Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Отговорна дирекция:„Методология на контрола и вътрешен одит“
E-mail:mc@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 декември 2022 г. 22:02:54 ч.
The Beast

Проблем А и предложение 1

Проблем А: Липсват законови предпоставки и гаранции за адекватна численост на звената за вътрешен одит в общините с по-висок размер на бюджета. С оглед на досегашната практика може смело да се твърди, че разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗВОПС не осигурява условия за ефективна „трета линия на защита“ в големите общини. Така например Община Пловдив с бюджет 526 млн. лв. има двама вътрешни одитори, вкл. РВО, като вече 6 години не е публикувано обявление за набиране на външни членове на одитен комитет, а в Община Павликени – също има двама вътрешни одитори, вкл. РВО, и има сформиран одитен комитет (изцяло с външни членове) при бюджет 31 млн. лв. При тези обстоятелства включването на общините в ал. 1 на чл. 14 от ЗВОПС е най-удачното законодателно решение, което ще осигури и равнопоставеност между различните организации в публичния сектор в бюджетната сфера.

Предложение 1: В проекта на ЗИДЗВОПС в § 5, т. 1 текста: „ал. 1, 2, 4 и 5“ се заменя с текста: „ал. 1-5“, а числото “20“ на двете места се заменя с числото „30“;

В т. 2 думата „общините“ се заменя с текста: „търговските дружества и държавните предприятия“;

04 януари 2023 г. 13:29:22 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС

Предвижда се изменение на чл. 12, ал. 1 от ЗВОПС, като се предлага в третото изречение думите „чл. 21, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 21, ал. 1 и ал. 2, т. 3“.

Предложението не е обосновано, както в мотивите към проекта на ЗИДЗВОПС и в доклада от министъра на финансите така и в останалите документи, придружаващи проекта на посочения акт, което не е в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове и по-точно – изработването на проект на нормативен акт да се извършва при зачитане на принципа на обоснованост.

С предложението се цели да се създаде възможност за ръководител на вътрешния одит в Министерството на финансите по изключение да бъде определено лице, което не отговаря на всички изисквания по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС. Тъй като е недопустимо да се предлагат необосновани изменения в нормативен акт, които вероятно са продиктувани от субективни мотиви и създават противоречие с императивни норми в същия акт, предлагам параграф 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС да отпадне. 

04 януари 2023 г. 21:07:17 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 5, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС

Предвижда се изменение на чл. 14, ал. 1 от ЗВОПС, като се предлага повишаване на праговете за определяне на минималната численост на звената за вътрешен одит. В мотивите към проекта на акт е посочено, че „в близо 90 % от организациите в публичния сектор, задължени да изграждат звено за вътрешен одит, такова или изобщо не е изградено, или числеността не отговаря на минимално изискуемата“. При формулирането на проблема, чието разрешаване се цели, в приложената към проекта частична предварителна оценка на въздействието, същият е описан като „Съществуващите прагове за размер на бюджета на организациите като критерий за задължително изграждане на звено за вътрешен одит не съответстват на обективната реалност“. При внимателен прочит на мотивите и частичната предварителна оценка става ясно, че проблемът всъщност е „системното неспазване на разпоредбите от ЗВОПС за изграждане на звена за вътрешен одит и тяхната минимална численост“. Както в мотивите, така и в оценката на въздействието липсва описание на причинно-следствената връзка между определените към момента прагове по чл. 14, ал. 1 от ЗВОПС и реално съществуващия проблем, свързан с незпазването на посочената разпоредба. Вместо това в текста на оценката са използвани бланкетни фрази, като например „Предвид ежегодното нарастване на размера на бюджета, с предлаганите промени законовите изисквания ще се приведат в съответствие с обективната реалност“, като същевременно не са изяснени редица въпроси, което е констатирано и в становището на администрацията на Министерския съвет. В тази връзка следва да се има предвид, че във всички случаи е недопустимо изменение на разпоредби в даден нормативен акт да се мотивира с тяхното неспазване. В този случай по скоро е необходимо да се направи анализ на реалните причини, пораждащи проблема и едва след това да се идентифицират възможни решения, при съблюдаване на принципите по чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Ако все пак се приеме аргументът, че е налице ежегодно нарастване на бюджетите и се вземе предвид това, че присъщата цел на определянето на минимална численост на звената за вътрешен одит съгласно ЗВОПС е осигуряването на минимално покритие с дейността по вътрешен одит, то този аргумент би могъл да обоснове само и единствено повишаване на минималната численост, а не нейното намаляване, какъвто реално ще резултатът от евентулното изменение на чл. 14, ал. 1 от ЗВОПС.

Предвид горното предлагам параграф 5, т.1 от проекта на ЗИДЗВОПС да отпадне или да се предложи увеличаване на минималната численост, въз основа на вече посочения аргумент, който да бъде подкрепен с конкретни данни, така че изменението да е в съответствие с принципа за пропорцианалност, определен в цитираната разпоредба на чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

04 януари 2023 г. 22:11:35 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 6 от проекта на ЗИДЗВОПС

Предвиждат се изменения и допълнения в текста на чл. 18 от ЗВОПС. Изразявайки принципната си подкрепа за изготвените предложения, бих искал да обърна внимание на допълнителен въпрос по отношение на одитните комитети по ЗВОПС, който не е засегнат в разглеждания проект. В действащата към момента редакция на ЗВОПС не е изрично регламентирано от какъв вид е правоотношението между съответната организация и членовете на одитните комитети. Доколкото това отношение трудно би могло да бъде определено, като трудово или служебно, остава да се приеме, че същото е договорно по смисъла на Закона за задълженията и договорите с всички правни последствия от това. В този смисъл считам, че е необходимо това да се регламентира изрично в ЗВОПС, тъй като Законът за задълженията и договорите урежда тази материя общо, а правоотношенията свързани с дейността на одитните комитети по ЗВОПС са специфични.

Предвид горното, предлагам с проекта на ЗИДЗВОПС да се определи ясно какви са правоотношенията между организацията и членовете на одитните комитети и в случай че същите се определят като договорни, да се регламентира тяхната рамка и минималните изисквания по отношение на един такъв договор. С оглед по-детайлна регламентация и в допълнение към ЗВОПС, би могло в него да се предвиди делегация към съответен подзаконов акт.

06 януари 2023 г. 00:42:17 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 7 от проекта на ЗИДЗВОПС

Предвижда се въвеждане на изискване за задължително преминаване на обучения от лицата, за които предстои назначаване на длъжност вътрешен одитор или ръководител на вътрешния одит, в случай че не са извършвали дейност в областта на вътрешния или външния одит повече от три години преди назначаването на длъжност. В мотивите към законопроекта е записано, че „С оглед ограничаване на практиката за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ без ясно намерение за упражняване на професията „вътрешен одитор“, както и за по-голяма увереност относно притежаване на необходимата професионална компетентност от лицата, желаещи да работят като вътрешни одитори, предлагаме да се поставят допълнителни изисквания при назначаването им“. Формално и донякъде тази цел е в съответствие с духа на закона, но едновременно с това, макар и във връзка с други предложения, в същите тези мотиви е констиран проблем, свързан с незаети бройки в звената за вътрешен одит (в частичната предварителна оценка на въздействието една от формулираните цели е „Намаляване на броя на организациите от публичния сектор, които нямат назначен необходимия брой вътрешни одитори“). Това обстоятелство заслужава внимание, защото евентуалното приемане на предложението по параграф 7 от проекта на ЗИДЗВОПС със сигурност ще затрудни достъпа на кандидатите до професията вътрешен одитор и попълването на незаети позиции. Също така от мотивите не става ясно въз основа на какво се предполага какви са намеренията на лицата, които придобиват сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, както и въз основа на какво се измерва степента на увереност относно притежаването на професионална компетентност от лицата, желаещи да работят като вътрешни одитори.

Следва да се отбележи и това, че от текста на предложената разпоредба не става ясно какви са възможностите за кандидатите, които са издържали изпита по чл. 53 от ЗВОПС, след като са се подготвили сами за него без да са преминали през обучения, тоест означава ли, че при първоначално кандидатстване за одиторска длъжност, макар и в кратък срок след сертифицирането им, независимо от успешно положения изпит, кандидатите ще трябва да преминават и допълнителни обучения. Считам, че този въпрос е логичен, защото се предполага, че повечето такива кандидати никога преди това не са извършвали дейност в областта на вътрешния или външния одит.

Не на последно място следва да се обърне внимание и на факта, че в текста на предложението по този параграф не е уточнен кръгът от организации и лица, които ще предоставят обученията. Това на практика означава, че този кръг е неограничен и липсват обективни критериии за признаване или не на дадени обучения, което от своя страна е предпоставка за упражняване на административен произвол при разглеждане на доказателствата за преминати обучения в рамките на съответните процедури за кандидатстване. Считам, че тази празнина, най-малкото, не е в съответствие с принципа на предвидимост по чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Във връзка с предложението по този параграф бих искал да обърна внимание, че в приложената към законопроекта частична предварителна оценка на въздействието не е включена каквато и да е информация, свързана с него, тоест такава оценка липсва.

Предвид горното предлагам параграф 7 от проекта на ЗИДЗВОПС да отпадне или предложеният текст да се прецизира, като се определи кръгът от лица, които ще могат да предоставят обучения в областта на вътрешния одит и се въведат обективни критерии, въз основа на които да се разглеждат доказателствата за преминати обучения, например какви теми попадат в тази област, каква трябва да е формата и минималната продължителност на обученията и др. 

06 януари 2023 г. 11:22:07 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 9 от проекта на ЗИДЗВОПС

Освен разширяване на обхвата на разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС се предлага в изречение второ думата „съответни“ да се замени със „съответните“. От граматическа гледна точка корекцията е оправдана, но по този начин остава не се решава проблемът със съществуващата неяснота относно значението на израза „съответни“ документи. Доколкото това може да се предположи по отношение на искането за назначаване, посредством тълкуване на разпоредбата на чл. 21, ал. 7 от ЗВОПС, то при искането за освобождаване въобще не става ясно. Макар и неголяма, във връзка с този текст има съдебна практика (отчасти противоречива), съгласно която, формално или не, освобождаването на РВО без да е изпратено искане до министъра на финансите за освобождаване може да се приеме като незаконосъобразно. По малко по-различен начин стои въпросът с назначаването. Духът на закона в случая е да се осигури форма на защита на ръководителя на организацията, посредством осигуряване на допълнителна увереност по отношение на лицето, което предстои да бъде ръководител на вътрешния одит или по точно по отношение на изпълнението на изискванията по чл. 21, ал. 1 от ЗВОПС от страна на това лице. Считам, че при подпомагането на министъра на финансите при изпълнение на това му правомощие, обект на проверка трябва да бъде предимно информацията, с която разполага неговата администрация, такава например е проверката на сертификата, а не да се набляга на изискване на документи, за проверката на които министърът на финансите, така или иначе, няма компетентност.

Предвид горното предлагам текстът на чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС да се редактира по следния начин:

„(5) Назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5, ал. 3 и 4 се извършват след писмено съгласие от министъра на финансите. Искането за назначаване и освобождаване се изпраща от ръководителя на организацията. Искането за назначаване се придружава от копия на документи, доказващи изпълнението на изискванията по ал. 1, а искането за освобождаване съдържа информация за основанието и акта с който ръководителят на вътрешния одит се освобождава.“ 

06 януари 2023 г. 11:22:08 ч.
GVelevZVOPS

По параграф 9 от проекта на ЗИДЗВОПС

Освен разширяване на обхвата на разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС се предлага в изречение второ думата „съответни“ да се замени със „съответните“. От граматическа гледна точка корекцията е оправдана, но по този начин остава не се решава проблемът със съществуващата неяснота относно значението на израза „съответни“ документи. Доколкото това може да се предположи по отношение на искането за назначаване, посредством тълкуване на разпоредбата на чл. 21, ал. 7 от ЗВОПС, то при искането за освобождаване въобще не става ясно. Макар и неголяма, във връзка с този текст има съдебна практика (отчасти противоречива), съгласно която, формално или не, освобождаването на РВО без да е изпратено искане до министъра на финансите за освобождаване може да се приеме като незаконосъобразно. По малко по-различен начин стои въпросът с назначаването. Духът на закона в случая е да се осигури форма на защита на ръководителя на организацията, посредством осигуряване на допълнителна увереност по отношение на лицето, което предстои да бъде ръководител на вътрешния одит или по точно по отношение на изпълнението на изискванията по чл. 21, ал. 1 от ЗВОПС от страна на това лице. Считам, че при подпомагането на министъра на финансите при изпълнение на това му правомощие, обект на проверка трябва да бъде предимно информацията, с която разполага неговата администрация, такава например е проверката на сертификата, а не да се набляга на изискване на документи, за проверката на които министърът на финансите, така или иначе, няма компетентност.

Предвид горното предлагам текстът на чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС да се редактира по следния начин:

„(5) Назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5, ал. 3 и 4 се извършват след писмено съгласие от министъра на финансите. Искането за назначаване и освобождаване се изпраща от ръководителя на организацията. Искането за назначаване се придружава от копия на документи, доказващи изпълнението на изискванията по ал. 1, а искането за освобождаване съдържа информация за основанието и акта с който ръководителят на вътрешния одит се освобождава.“ 

06 януари 2023 г. 22:02:38 ч.
Justice MKVO

ЗИДЗВОПС

Относно измененията в чл. 21 в ЗИДЗВОПС в полза на лицето Стефан Белчев обръщам внимание на следното:

Злоупотребата с власт[1] във формата на „злоупотреба със служебно положение“ или „служебно нарушение“ е извършването на незаконно действие по време на служба, което има отражение върху изпълнението на официалните служебни задължения. Злоупотребата с власт обикновено се смята за справедлива причина за отстраняването на служител от длъжност. Също така за злоупотребата с власт може да се счита и използването на властта, придобита от заемането на определен официален пост за трупане на лични дивиденти и облаги.

06 януари 2023 г. 22:16:41 ч.
Justice MKVO

ЗИДЗВОПС

В случай, че чрез/след измененията на чл. 21 от ЗИДЗВОПС лицето Стефан Белчев бъде повторно назначен за ръководител на звеното за вътрешен одит в министерството или директор на дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит", то са налице достатъчно предпоставки обосноваващи, че от лица на отговорни позиции в министерството - директорите на дирекции МКВО и Правна и ВРИД министъра на финансите, които имат отношение по изготвяне и внасяне на проекта са злоупотребили със служебното си положение за лично облагодетелстване на конкретно лице, посочено по-горе. Ако лицето Стефан Белчев не се възползва от тези изменения и не се завърне в Министерството на финансите, то не са налице закононарушения. В случай, че се възползва от тези изменения, то са налице достатъчно предпоставки за сигнализиране на прокуратурата относно деяния осъществяващи състав на престъпление - злоупотреба с власт и лобизъм в страна, член на ЕС!!! Пожелавам успехи на проекта и дано до 2024 г бъде приет!

