на такива кораби да бъде предоставен подходящ срок, в който да се подготвят за изпълнението на новите за тях нормативни изисквания.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и към този доклад се прилага таблица за съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива 2014/112/ЕС. Приложени са и становищата по проекта на нормативен акт на Работна група 9 „Транспортна политика” и Работна група 13 „Социална политика и заетост” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и към този доклад се прилага одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага съгласувана от дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт.

В съответствие с нормата на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда по проекта на акт са проведени консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както на национално, така и на браншово ниво.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проектът на Постановление на Министерския съвет, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Главен експерт
Отдел "Международни регулации и сътрудничество"
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тел.: 0700 10 145
pavlinka.kovacheva@marad
 

 


Дата на откриване: 2.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари