Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

 

Законопроектът цели да уреди статута и функционирането на браншови организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации, част от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. Ще бъдат ясно определени критериите за представителност на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански продукти в Република България, което ще допринесе за създаване на яснота, кои са основните представители на различните браншове, които представляват земеделските стопани и агробизнеса в Министерството на земеделието. Създаването на единна нормативна рамка цели да осигури еднакво третиране при определяне на представителността на земеделските обединения. С ефективното ѝ прилагане ще се гарантира по най-добрия начин представителността на различните браншове в сектор „Земеделие“.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 AMehmedova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 декември 2022 г. 10:09:10 ч.
tzviatkov

Предложения

ЗАКОН

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Всички образци на документи, които ще се ползват за прилагане на закона да се подлагат на обществено обсъждане с цел намаляване на административната тежест върху субектите по него. Задължението да се прилага и спрямо всички подзаконово нормативни актове, общи и индивидуални административни актове по АПК.

2. Законът да задължава първостепенно да се ползва електронна кореспонденция и електронен документооборот по закона.

3. Всички първични данни по закона да се осигуряват първоначално от регистрите по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, НСИ, МЗм и ДФЗ от наличните при тях регистри и бази с данни и след това да се изискват от субектите по закона.

 

16 декември 2022 г. 10:09:31 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 1. С този закон се уреждат условията за придобиване на представителен статут от браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти и изискванията към дейността им с оглед на този статут.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В „СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ многократно е записани, че е „Необходимо е да се прави разграничение между  понятията „браншова организация“ и „организация на производители“ (вторите са по дефиниция търговци) както по признак правноорганизационна форма, така и по отношение на цели и дейност“.

Независимо от това в члена е записано „представителен“, което е отделено от „браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти“.

Предлагам членът да започне с точно определяне условията за „представителни браншови организации“ или да се даде определение за това понятие.

 

 

Чл. 2. Представителни браншови организации могат да се създават и извършват дейност в:

т) други браншове

л) други браншове

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В „СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ е описано какво се има в предвид под „бранш“, но в закона не е включено определение за това понятие, което предполага субективно тълкуване спрямо „наложена недвусмислената употреба и разбиране за понятието“ и „общоприетото разбиране“ за него спрямо всеки отделен субект.

Предлагам в закона да се включи определение за „бранш“.

 

 

Чл. 3. (1) Министерството на земеделието създава и поддържа публичен регистър на областно, регионално и национално представителните браншови организации, който съдържа най-малко:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се добави текст „който се публикува на интернет страницата на министерството“ и в „Портала за отворени данни““ за да е еднозначно ясно още в закона къде се публикува този регистър и наредбата по ал. 4 да се съобрази с това, както и да се приложи Директива (ЕС) 2019/1024.

 

16 декември 2022 г. 10:09:58 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 3. (1):

2. вид и наименованието на браншовата организация;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какво се има в предвид под „вид“- областно, регионално и национално или друго.

Предлагам да се включи и правната формата на браншовата организация.

 

 

Чл. 3. (1):

6. информация за дейността на браншовата организация, включително вида на продуктите и животните;

7. брой членове по области;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам „информация за дейността на браншовата организация“ да отпадне, защото не е еднозначно ясно какво трябва да се съдържа и да остане само „вид на продуктите и вид на животните“

 

 

Чл. 3. (1):

7. брой членове по области;

8. списък на членовете на национално и регионално представителни браншови организации;

9. поименен списък на членовете на областно представителните браншови организации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам трите точки да се обобщят в една точка „списък на членовете с име, презиме, фамилия, УИНЗС по Наредба №3/1999, регионален обхват, област“ с цел обществен контрол.