07 януари 2023 г. 17:39:18 ч.
The Beast

Проблем Б

Проблем Б: Законовото изискване за изграждане на одитни комитети от 2016 г. с прокламирана цел укрепване на организационната и функционалната независимост  на вътрешния одит, не беше реализирано по адекватен начин. Причината за това се крие в регламентираните правомощия на одитните комитети по чл. 18 от ЗВОПС, които се разминават с ролята на одитните комитети, която им отреждат МСППВО, когато като вариант те осъществяват функциите на Съвет. Ако те не осъществяват функциите на Съвет се обезсмисля тяхното съществуване. Законово отредената роля на одитните комитети понастоящем само може да преосмисли известна българска поговорка във вида: „Много консултанти, хилава организация“. Понастоящем нормите на ЗВОПС, вкл. редактирани с настоящия проект на ЗИД на ЗВОПС, не осигуряват необходимите предпоставки МСППВО да се прилагат в чист вид в организациите от публичния сектор.  Тълкуванието на Стандарт 1110 – организационна независимост ясно определя критериите за ефективно постигната организационна независимост:

-утвърждаването на Статута на вътрешния одит от Съвета;

-утвърждаването на рисково-базирания план на вътрешния одит от Съвета;

-утвърждаването от Съвета на бюджета за вътрешен одит и плана за ресурсно осигуряване;

-изпращането на доклади от РВО до Съвета относно изпълнението на плана за вътрешния одит и други въпроси;

-одобряването от Съвета на Решението за назначаване и освобождаване на РВО;

-одобряването от Съвета на възнаграждението на РВО;

-отправяне на подходящи запитвания от Съвета към ръководството и РВО, за да се установи дали съществуват неоправдани ограничения на обхвата или ресурсите.

В речника на термините има няколко хипотези за понятието Съвет като най-компетентния като знания и умения Съвет попада в хипотезата: „Съвет” в Стандартите, също така, може да бъде комитет или друг орган, на когото управителният орган е делегирал определени функции (например, Одитен комитет). Отредената роля в съвкупност по § 1, т. 9 от ДР  във връзка с чл. 18, ал. 5 от ЗВОПС на одитните комитети не помага ефективно за постигане на функционална и организационна независимост на вътрешния одит.

08 януари 2023 г. 20:04:10 ч.
The Beast

Проблем В

Проблем В: В Администрацията на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, НОИ, НЗОК, ДФЗ, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, както и в организациите, първостепенни разпоредители с бюджет и тези посочени в приложението към ЗВОПС, липсва орган, който да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Звената за вътрешен одит в Администрацията на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, НОИ, НЗОК, ДФЗ, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Селскостопанската академия, Националната служба за охрана, БНТ, БНР, БТА, ДАТО, КФН, КПКОНПИ, НСИ, БАН, БАБХ, АПИ, Прокуратурата на Република България, АСП, АЗ, АМ, НАП нямат възможност да спазват МСППВО в обем, гарантиращ добавяне на стойност за съответната организация.

08 януари 2023 г. 20:07:15 ч.
The Beast

Проблем Г

Проблем Г: Наличие на необосновани ограничения за членовете на одитните комитети, които влияят отрицателно на образуването и запълването на състава на одитните комитети.

В анализа на състоянието в приетата стратегия за развитие на вътрешния контрол за периода 2023 – 2026 г. не е анализирано влиянието на неоснователно наложеното ограничение в чл. 18, ал. 1 от ЗВОПС едно лице да не може да участва в повече от един комитет, което е внесено като предложение от задния двор на Народното събрание, без мотиви и без публично обсъждане и прието въпреки отрицателното становище от страна на Института за вътрешни одитори в България. Не е посочено колко процента от функциониращите одитни комитети към 31.12.2019 г., спряха да функционират в началото на 2020 г. в резултат от неоснователно наложеното ограничение. В този смисъл е подходящо ограничението за лицата, които работят по трудово или служебно правоотношение да се вдигне на два комитета, а за останалите лица – на три. Така ще може да се използва пълноценно например експертизата на РВО в първите години след пенсионирането му, експертизата на работещ в едно министерство или община – в друго министерство или община и т.н. като механизми за невъзникване на конфликт на интереси могат да се заложат като критерии при подбора на членовете, често подаване на декларации за липса на конфликт на интереси и други такива.

Сега в проекта на ЗИД на ЗВПОС се предвижда налагането на ново неоснователно ограничение:  членовете на комитета могат да изпълняват не повече от два мандата в една организация. Нека се разходим из законодателството за членовете на колективните органи. За народните представители – чл.чл. 62-68 от Конституцията на Република България – няма ограничение за брой мандати. За членовете на Министерски съвет – чл.чл.108-113 от КРБ – няма ограничение. За съдиите в Конституционен съд – чл. 147 от КРБ – ограничение 1 мандат от 9 години. За общинските съветници – чл.чл.30-37 от ЗМСМА – няма ограничение.  За заместник-председателите и членовете на Сметната палата – чл. 14, ал. 3 и чл. 15 от ЗСмП – няма ограничение, ограничен е само председателят – чл. 13, ал. 3 от ЗСмП – 1 мандат от 9 години. За председателят и членовете на Комисията за защита на личните данни – ограничение до 2 мандата за общо 10 години в чл. 7, ал. 2 от ЗЗЛД. За членовете на Съвета за електронни медии – чл. 29, ал. 2 от ЗРТ  ограничение до 2 мандата за общо 12 години като мандатите не могат да са последователни. За председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията за защита на конкуренцията – ограничение за преизбиране веднага за следващ 7–годишен мандат. За председателя и членовете на Комисията за финансов надзор няма ограничение при 6-годишен мандат в чл. 6 от ЗКФН. За председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране има ограничение за 2 мандата общо 10 години в чл. 11, ал. 3 от ЗЕ. За председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията има ограничение за два последователни пълни мандата общо 10 години в чл. 22 от ЗЕС. За председателя, заместник-председателя и останалите членове на КПКОНПИ има ограничение от 1 шестгодишен мандат в чл.чл. 8-10 от ЗПКОНПИ. За членовете на ДКСИ няма ограничение в чл.чл. 4-6 от ЗЗКИ при петгодишен мандат. Същевременно за членовете на одитните комитети няма ограничение да са свързани лица помежду си.

08 януари 2023 г. 20:10:18 ч.
The Beast

Проблем Д

Проблем Д: Подзаконов акт за определяне състав и дейността на одитните комитети не е подходящ по следните причини:

1.не е адекватно организациите извън изпълнителната власт да работят по норми, създадени от тази власт;

2.не е адекватно дейността на одитните комитети да е регламентирана в подзаконов акт , а тази на ЗВО изцяло в ЗВОПС;

3.висок риск изпълнителната власт да приеме норми в разрез със законите и МСППВО.

С оглед на решаването на проблема делегацията по чл. 18, ал. 11 от ЗВОПС и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор трябва да останат в историята, а същата процедура да бъде уредена изцяло от законодателния орган и в максимално възможно съответствие с МСППВО.

