Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 01 януари 2023 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2023 година да стане 770 лева.

            Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • намаляване на подоходното неравенство;
  • повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;
  • нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 9.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2022 г. 00:17:21 ч.
grainis

Проект-Предложение на Института за Биомаса и Биогорива (ИББ) - София - ибб.алле.бг

ИББ работи по проекта "Прорама за Развитие на България" - https://bg-razvitie.alle.bg , която предвижда въвеждане на Минимална Заплата от €2500, Минимална Пенсия €1000, Базов Доход от €600, плюс редица значителни по размер бонуси, ваучери и помощи за нуждаещи се, в рамките на 5-7 години.

Освен това Програмата предвижда изграждане на съвършено нова икономика, инфраструктура, армия, високотехнологична индустрия и селско стопанство, десетки нови села и градове в България. 

Финансирането на Програмата ще бъде грантово и извънбюджетно, по схема на Зеления Трилионен Фонд - https://green-trillion.alle.bg .

Предвижда се разкриване на хиляди нови работни места, връщане на емигрантите, заселване на няколко милиона образовани чужденци, многократно умножаване на брутния ни вътрешен продукт чрез въвеждане на масово производство и експорт за десетки милиарди евро на зелени горива и системи, и нареждане на България сред най-богатите и успешни страни в света .

https://bg-razvitie.alle.bg

ibb.alle.bg

ibb-bg@abv.bg

13 декември 2022 г. 09:47:52 ч.
П.С.

Единен подход при компенсиране на инфлацията

Уважаеми Г-жи и Г-да,

От една страна, вече е одобрена методиката за индексиране на договори в строителството и на 09.12.2022 г. сте публикували за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, като в мотивите сте посочили че е необходимо да се индексират и договори за доставки поради „....свидетелства за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %.

В ДВ бе обнародвано (брой: 90, от дата 11.11.2022 г.) РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайните небитови клиенти.

От друга страна по данни от страницата на Национален Статистически институт: 

  • Публикувано на: 17.10.2022 - 11:00 "През септември 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.7% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2022 г. спрямо септември 2021 г. е 15.6%."
  • Публикувано на: 15.11.2022 - 11:00 "През октомври 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14.8%."
  • "ИПЦ, ДЕКЕМВРИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА = 100, (инфлация от началото на годината) - Общ ИПЦ е 15,0%"

Очевидно е, че що се отнася до работодателите, Вие отчитате реално нивото на инфлацията и сте предприели адекватни мерки за компенсиране на работодателите и в същото време предлаганото от Вас изменение на минималната работна заплата е с увеличение едва с 8,45%, което е неадекватно и несъпоставимо с гореописаните официални данни.

Считам, че след като държавата отчита и предприема мерки да покрива толкова голям процент от инфлацията и толкава голяма част от разходите на работодателите (включително на частни фирми), трябва да приложите адекватни мерки работещите за същите тези работодатели да получават минимална работна заплата, която покрива поне процента на инфлацията до края на 2022г., което според направени вече предложения означава минималната работна заплата да е поне 850 лева от 01.01.2023г.

16 декември 2022 г. 16:46:45 ч.
ЕмануилРз

Формула за изчисляване на МРЗ

Моето предложение е да бъде въведена формула, по която автоматично да се вдигат нивата на МРЗ, ако показателите го изискват. По този начин ще се минимализира субективния фактор при определянето на МРЗ.

С уважение,

Емануил Николов