 

 

Чл. 3. (1):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се включат нови точки:

 • териториален обхват- населени места
 • регион- изброяване
 • национален обхват- да/не

 

 

Чл. 3. (5) Браншовите организации, вписани в регистъра по ал. 1, поддържат база данни за съответната организация и извършваната от членовете дейност, съдържаща най-малко:

1. наименование, данни, териториален обхват и регион на представителност браншовата организация;

2. седалище и адрес на управление;

3. имена на лицата, представляващи организацията;

4. сектор и бранш, в които извършва дейност браншовата организация;

5. информация за членовете – име, брой, адрес;

6. данни за дейността на членовете, включващи:

а) вида на отглежданите култури, данни за населено място, Единен класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ), обработваеми площи (ха);

б) брой и вид на отглежданите животни, данни за населено място, ЕКАТТЕ и регистрационен номер на животновъдните обекти;

в) брой регистрирани производители/преработватели, данни за населено място, регистрационен номер на обекта, вид и количество на преработвания селскостопански продукт, вид и количество на преработения продукт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам алинеята да отпадне, защото създава административна тежест върху организацията при условие, че надлежни документи по точките се съхраняват в нея и при проверка може да се представят.

Наличието на документална обоснованост не налага задължение към организацията да поддържа база данни и свързаните с това финансови разходи, човекочасове и енергия, като допълнително законово не е определено, че тази база данни ще се ползва по електронен път за създаване на регистъра по ал. 1, а се изискват документи за неговото създаване.

Ако предложението не се приеме може да се разработи процедура за попълване на данните от организацията направо в регистъра по ал. 1.

 

16 декември 2022 г. 10:10:42 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 4. (1) За вписване или актуализиране на информацията в регистъра по чл. 3 областно и регионално представителните браншови организации подават заявление по образец в съответната областна дирекция „Земеделие“ на Министерство на земеделието по седалището на браншовата организация. Заявлението за актуализиране на информацията в регистъра по чл. 3 се подава ежегодно в срок от 1 декември до 15 януари на следващата година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам в закона да се включи задължение за подаване на информацията по електронен път и само по изключение да бъде в съответната областна дирекция „Земеделие“ на Министерство на земеделието по седалището на браншовата организация.

Предложението ще намали времето и разходите за администриране на данни за вписване и актуализация, като МЗм при съмнение за нередност в данните, и след като ги е проверило през регистрира на МЗм и ДФЗ, може да извърши проверка на място по тях.

2. Предлагам да отпадне „Заявлението за актуализиране на информацията в регистъра по чл. 3 се подава ежегодно в срок от 1 декември до 15 януари на следващата година“, защото създава административна тежест върху организацията при условие, че всички данни, които следва да се подават са налични в Търговски регистър/ регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистъра по Наредба №3/1999г. и базите данни на ИСАК.

 

 

Чл. 4. (2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава със заповед от министъра на земеделието и се публикува на интернет страниците на областните дирекции „Земеделие“ и Министерството на земеделието. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник или по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам образецът на заявление да се публикува за обществено обсъждане и осъществяване на обществен контрол върху изисканите в него данни с цел намаляване на административната тежест върху субектите по закона.

2. Предлагам образецът на заявление да осигурява електронно подаване

3. Предлагам документа да се публикува само на страницата на МЗм, за да се гарантира неговата актуалност на едно място, а не да се следи за това на множество отделни места.

 

 

Чл. 4. (3) В заявлението по ал. 1 браншовите организации посочват най-малко:

1. наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

2. информация за контакт – електронен адрес, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват;

3. сектор и бранш, в които извършва дейност браншовата организация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам алинеята да задължава за максималната информацията, която да се посочва, защото в противен случай със закона ще се даде възможност за искане на неограничено количество информация, което ще води до прекомерна административна тежест върху субектите по закона.

 

 

Чл. 4. (4) Към заявлението по ал. 1 браншовите организации прилагат заверени копия на:

1. препис от протокола на Общо събрание, на което е взето решение за вписване на браншовата организация в регистъра по чл. 3;

2. информацията по чл. 3, ал. 5 актуална към 31 декември на предходната година;

3. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

4. документи, доказващи изпълнението на общите изисквания по чл. 6 и 9;

5. документи, доказващи изпълнението на специфичните изисквания по чл. 10, 11 и 12 за съответния сектор;

6. документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 13 и 15 за съответния сектор и бранш;

7. при актуализиране на информацията в регистъра по чл. 3 документите по точки 4, 5 и 6 се представят за предходната календарна година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне, защото изисканите копия съдържат информация, която е налична в регистрира и базите данни на МЗм и ДФЗ.