08 януари 2023 г. 21:15:51 ч.
Мъка в МъКВО

ZIDZVOPS

Относно предложените изменения:

Предлагат се промени в чл. 55 и чл. 56 от ЗВОПС. Независимо, че тези промени са твърде закъснели, с оглед вече извършените промени в Устройствения правилник на МФ, то до голяма степен имат резон. Непонятно остава обстоятелството, че в УП на МФ вече са извършени тези промени, а в Закона все още стоят визираните разпоредби!?! Непонятно е и това, че в МФ няма компетентни юристи, които да знаят, че разпоредбите на подзаконов нормативен акт не могат да противоречат на ЗАКОН и на първо място трябва да се измени закона, a в последствие подзаконовият нормативен акт!?! Независимо от това, извисени правни капацитети са преценили да "обезсилят" заложените и действащи към момента в чл. 56 от ЗВОПС разпоредби с Устройствен правилник. Това би следвало да се счита за върха на падението на българската администрация!!!

Относно измененията в чл. 21 от ЗИДЗВОПС, както е посочено в коментарите по-горе, обществено достояние е, че същите се правят в полза на едно единствено лице - СБ. В случай, че то не се възползва от тях, то би опровергало тези слухове, но уви, не вярвам това да се случи!!! Измененията в чл. 21 не са мотивирани защо се правят, което навежда на извода, че имат една единствена цел, а именно да се даде възможност на Свищовският докторант да се завърне в министерството, като директор на "съответната" дирекция. В тази връзка, следва да се изследват обстоятелствата в какви отношения лицето СБ се намира с настоящия директор, отговорен за изготвянето на ЗИДЗВОПС - Огнян Тодоров!?! Колеги ли са, приятели ли са, кумове ли са или единият е кръстник на дете на другия??? Тази проверка е изключително важна относно обективността и законосъобразността относно дейността на българската администрация, с цел приемането на Република България в Шенген и въвеждането на еврото!!! При наличие на лобизъм, липса на прозрачност и злоупотреба със служебна положение това никога няма да бъде допуснато да се случи от страни като Нидерландия и Австрия.

 

14 януари 2023 г. 13:03:32 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:33 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:34 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:35 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:36 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:37 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:38 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 13:03:39 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви и предложение 0

Споделяне на мотиви и предложение 0: Изцяло и в пълен обем споделям мотивите на GVelevZVOPS от 4 януари 2023 г. в 13:29 ч. като правя алтернативно предложение за текст на § 3, т. 1 от проекта на ЗИДЗВОПС: "В чл. 12, ал. 1, изречение трето се заличава". Промяната означава, че дейността по вътрешен одит следва да е отделно от методологията на контрола в Министерство на финансите. Дали да се нарича звено, отдел или дирекция ще е управленско решение на министъра относно вътрешния одит, задължително на пряко негово подчинение. Другото звено по чл. 16, ал. 2 от ЗФУКПС относно методологията на контрола аналогично е отделно без общ директор и йерархическа връзка със ЗВО. Така министерството на финансите, което следва да дава пример и "тон на върха" относно вътрешния одит, трябва да реализира звеното си за вътрешен одит, така както всички останали организации в публичния сектор в страната.

14 януари 2023 г. 14:10:05 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:06 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:07 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:09 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:10 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:11 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:12 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:13 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:14 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:15 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:16 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 14:10:17 ч.
The Beast

Уточнение

Едно натискане на бутон публикувай - осем пъти една и съща публикация през секунда

14 януари 2023 г. 18:07:56 ч.
The Beast

Допълнителни мотиви към предложение 1

Допълнителни мотиви към предложение 1: Ако подходим да сравним дейностите и процесите в общините и тези в министерствата, агенциите и комисиите, резултатът ще бъде красноречив - в общините дейностите и процесите са много повече - общинска администрация, общински съвет, отбрана, защита при бедствия, образование (училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие, ученически почивни лагери и др.), здравеопазване (детски ясли, детски кухни, здравни кабинети и др.), домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, социални центрове и домове, асистенти за лична помощ, териториално развитие, водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване, чистота, управление на отпадъците, читалища, музеи, галерии и етнографски комплекси с местно значение, обредни домове и зали, зоопаркове, транспорт, дейности по туризма, селското стопанство, общински пазари, административни услуги, нотариална дейност и много други. Това предполага много по-голямо многообразие от нормативни актове, които регурират дейностите и процесите, които следва да познават вътрешните одитори в общините, а единствения критерий, по който могат да се сравняват общините на определено ниво с първостепенните разпоредители с другите бюджети е размерът на бюджета. Предвид това трябва критериите за минимална численост на одитния персонал да са еднакви в общините и в разпоредителите с другите бюджети, а когато в резултат на извършени промени в ЗВОПС одитните комитети поемат повече права и отговорности по отношение на числеността на ЗВО и се обективизира оценката на риска от страна на ЗВО ще може в конкретната организация адекватно да се защитава необходимата численост над минималната с оглед на спецификата и обема на нефинансовите дейности.

14 януари 2023 г. 18:07:57 ч.
The Beast

Допълнителни мотиви към предложение 1

Допълнителни мотиви към предложение 1: Ако подходим да сравним дейностите и процесите в общините и тези в министерствата, агенциите и комисиите, резултатът ще бъде красноречив - в общините дейностите и процесите са много повече - общинска администрация, общински съвет, отбрана, защита при бедствия, образование (училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие, ученически почивни лагери и др.), здравеопазване (детски ясли, детски кухни, здравни кабинети и др.), домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, социални центрове и домове, асистенти за лична помощ, териториално развитие, водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване, чистота, управление на отпадъците, читалища, музеи, галерии и етнографски комплекси с местно значение, обредни домове и зали, зоопаркове, транспорт, дейности по туризма, селското стопанство, общински пазари, административни услуги, нотариална дейност и много други. Това предполага много по-голямо многообразие от нормативни актове, които регурират дейностите и процесите, които следва да познават вътрешните одитори в общините, а единствения критерий, по който могат да се сравняват общините на определено ниво с първостепенните разпоредители с другите бюджети е размерът на бюджета. Предвид това трябва критериите за минимална численост на одитния персонал да са еднакви в общините и в разпоредителите с другите бюджети, а когато в резултат на извършени промени в ЗВОПС одитните комитети поемат повече права и отговорности по отношение на числеността на ЗВО и се обективизира оценката на риска от страна на ЗВО ще може в конкретната организация адекватно да се защитава необходимата численост над минималната с оглед на спецификата и обема на нефинансовите дейности.

14 януари 2023 г. 18:07:58 ч.
The Beast

Допълнителни мотиви към предложение 1

Допълнителни мотиви към предложение 1: Ако подходим да сравним дейностите и процесите в общините и тези в министерствата, агенциите и комисиите, резултатът ще бъде красноречив - в общините дейностите и процесите са много повече - общинска администрация, общински съвет, отбрана, защита при бедствия, образование (училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие, ученически почивни лагери и др.), здравеопазване (детски ясли, детски кухни, здравни кабинети и др.), домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, социални центрове и домове, асистенти за лична помощ, териториално развитие, водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване, чистота, управление на отпадъците, читалища, музеи, галерии и етнографски комплекси с местно значение, обредни домове и зали, зоопаркове, транспорт, дейности по туризма, селското стопанство, общински пазари, административни услуги, нотариална дейност и много други. Това предполага много по-голямо многообразие от нормативни актове, които регурират дейностите и процесите, които следва да познават вътрешните одитори в общините, а единствения критерий, по който могат да се сравняват общините на определено ниво с първостепенните разпоредители с другите бюджети е размерът на бюджета. Предвид това трябва критериите за минимална численост на одитния персонал да са еднакви в общините и в разпоредителите с другите бюджети, а когато в резултат на извършени промени в ЗВОПС одитните комитети поемат повече права и отговорности по отношение на числеността на ЗВО и се обективизира оценката на риска от страна на ЗВО ще може в конкретната организация адекватно да се защитава необходимата численост над минималната с оглед на спецификата и обема на нефинансовите дейности.

