Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии и специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти за учебната 2023/2024 година

С проекта на Постановление се предлагат актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година с включване на нови специалности съгласно определените критерии и изготвени с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, посоченото по-горе ПМС № 111 от 25.06.2018 г.

С предложения проект нови девет специалности влизат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/2024 учебна година. Седем от тях са от професионално направление „Строителство“ - „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях“. Останалите две нови защитени специалности са „Класически инструменти“ за професия „Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“ и „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“ от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“.

С тях за защитените от държавата специалности от професии стават общо 60.

Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици. От списъка се изважда една специалност - „Дограма и стъклопоставяне“, тъй като вече не отговаря на критерия за уникалност по териториален признак.

С шест нови специалности се актуализира и Списъка със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година. Две специалности са от професионално направление „Горско стопанство“ - „Дърводобив“ и „Механизация на горското стопанство“. Други две са от професионално направление „Строителство“ - „Основни и довършителни работи“ и „Строителство и архитектура“, а останалите са „Програмно осигуряване“ от професионално направление „Компютърни науки“ и „Логистика на товари и услуги“ от професионално направление „Транспортни услуги“.

Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда стават общо 84. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 12 ученици.

Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и министерствата. Ще се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.


Дата на откриване: 9.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2022 г. 21:42:12 ч.
noma

Национално сдружение на българските спедитори (НСБС)

Транспортният сектор е един от динамично развиващите се у нас и с оглед на значението му за цялостното състояние на икономиката, осигуряването на достатъчно на брой и добре подготвени кадри е предпоставка и ключов фактор за неговото добро функциониране и развитие. С оглед на това считаме за уместно в Приложение 2 към чл.2 от Проекта на ПМС включването на по-долу посочените професии и специалности:

Код

Професионално направление

Код

Професия

Код

Специалност

79

83

Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

8322

Водачи на леки автомобили, вкл. таксита

8322 2007

Шофьор, куриер

80

83

Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

833

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

8332

Водачи на тежкотоварни автомобили

81

840

Транспортни услуги

840100

Куриер

8401001

Логистика на товари и услуги

82

840

Транспортни услуги

840110

Спедитор-логистик

8401102

Планиране и управление на логистични процеси

83

84

Оператори на подвижни съоръжения

8344

Оператори на подемно-транспортни съоръжения

8344 2003

Водач, електрокар

84

84

Оператори на подвижни съоръжения

8344

Оператори на подемно-транспортни съоръжения

8344 2004

Водач, мотокар

85 

933

Работници в транспорта и складирането

9333

Товаро-разтоварачи

9333 0010

Работник, товаро-разтоварна дейност

Складовите работници, включени в нашето предложение като ред 85, попадат към професиите, не изискващи специална квалификация и обхващат изпълнението на елементарни и рутинни задачи, при които се използват основно ръчни инструменти и често изпълняваната работа изисква някакво физическо усилие. Въпреки, че според НКПД това е раздел 9 и поради тази причина не може те да бъдат включени към списъка от Приложение 2, то в действителност намирането на подобни служители е много трудно и предлагаме съответните изисквания да бъдат преразгледани.

 

05 януари 2023 г. 13:52:56 ч.
tsvetinkk1

Мнение и предложение

Подкрепям актуализирането на списъците и смятам, че промените и допълненията са адекватни от гледна точка на бъдещите нужди на пазара на труда.

Смятам, че трябва да бъде проследявана и професионалната реализация на учениците, завършващи посочените специалности и съответно да бъде направена последваща оценка, която да определи дали всъщност се реализират мнозинството от завършилите в съответните професионални направления и каква всъщност е ефективността на списъците и "защитените специалности".

05 януари 2023 г. 16:18:31 ч.
tsninova

Мнение

Хубаво е, че започва да се обръща повече внимание на тези кадри. Определено не са за подценяване и има нужда от тях.