При констатирани нередности с данни от посочените източни на данни може да се направи проверка от МЗм на място за тяхното установяване.

 

 

16 декември 2022 г. 10:11:00 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 4. (5) В двумесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам срокът да бъде едномесечен, защото в мотивите към закона не е мотивирано защо е толкова дълъг, при условие, че всички данни са налични в регистрира и базите данни на МЗм и ДФЗ.

 

 

Чл. 4. (7) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в указания срок органът по ал. 5, т. 2 със заповед се прекратява производството по вписване в регистъра и се постановява отказ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се премахне забраната за обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като по този начин ще се даде възможност за контрол по АПК за незаконосъобразност по седалище на субекта.

 

 

Чл. 4. (9) Вписаните в регистъра по чл. 3 областно или регионално представителни браншови организации, които желаят да прекратят своята дейност, подават заявление в областна дирекция „Земеделие“ по седалището на браншовата организация за заличаване вписването на браншовата организация от регистъра по чл. 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да заявлението да се подава само по електронен път и по изключение пред областна дирекция „Земеделие“ по седалището на браншовата организация.

 

16 декември 2022 г. 10:11:18 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 6. (1) Областно представителна браншова организация може да бъде юридическо лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:

1. е учредено и регистрирано по реда на Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни дали регистрацията по чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел трябва да е за осъществяване на общественополезна дейност или е допустимо и в частна полза, както и дали и фондацията е допустима правна форма.

 

 

Чл. 10. (1) В областно представителните браншови организации в сектора на растениевъдството членуват минимум седем земеделски стопани, регистрирани за предходната година по Наредба № 3 от 1999 г. в съответния бранш по чл. 2, т. 1. При новорегистрирани земеделски стопани данните се взимат към текущата година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам изискването за минимален брой земеделски стопани да се обвърже с правосубектната форма на организацията- по „Закона за кооперациите“- минимум 7; сдружение за общественополезна дейност- минимум 7; сдружение в частна полза- минимум 4; фондация- минимум 1.

Предложеният в проекта на закон минимален брой членове е ограничаващ по отношение на осигуряване на представителност на областно ниво, като това не е мотивирано в мотивите към закона и не е направена оценка относно всички браншове, включително и „други браншове“ дали няма да ги ограничи в тази представителност.

2. Предлагам да се поясни дали ще се следи за свързаност между членовете, каквато беше въведена в „НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ“ и „НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ с праг до 40 на сто от правата на глас.

Ако се въведе проверка за такава свързаност предлагам да се поясни спрямо кой закон ще се прилага- ЗМСП или Търговския закон.

 

Чл. 12. (1) Всяка областно представителна браншова организация в сектора на преработката на селскостопански продукти трябва да отговаря най-малко на едно от следните изисквания за един от браншовете по чл. 2, т. 3:

2. членовете на организацията да произвеждат и/или преработват за предходната година най-малко 30 на сто от обема на продукцията или на преработката на съответния продукт или продукти за съответната област по чл. 6, ал. 2 съгласно справка от Национален статистически институт, предоставена от браншовата организация;

3. членовете на организацията да произвеждат и/или преработват за предходната година най-малко 30 на сто от стойността на продукцията или на преработката на съответния продукт или продукти за съответната област по чл. 6, ал. 2 съгласно справка от Национален статистически институт, предоставена от браншовата организация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в точки 2 и 3 да се въведе законово задължения НСИ да издава посочените справки при тяхното заявяване на от страна на организация по закона- в процес на признаване или вече призната.

Ако предложението не се приеме предлагам да се посочи реда, по който организацията може да задължи НСИ да издаде тази справка с цел представяне пред МЗм.

 

16 декември 2022 г. 10:11:36 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 13. (1) Регионално представителна браншова организация може да бъде юридическо лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:

2. има за членове най-малко три областно представителни браншови организации, вписани в регистъра по чл. 3, ал. 1, или има минимум 15 земеделски стопани, регистрирани за предходната година по Наредба № 3 от 1999 г., или производители/преработватели от един и същ сектор и бранш от три административни области в териториална непрекъснатост;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да отпадне текста „, или има минимум 15 земеделски стопани, регистрирани за предходната година по Наредба № 3 от 1999 г., или производители/преработватели от един и същ сектор и бранш от три административни области в териториална непрекъснатост“, защото не е мотивиран как минималния брой от 15члена гарантира представителността за дейностите по чл. 14, включително и за тези, които следствия и на национално ниво.