14 януари 2023 г. 21:23:33 ч.
Мъка в МъКВО

Нека спрат интригите!!!

Извън контекста на ЗИДЗВОПС все повече в средите на одиторите се разпространява слух, че ръководството на дирекция МКВО при МФ все повече "унищожава" вътрешния одит в Република България! Говори се за шуробаджанащина и лични интереси!?! Нещо повече, носят се слухове, че преди няколко години предварително е изнесена информация относно изпита за придобиване на сертификат за вътрешен одитор, като са облагодетелствани одиторите на една българка банка! Аз не вярвам на тези слухове, като съм сигурен в почтеността на Стефан Белчев, Огнян Тодоров, Валентин Бонев и Николай Игнатов. Лично за мен те са пример за почтеност и вярна служба на българския данъкоплатец. Също така, считам, че не са верни твърденията, че Валентин Бонев е оказал съдействие на жена си за започване на работа в министерството, в което заема длъжност "началник отдел", не са верни и слуховете, че е съдействал за назначаването на свои близки в подопечният му отдел! Според мен, абсолютно не са верни и слуховете, че Г-н Стефан Белчев, бивш директор на дирекция МКВО е съдействал на своят кумец да го замести в горепосочената дирекция докато той се върне обратно! Неприятно е да се носят такива слухове за честни и почтени държавни служители!!! Нека това да спре, за да ни уважават в ЕС!

14 януари 2023 г. 22:01:38 ч.
NeliYos

До Мъка

Колежке, и аз съм чувала такива слухове, но това са само слухове и дори да е вярно това, посочените от теб лица са такива "професионалисти", че са "изпипали" всичко.....и всичко е наред!

 

15 януари 2023 г. 20:49:04 ч.
NeliYos

Необходимост от отлагане приемането на ЗИДЗВОПС

С оглед многото съществени и обосновани бележки по предложените промени в ЗИДЗВОПС,  то считам, че е налице необходимостта да се обмислят и преразгледат предложените изменения в проектозакона в следващото народно събрание, като се има предвид необходимостта от гласуване на по-важни и съществени законопроекти в рамките на това народно събрание, което разполага с кратки срокове за разпускане! Особено важно е да се предприемат необходимите действия по Плана за развитие, от който зависи субсидирането на българската икономика. Също така, много важно за цялото общество е да се реши проблема с държавния бюджет, съдебните реформи и т.н. Ето защо, от първа необходимост за цялото общество от настоящото народно събрание е да се решат  тези въпроси, отколкото да се приемат предложените изменения в ЗВОПС, голяма част, от които са неадекватно обосновани и най-вероятно касаят косвено не повече от няколкостотин човека, а конкретно няколко човека, най-вероятно само лицата подготвящи измененията и малък кръг около тях! На кратко, предлагам разглеждането на настоящите промени в ЗИДЗВОПС да бъдат отложени, а настоящото НС да разгледа и приеме наистина важните въпроси за страната!

15 януари 2023 г. 22:54:54 ч.
GVelevZVOPS

По чл. 12, ал. 1 от действащия към момента ЗВОПС - Коментар 1 от 2:

Първо, благодаря на колегата The Beast за изразената подкрепа по отношение на направените от мен предложения.

Освен че от своя страна също споделям мотивите на колегата, бих искал направя някои допълнения относно съществуващите противоречия в сега действащото законодателство. Министерството на финансите е единствената организация от публичния сектор, в която, при осъществяването на дейността по вътрешен не е възможно да бъде спазена императивната разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗВОПС, съгласно който Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в организацията. Причина за това несъответствие е инициираното от Министерството на финансите и прието в края на 2016 г. от Народното събрание допълнение на чл. 12, ал. 1 от ЗВОПС, по силата на което „Вътрешният одит в Министерството на финансите може да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление контрол в публичния сектор, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите …“ В случая тази разпоредба, освен че води до невъзможност за спазване на императивната норма на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗВОПС, тя е и в грубо противоречие с друга императивна норма на същия закон, а именно чл. 16, ал. 1, съгласно който ръководителят на организацията не може да възлага на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори изпълнение на други функции и дейности, различни от дейността по вътрешен одит.

Доколкото Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит (МСППВО) прдвиждат известно отклонение относно ролите, които ръководителят на вътрешния одит може да изпълнява (Стандарт 1112), следва да се уточни, че по този въпрос в тях е направено тълкувание, където е записано, че ролите „могат да са свързани с дейността по управление на риска или с постигането на съответствие“, като изрично е подчертано, че „Тези роли и отговорности могат да накърнят, или да създадат представа за накърняване на организационната независимост на дейността по вътрешен одит“. Това означава, че в ЗВОПС и в МСППВО са отчетени рисковете от накърняване на дейността по вътрешен одит и по смисъла на тези актове е недопустимо вътрешните одитори, най вече ръководителят на вътрешния одит, да извършват дейности, за които е присъщо да са част от одитната вселена. В Министерството на финансите такива са дейностите по подпомагане на министъра при изпълнение на правомощията му по координация и хармонизация съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и ЗВОПС. Тези дейности преследват хоризонтален ефект спрямо публичния сектор, от което следва изводът, че те далеч надхвърлят регламентираните със законодателството и МСППВО рамки на дейността по вътрешен одит в Министерството на финансите. Нещо повече, бидейки част от дейностите и процесите в министерството, същите следва да попадат в обхвата на вътрешния одит на основание на вече цитираната разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗВОПС. 

15 януари 2023 г. 22:56:29 ч.
GVelevZVOPS

По чл. 12, ал. 1 от действащия към момента ЗВОПС - Коментар 2 от 2:

Видно от чл. 28 от Устройствения правилник на Министерството на финансите (УПМФ) към момента в министерството е възприет подход на структуриране, който поставя дейността по вътрешен одит в иерархическа зависимост от ръководител, който освен за нея отговаря и за посочените дейности. Впрочем, разпоредбата на чл. 28 от УПМФ е единствената в раздел VII на глава трета от правилника, която е разделена на алинеи. Прилагането на конкретна правна техника по принцип е отделен върос, но в този случай това обстоятелство само по себе си свиделства за съществуващия по-сериозен проблем, а именно несъвместимостта по същество на дейностите по вътрешен одит с дейности, които попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗВОПС. Обстоятелството, че в МФ лицето, изпълняващо функцията на ръководител на вътрешния одит, едновременно с това ръководи и дейности, които следва да са обект на одиторска оценка от страна на вътрешния одит е в нарушение най-малко на още един стандарт от МСППВО – 1130.А1. Тази констатция се базира на известния в правото аргумент за по-силното основание. Eдно правилата при прилагане на аргумента е, че на когото е забранено по-малкото, по-лекото, по-ограниченото по обем, на него е забранено и по-голямото, по-тежкото, по-пълното, цялото. Тъй като съгласно цитирания стандарт обективността се счита за накърнена, когато вътрешният одитор извършва услуги за даване на увереност относно дейност, за която е бил отговорен през предходната година, то следва и логичният извод, че това е недопустимо за всеки период, който е по-кратък от година, включително настоящият! Ето защо, по смисъла на Стандарт 1130.А1 обективността следва да се счита за накърнена и когато ръководителят на вътрешния одит, извършва услуги за даване на увереност относно дейност, за която отговоря към момента. В конкретния случай с МФ, това означава, че или трябва да се накърни обективността, или трябва от обхвата на вътрешния одит автоматично да отпаднат ключови дейности по подпомагане на министъра при изпълнение на негови правомощия, за които, както вече стана ясно, ръководителят на вътрешния одит също отговаря и които касаят целия публичен сектор.