Нееднократно в мотивите е посочено сдружаването, а с предложения текст това е условие за неговото заобикаляне по отношение на регионална и национална представителност, като може да се тълкува и в полза на изпълнителната власт в лицето на МЗм за признаване на „подходящи и предпочитани“ представителни организации.

 

 

Чл. 16. (1) Национално представителна браншова организация може да бъде юридическо лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:

(8) В едногодишен срок от вписване в регистъра по чл. 3, ал. 1 всяка национално представителна браншова организация трябва да обединява областно представителни браншови организации с не по-малко от 75 членове общо.

(8) В двугодишен срок от вписване в регистъра по чл. 3, ал. 1 всяка национално представителна браншова организация трябва да обединява областно представителни браншови организации с не по-малко от 100 членове общо.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам алинеи 8 и 9 да се променят и от минимален брой членове да се посочи минимален брой областни или регионални представителни браншови организации.

Нееднократно в мотивите е посочено сдружаването, а предложения текст е в противоречие с това, като се въвеждат изкуствени допълнителни граници спрямо брой членове, независимо че е постигната областна или регионална представителност. Допълнително текстът не е мотивиран спрямо „други браншове“, които се ограничават от национална представителност заради техния „частен“ характер за страната и заради което не са нарочно посочени в чл. 2.

 

 

Раздел II

Специфични изисквания за национално представителни браншови организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в раздела да се опишат точно и еднозначно точно за кои браншове от чл. 2 ще се прилага, защото има и „други браншове“, което при записаните условия ще ги остави без национална представителност, независимо, че са част от стопанството на страната и се явява дискриминационно за тях.

 

09 януари 2023 г. 14:56:44 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Неправителствените организации (НПО) са основен градивен елемент в социално- политическия живот на една държава, вземат участие и изразяват мнението на членовете си в редица държавни, обществени, секторни, браншови и други направления.

В селското стопанство в Република България от години се правят опити да се създаде определен законов ред за национална представителност и легитимност на браншови структури, които да обединяват определени групи земеделски производители по интереси, които да имат своя структура, която да участва в законодателство, администрация и управление на процесите в земеделието, като съставяне на стратегически план по земеделие, закони и наредби.

Представеният за обществено обсъждане проект за определяне критериите за представителност на браншови организации не отговаря на съществуващата ситуация в страната към дадения момент.

09 януари 2023 г. 14:58:06 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

В представения проект твърде амбициозно и тенденциозно  се прокарват методики и механизми  за  държавната намеса в браншовите НПО  в лицето на министерството на земеделието и структурите му, което сериозно би застрашило независимата работа на браншовите организации.

Навсякъде в текстовете се говори за „производствени и преработващи браншови организации“, което изключително много изкривява основното предназначение на НПО с нестопанска цел.

Според нас национално признати браншови организации трябва да са НПО с нестопанска дейност, които да работят в обществена полза и/или в полза на членовете си от позиция на защита на общностни (например браншови) интереси, взаимопомощ, помощ за уязвими земеделски стопани, производители юридически лица ЕООД или ООД групи производители, или организации на производители, обучение, изработка на браншови стандарти, участие при изработване на закони, наредби, лобизъм и много други задачи, свързани или не свързани с пряката производствена, или друга дейности на членовете на браншовата организация.

09 януари 2023 г. 14:58:52 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Приемаме становището на нашите колеги от Хранително вкусовата индустрия за правилно, че  дейностите по производство и преработка не могат да са съвместими и да са под шапката на един и същи критерии за определяне на национална представителност с тези на производителите на селскостопанска продукция.

Националните браншови организации са опората и проводник на искания, проблеми, идеи и предложения от страна на производители от даден бранш към законодателната и  изпълнителната власт.