Предвид горното и с оглед постигане на съответствие, както с императивни норми на ЗВОПС така и с МСППВО, считам, че е наложително третото изречение на чл. 12, ал. 1 на ЗВОПС да отпадне

17 януари 2023 г. 12:11:34 ч.
GVelevZVOPS

Относно коментар от The Beast от 14.01.2023 г., 18:07 ч.:

Както е констатирано от колегата The Beast, спектърът на организациите от публичния сектор и още повече на дейностите, които те извършват, е твърде широк. Именно по тази причина, при регламентирането на минималната численост в ЗВОПС, законодателят е възприел за такъв критерий размера на бюджета. Разбира се, този критерий не е единственият, въз основа на който може да се определи минимална численост, но законодателят го избрал, тъй като критерият е общо приложим, независимо от спецификите на отделните организации в публичния сектор.

Предвид горното, поддържам предложението на The Beast за прилагане на единен подход при регламентиране на минималната численост на звената за вътрешен одит в публичния сектор, като критерият по чл. 14, ал. 1 от ЗВОПС се прилага и по отношение на общините. 

19 януари 2023 г. 00:54:40 ч.
The Beast

Частична техническа корекция на предложение 1

Предложение 1: В проекта на ЗИДЗВОПС в § 5, т. 1 текста: „т. 1, 2, 4 и 5“ се заменя с текста: „т. 1-5“, а ....

19 януари 2023 г. 01:05:24 ч.
The Beast

Предложение 2 за решаване на проблеми Б, В, Г и Д

Предложение 2 за решаване на проблеми Б, В, Г и Д:

§ 6 от проекта придобива следната редакция:

 § 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал. 1 се изменя така: „(1) В организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1 – 5 задължително се създават одитни комитети, които се състоят от трима външни членове, включително и председател, които отговарят на следните изисквания:

1.имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2.имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола на ръководна длъжност;

3.притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

4.не участват в повече от три одитни комитета, включително в одитни комитети по Закона за независимия финансов одит.“

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Съставът на одитните комитети се определя след провеждане на процедура по реда на чл. 18а за срок от четири години, както следва:

1. в Администрацията на Президента на републиката – от Президента;

2. в Народното събрание, Сметната палата, комисиите , Министерски съвет – с решение на съответния колективен орган;

3. в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция – с решение на съответния управителен съвет;

4. в министерствата и в изпълнителните агенции - от съответния министър;

5. в държавните агенции – с решение на Министерски съвет;

6. в общините - от общинските съвети;

7. в останалите организации – с решение на съответния колективен орган.

3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Всеки акт по ал. 2 се изпраща в 14-дневен срок на Сметната палата и на Министерство на финансите.“

4. Алинея 4 се изменя така: „(4) В предприятията от обществен интерес по смисъла на Закона за счетоводството и в други търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие, в които е създадено звено за вътрешен одит, се създават одитни комитети по реда на Закона за независимия финансов одит.“

5. Алинея 5 се изменя така: „(5) Ръководителят на организацията или съответният колективен орган задължително делегира в статут за дейността на одитния комитет в организацията следните правомощия на одитния комитет:

1.утвърждава Статута на звеното за вътрешния одит;

2.утвърждава на стратегическия и годишния план на звеното за вътрешния одит;

3.утвърждава бюджет за вътрешен одит, който се включва задължително в бюджета на организацията;

4.утвърждава годишен план за ресурсно осигуряване на вътрешния одит;

5.приема численост на звеното за вътрешен одит, която ръководителят на организацията задължително включва в структурата на организацията и разписанието на длъжностите;

6.одобрява решенията за назначаване и освобождаване на РВО и вътрешни одитори;

7.одобрява възнаграждението на РВО;

8.отправя запитвания към ръководството и РВО, за да установи дали съществуват неоправдани ограничения на обхвата или ресурсите;

9.определя периода на провеждане на конкурси и други процедури за подбор за назначаване на РВО и вътрешни одитори, както и техните параметри;

10.връща за коригиране проектите на документите и актовете, които утвърждава или одобрява;

11.взема отношение по други значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията.

19 януари 2023 г. 01:08:42 ч.
The Beast

Продължение на Предложение 2 за решаване на проблеми Б, В, Г и Д

Продължение на предложение 2:

6. Създават се нови алинеи 6, 7, 8 и 9 със следния текст: „(6) Ръководителя на организацията или съответния колективен орган могат да делегират в статута по ал. 5 на одитния комитет едно или повече от следните правомощия:

1. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

3. осъществява функциите на дисциплинарен съвет по смисъла на Закона за държавния служител по отношение на ръководителя на вътрешния одит и вътрешни одитори, назначени по служебно правоотношение.

(7) Одитният комитет разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит в организацията, като може да не го приеме, ако констатира, че не отговаря на изискванията на закона.

(8) Одитният комитет разглежда и приема с решение годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организацията, като може да не го приеме, ако констатира, че не отговаря на изискванията на закона и/или съдържа несъответствия, които влияят на самооценката.

(9) Срокът по ал. 2 започва да тече от датата на първото заседание на комитета, което се свиква от ръководителя на организацията в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за определяне на състава му.“

7. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Одитният комитет се ръководи от председател, който организира дейността на комитета и свиква неговите заседания. Председателят и заместник-председателят се избират на първото заседание с явно гласуване. До избора на председател заседанието се ръководи от най-възрастният член на комитета. Едно и също лице не може да бъде председател на комитета в два последователни мандата в една и съща организация.“

8. Създават се нови алинеи 11 и 12 със следния текст: „(11) След обсъждане с ръководителя на организацията и/или определени от него лица, проектът на статут на одитния комитет в организацията се приема на следващо заседание на комитета със следното минимално съдържание:

1. целта на одитния комитет;

2. делегираните правомощия на одитния комитет;

3. други правомощия на одитния комитет, произтичащи от закона;

4. правата на членовете на одитния комитет;

5. правата и задълженията на ръководителя на организацията по отношение на одитния комитет;

6. реда за взаимодействие с ръководството и служителите на организацията;

7. реда и начина за преценка на обстоятелства, несъвместими с позицията на член на одитния комитет;

8. реда за установяване на системно неизпълнение на задълженията на член на одитния комитет.

Приетият статут се предоставя за подпис на ръководителя на организацията. При констатирано наличие на спорни текстове или празноти се организира ново обсъждане и приемане.

(12) Одитният комитет приема правилник за дейността си със следното съдържание:

1. реда и начина за свикване на заседанията на одитния комитет;

2. процедури относно реда, начина и сроковете за упражняване на делегираните правомощия и задълженията на одитния комитет по чл. 18, ал. 6, т. 1 и 2;

3. реда и начина за съхранение на документите от заседанията на одитния комитет.“

9. Досегашните текстове на алинеи 6 и 7 стават съответно алинеи 13 и 14.

19 януари 2023 г. 01:11:48 ч.
The Beast

Продължение на предложение 2

Продължение на предложение 2:

10. Създават се нови алинеи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 със следния текст: „(15) Решенията по ал. 5, т. 5 и т. 9 могат да се обжалват от ръководителя на организацията или съответния колективен орган на управление в 14-дневен срок от регистрирането им в деловодната система на организацията пред съответния административен съд чрез председателя на комитета. Председателят на комитета комплектува административната преписка по обжалваното решение и я изпраща на съда с жалбата в 14-дневен срок от постъпването й. Съдът се произнася с определение, което е окончателно.

(16) Ръководителят на организацията създава необходимите условия за функциониране на одитния комитет, като осигурява подходящо помещение за провеждане на заседанията и необходимото съдействие от страна на служители от организацията за административното и техническото обслужване на дейността на комитета.

(17) Одитният комитет има право да изисква в определени от него срокове документи, вкл. електронни, във връзка с осъществяване на дейността му, които ръководителят и служителите в организацията са длъжни да предоставят.

(18) Членовете на одитния комитет нямат право да разгласяват сведения и факти, станали им известни при и/или по повод на осъществяваната от тях дейност, освен в предвидените от закона случаи.

(19) Членовете на одитния комитет са длъжни да осъществяват дейността си в съответствие със закона и Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и да полагат усилия за подобряване на дейността по вътрешен одит и другите процеси и дейности в организацията.

(20) За всяко заседание на комитета се води и съставя протокол със следното минимално съдържание:

1. дата на провеждане на заседанието;

2. присъствувалите лица;

3. дневния ред;

4. обсъжданите въпроси, взетите решения и изразените становища, начина на гласуване на членовете;

5. декларации на членовете за наличие или липса на частен интерес при осъждане и решаване на въпросите;

6. декларации на членовете за липса на обстоятелствата по ал. 28-30;

7. подписи на всички присъствали членове на комитета.

(21) Протоколът от всяко заседание се регистрира в деловодната система на организацията.

(22) Ръководителят на организацията е длъжен да осигури изпълнението на взетите решения.

(23) Одитният комитет осъществява наблюдение на изпълнението на решенията и препоръките. За неизпълнените решения председателят на одитния комитет уведомява Сметната палата.

(24) В срок до 31 януари одитният комитет изготвя и приема годишен доклад за дейността си за предходната година със следното минимално съдържание:

1. Актът за определяне, поименният състав и мандатът на одитния комитет;

2. Проведените заседания, извършената работа в различните области на дейност, взетите и неизпълнените решения, изразените становища, дадените и изпълнените препоръки;

3. Приоритетни задачи за следващия отчетен период.

(25) Ръководителят на организацията е длъжен да публикува статута по ал. 11 , правилника по ал. 12 и доклада по ал. 24 на официалната електронна страница в 5-дневен срок от получаването им.

(26) Председателят на комитета изпраща в министерство на финансите по електронен път резюме с данни от годишния доклад  в срок до 28 февруари.“

11. Досегашният текст на алинея 9 става алинея 27.

19 януари 2023 г. 01:14:28 ч.
The Beast

Продължение на предложение 2

Продължение на предложение 2:

12. Създават се нови алинеи 28, 29, 30 и 31 със следния текст: „(28)Възнаграждението на член на одитния комитет се изплаща в половин размер за 1 заседание, когато без уважителна причина не се е явил на 1 заседание или не е участвал при разглеждането и утвърждаването на стратегическия или годишния план на звеното за вътрешен одит.

(29) Възнаграждението на член на одитния комитет се изплаща в половин размер за 2 заседания, когато без уважителна причина не е участвал при разглеждането и утвърждаването на статута на звеното за вътрешен одит или е гласувал за приемането на незаконосъобразно решение.

(30) Възнаграждението на член на одитния комитет се изплаща в половин размер за 3 заседания, когато без уважителна причина не се е явил на 2 или повече последователни заседания, или не е участвал в продължение на повече от три месеца при определянето на периода на провеждане на конкурси и други процедури за подбор за назначаване на РВО и/или вътрешни одитори, както и техните параметри, като в резултат на това са налични свободни одиторски длъжности в организацията.

(31) Не се изплаща възнаграждение на член на одитния комитет за участие в конкретно заседание без наличие на декларации по ал. 20, т. 5 или т. 6.“

19 януари 2023 г. 21:23:55 ч.
The Beast

Мотиви към предложение 2

Мотиви към предложение 2:

С оглед на тълкуванието на Стандарт 1110 се залагат в ЗВОПС задължително делегиране на правомощия в статута на одитния комитет, с което се постига чувствително по-голямо съответствие на закона с МСППВО. Други правомощия на комитета могат да се делегират при взаимно съгласие между ръководителя на организацията и одитния комитет да дава становища за подобряване на процесите по управление на риска и системите за вътрешен контрол, които конкретно се залагат в статута на комитета. Правомощията по чл. 18, ал. 5, т. 2 от ЗВОПС се запазват като им се отрежда друго систематично място и са предвидени и хипотези за неприемане с определени критерии. Забраната за въздържане при гласуване се запазва. Срокът на мандата се повишава на 4 години - минимален срок в сравнение с мандатите на други колективни органи.

Като механизъм за възпиране на вземането на незаконосъобразни решения от одитните комитети се регламентира процедура за обжалване на част от тях за законосъобразност пред съответния административен съд в едноинстационно производство. При необжалване решенията на комитета влизат в сила и подлежат на изпълнение. При неизпълнение на влязло в сила решение се уведомява писмено Сметната палата. Регламентира се задължително минимално съдържание на статута, правилника за дейността и протокола от заседание на одитния комитет.

Регламентира се отговорност на членовете на одитните комитети за неизпълнение на ключовите им задължения  чрез намалено възнаграждение за едно или няколко заседания. Без изрично деклариране на наличие или липса на частен интерес или основание за намалено възнаграждение.  

Предлаганите промени създават необходимите предпоставки за извоюване на организационна и функционална независимост на вътрешния одит.

19 януари 2023 г. 21:44:30 ч.
The Beast

Проблем Е

Проблем Е: Лицата, осъществяващи подбора на членовете на комитета, обикновено не притежават капацитета за тази дейност, с изключение на РВО, както и са в определена зависимост от ръководителя на организацията. Проблема би бил решен само по законодателен път с регламентиране на подбора от независима комисия, която е доминирана от професионалисти с нужния капацитет.

20 януари 2023 г. 01:28:55 ч.
The Beast

Предложение 3

Предложение 3 за решаване на проблем Е:

Създава се нов § 7 от проекта със следния текст:

§ 7. Създава се нов чл. 18а със следното съдържание:

„Чл. 18а (1) При наличие на свободни места или 45 дни преди края на мандата ръководителят на организацията публикува на официалната електронна страница обявление за провеждане на процедура за подбор на членове на одитния комитет не по-късно от 20 дни преди срока за подаване на документи със следното съдържание:

1.Наименование на организацията;

2.Броя на членовете на комитета, за които се провежда процедурата;

3.Законовите изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;

4.Необходимите документи, които следва да се подадат, крайния срок и мястото на подаването им;

5.Дата на публикуване на обявлението.