Основното, за което трябва да се борят браншовите организации в определянето на критериите за представителност е:

 1. Избягване на възможностите за монополно положение на една браншова организация
 2. Избягване на пряката зависимост от държавни структури и намесата им в управлението и работата на браншови НПО.

09 януари 2023 г. 14:59:53 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

По този повод смятаме, че в Закона за сдруженията с нестопанска дейност има място и за браншови организации, занимаващи се със селско стопанство, за което е необходимо само да се добавят минимум критерии за национална представителност и то само за пред МЗм, което е лесно постижимо и подлежащо на проверка като Асоциация с национална представителност да отговаря минимум на два критерия от три, или на три критерия от пет, независимо от направление или -въдство

Пример:

 1. Да има 1/4 от регистрираните производители от дадено направление -въдство
 2. Да има 1/4 от заетите площи с дадена култура, бр. животни или други
 3. Да има 1/4 от производствения обем
 4. Да има представителство, клон, офис или бюро  в 1/4 от административните, областните центрове, на територията на които се извършва дадено производство
 5. Да имат 1/4 от общ износ на дадена стока, готова или преработена продукция   (в някои браншови организации членуват и преработвателни предприятия например).

 

Национално представителните браншови организации защитават интересите на всички свои членове на територията на цялата страна без за това да са необходими специално организирани и регистрирани регионални сдружения. Защото и без това повечето възникнали проблеми  се решават от централната власт в МЗм. Достатъчно е да имат регистриран клон, офис или бюро както е предвидено и в Търговския закон и Търговския регистър. Защото и без това издръжката на асоциациите е само от членски внос, дарения и други непроизводствени дейности, а регистрация на областни, регионални и други структури с цялата им принадлежаща администрация е просто неприложимо.

09 януари 2023 г. 15:00:35 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Очаква се вероятно с програмите на ЕС в бъдеще да бъдат създавани асоциации, които да са съставени от организации на производители, които ще са с изяло производствена и преработваща дейност, но те ще са повече локални или тясно специализирани, отколкото национални сдружения.

Надявахме се, че с този закон ще се сложи основата за легитимиране на  браншовите структури в селското стопанство с реални членове, които познават спецификата и отговорно участват в изработването на политики за развитието на дадения бранш, отстояват интереси на членовете си и съдействат със своите знания, активна позиция за легитимно признаване на становищата им и са създадени и регистрирани по собствена инициатива на учередителите си, а не във връзка с интерес  за получаване на субсидии или финансова помощ например от Стратегически план или мярка от ПРСР, или в интерес на една или друга политическа партия.

09 януари 2023 г. 15:00:58 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

За съжаление проект на закон не кореспондира със Закона за  юридическите лица с нестопанска цел или така наречените неправителствени организации въз основа на който са регистрирани сега съществуващите браншови организации. Независимо, че цитираните членове и алинеи коментират отдавна  регистрираните  браншови организации в съответствие със ЗЮЛНЦ  се предлагат решения, които нямат нищо общо с неправителствени браншови  организации, а се прави опит да се създаде структура, която да е подчинена на държавните институции и да се управлява и отчита на тях, нещо, което е далеч от концепцията за независимост на неправителствените браншови организации в който и да било бранш, още по-малко  в бранша производство на плодове и зеленчуци, където броят на производителите варира между 24000 и 29000.

Записано е, че с Този закон се уреждат условията за придобиване на представителен статут от браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти и изискванията към дейността им с оглед на този статут“, но  изобщо не се взема под внимание, че съществуващите браншови организации са регистрирани по ЗЮЛНЦ, а се смесват със стопански  субекти и организации, които изобщо не са регистрирани по ЗЮЛНЦ  са производствени дружества и предприятия, което напълно е пълно противоречие.

09 януари 2023 г. 15:01:39 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Прави се опит да се отиде още по-далеч, че на тези  стопански организации им се дава задължително предимствено право да се признаят автоматично като областни, регионални и национално представителни  браншови организации, защото е поставен критерий от минимум 7 членове за областно представителна  браншова организация, което е и минималното условие за регистриране на кооперация.

Обяснява се, че целта е да се легитимира представителността на даден бранш пред МЗМ като се увеличи обхвата на земеделските стопани  членуващи в браншови организации, тяхната информираност и вземане на мнението им, но в същност се предлага да се признаят от МЗм като национално представителни организации със 49 или 75 члена от даден бранш. В същото време има сега съществуващи браншови организации с повече от 400 члена, други с повече от 100 и т.н.

Така предложения законопроект,  представителни ще бъдат нечленуващите производители в нашия сектор както е и сега, защото, ако приемем, че в сектор плодове и зеленчуци се регистрират и признаят  5 национално представителни организации на производителите  с минимум  250 или 375 члена това представлява около 1 - 1,5 % от всички производители в Република България.

Сега съществуващите „неудобни НПО“ от сектор плодове и зеленчуци се борят да защитават интересите на  своите членове и политиките за развитие на сектора, но  от постигнатите решения се възползват всички 29 000 земеделски стопани от сектора на територията на цялата страна без за това да са необходими специално организирани и регистрирани областни, регионални и национални сдружения, независимо ,че не членуват и не плащат членски внос, и не си губят времето да участват в срещи, да четат нормативни документи, да пишат становища и да спорят с управляващите.

09 януари 2023 г. 15:02:13 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Прозира главната цел, а тя е да се затрият сега съществуващите браншови организации, някои от които са създадени или регистриране преди повече от 20 години и са оцеляли и доказали своята активна позиция, защото са неудобни на власт имащите. Защото имат позиции, защото не се страхуват да ги изразяват, защото не са послушни, защото не са създадени от една или друга политическа сила или не работят в нейна полза и подчинение. Според предложения сега закон трябва да започне създаването на  нови структури подчинени на държавните институции  и да са в частни лични интереси на управляващите МЗм.

 

Последните процеси свързани с подготовката на този проектозакон  за браншови организации провокира регистрирането на поредица от браншови организации от 2021г, които са създадени по указания на инициаторите и създателите на този проектозакон, за да имат формална подкрепа от „някои“ браншови организации, които работят единствено в защита на личния интерес на ръководителите си и с цел да се възползват от субсидии и финансиране от Стратегическия план и различни мерки на ПРСР. Което на практика кореспондира с така наречените „изкуствено създадените условия“, които са укорими  и наказуеми според ОСП.

09 януари 2023 г. 15:02:44 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

Дефицитът на професионален капацитет в МЗм, който впрочем беше признат и обявен от средните ръководни кадри на МЗм и многократно потвърждаван от различните ръководства на МЗм в годините, може да бъде компенсиран от опита, експертизата и професионализма на някои браншови представители при обсъждането на нормативни документи, програми, планове и политики. Но това да се чуят повече мнения, да се обсъдят различни варианти на програми, планове и мерки явно  е твърде неудобно за прокарването на личните користни интереси на някои ръководства на МЗм и партии, поради което се предлага кооперациите да станат представителни браншови организации на областно, регионално и национално ниво. Тогава вероятно всички представителни признати от Министъра браншови организации ще са съгласни и доволни от всичко.

09 януари 2023 г. 15:03:15 ч.
nbioassoc_bg

Становище по Проект за „Закон за представителните браншови организации за производство и преработка

В заключение, долуподписаните представители на осем асоциации категорично отказваме да приемем предложения проект на закон за браншови организации и критерии за национална представителност.

 

ВНОСИТЕЛИ :

 

 • Национална Био Асоциация – д-р Слави Трифонов, Димитър Митев, nbioassoc@gmail.com; slatrinew@abv.bg; mitko_europe@abv.bg;
 • Съюз на дунавските овощари – Николай Колев,  n.kolev@sdobg.com;
 • Добруджански овощарски съюз – Димитричка Търпанова, tarpanova@mail.bg;
 • Национален съюз на градинарите в България – Мариана Милтенова, bnhu@abv.bg;
 • Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните – Божидар Петков, bam.petkov@abv.bg;
 • Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукжция – Йордан Кръстанов, office@bapop.org;
 • Асоциация бълкарски зеленчуци - tanya.koshtilakova@naturafit.bg
 • Асоциация на овощарите в България – ovoshtari@abv.bg

 

 

09.01.2023г.