(2) Ръководителят по ал. 1 изпраща обявлението в министерство на финансите ведно с информация за място на публикуване, а за организациите извън изпълнителната власт – и до Сметната палата.

(3) В случай, че до 1 април или до 1 септември не е получена информация в министерство на финансите за публикувано обявление по ал. 1, в срок до 8 април, съответно 8 септември министерство на финансите публикува на официалната си електронна страница общо обявление със списък на организациите и броя на членовете, за които са налице свободни места.

(4) За участие в процедурата кандидатите подават заявление за участие, към което се прилагат следните документи:

1. копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен

"магистър";

2. копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18,

ал. 1, т. 2;

3. сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

4. други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, и вътрешния одит – по преценка на кандидата,

които поставят в запечатан плик с надпис „Документи за участие в процедура за подбор на членове на одитния комитет“ и вписани име, фамилия на подателя и населено място по постоянен адрес.

(5) Документите по ал. 4 се подават в рамките на обявения срок, а в случаите по ал. 3 – до последния работен ден на месец април, съответно месец септември, от кандидатите за членове на одитните комитети, регистрират се в деловодството на съответната организация и се вписват в специален за целта регистър.

(6) Оценителната комисия за провеждане на процедурата е в състав:

1.Представител на ръководителя на организацията, определен със заповед;

2.Ръководителя на вътрешния одит в организацията, ако е назначен такъв;

3.Двама експерти от списъка по чл. 49а, определени чрез жребий;

4.Представител на министъра на финансите, а за организациите извън изпълнителната власт – представител на Сметната палата.

(7) При изпращането на обявлението по смисъла на ал. 2, ръководителят може да заяви вместо негов представител да се определи чрез жребий трети експерт като поеме разходите за възнаграждението му.

20 януари 2023 г. 01:30:13 ч.
The Beast

Продължение на предложение 3

(8) Министерство на финансите организира публично теглене на жребия в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите с начало 15:00 часа, за всички организации, от които не е получено уведомление, че в регистъра по ал. 5 няма вписани кандидати. На жребия с предимство имат право да присъстват упълномощени представители на организациите със свободни места за членове на одитен комитет. Тегленето се извършва от лица, които нямат отношения с министерство на финансите, организациите със свободни места за членове на одитни комитети и с експертите от списъка по чл. 49а. Един експерт може да бъде изтеглен само един път при теглене на жребий в един ден.

(9) Лицата от оценителната комисия по ал. 6 се явяват в деловодството на съответната организация на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи в 10:30 часа за получаване на регистъра и пликовете с документите на кандидатите, след което започва работа по разглеждането им. Неявяването на лица по ал. 6, т. 1 и 2 не е пречка останалите лица да извършат действията.

(10) При неявяване или липса на лица по ал. 6, т. 3 и/или т. 4 процедурата по ал. 9 се отлага за същия ден от следващата седмица по същото време.

(11) Комисията проверява подадените документи и изготвя списък на кандидатите, допуснати до участие в процедурата. До участие не се допускат кандидати, които не са представили всички документи или документите са представени извън определения срок. Решението на комисията относно допускането се оформя в протокол. Протоколът се публикува на интернет страницата на организацията и до допуснатите кандидати се изпращат покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

(12) На интервюто се задават еднакви въпроси на всички явили се кандидати, свързани с функциите на членовете на одитния комитет, като може да се задават уточняващи въпроси.

(13) Оценителната комисия извършва класиране на кандидатите в низходящ ред на получените точки по следните правила:

1. Всеки кандидат получава по 2 точки за всяка пълна година стаж в областта на управлението и контрола на ръководна длъжност;

2. Всеки кандидат получава по 1 точка за всяка пълна година стаж в областта на вътрешния одит, извън стажа по т. 1;

3. Всеки кандидат, получил оценка от интервюто, не по-ниска от добър (4.00), получава точки, равни на удвоената му оценка, а кандидатите с по-ниска оценка от 4.00 или неявили се на интервю не участват в класирането.

20 януари 2023 г. 23:11:32 ч.
The Beast

Продължение на предложение 3

Продължение на предложение 3: В чл. 18а от ЗВОПС да се уредят още:

-всеки член на комисията оценява всеки кандидат индивидуално като общата оценка на отделен кандидат е средноаритметичната стойност от оценките на всички членове на комисията;

-комисията взема решенията си с обикновено мнозинство;

-възнаграждението на двамата експерти, определени чрез жребий се изплаща от министерство на финансите и е в размер на минималната работна заплата за всеки експерт поотделно;

-когато няма постъпили заявления за участие от кандидати, този факт се установява в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на заявления от представителя на ръководителя на организацията и РВО, а ако няма назначен РВО - от служител в деловодството, и незабавно се уведомява МФ, за да не се тегли жребий за експерти. Ако не се получи уведомление и бъде изтеглен жребия с двамата експерти, те се явят в регламентирания ден и констатират, че няма подадени заявления, възнагражденията в размер на 35 % от минималната работна заплата на всеки експерт се изплащат от организацията, както и командировъчните пари на представителя на МФ или Сметната палата, които не се компенсират от държавния бюджет.

-експертите се уведомяват незабавно след жребия чрез системата за сигурно електронно връчване;

-председател на всяка оценителна комисия е по-възрастният от двамата експерти, изтеглени чрез жребий, който снабдява с екземпляри от протокола - организацията (който се публикува), представителя на МФ, респективно на Сметната палата, а с трети екземпляр (ако няма представител на МФ) отчита дейността на експертите пред МФ, след което им се изплаща възнаграждението;

-в протокола с класирането се отразява решение на комисията за определяне на лицата, с които трябва да се сформира комитета, което решение ръководителя на организацията следва да изпълни като  внесе в съответния колективен орган предложение за вземане на решение за определяне състава на одитния комитет.

21 януари 2023 г. 00:50:09 ч.
The Beast

Продължение на предложение 3

Продължение на предложение 3: В чл. 18а да се уредят още следните регламенти:

Когато сред кандидатите за членове на комитета има положили изпити във висше училище по основи на правото, административно право, финансово право и гражданско право, за едно място се класира един от тези кандидати с най-много точки, а останалите ако има такива се конкурират с останалите кандидати за другите две места. (с цел да се осигури член на комитета с поне минимална правна квалификация).

Допълнително теглене на жребий при необходимост (като се обхванат възможните хипотези).

Право на ръководителя на организацията да удължава срока за приемане на заявления за участие при публикувано обявление по ал. 1, както и задължение да уведоми за това органите по ал. 2.

21 януари 2023 г. 01:05:11 ч.
The Beast

Допълнение към предложение 2

Допълнение към предложение 2: В чл. 18 да се уредят още:

-ограничение двама от членовете на комитета да не могат да са свързани лица помежду си;

-хипотезите на освобождаване на член на одитния комитет от органа, който е определил състава на комитета (изтичане на мандата, подаване на заявление от съответното лице, установяване на несъвместимост, трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията повече от 6 месеца, смърт, системно неизпълнение на задълженията - основание повече от два пъти за получаване на намалено възнаграждение).

21 януари 2023 г. 01:23:06 ч.
The Beast

Споделяне на мотиви

Споделям мотивите от 06 януари 2023 г. 00:42:17 ч. на GVelevZVOPS По параграф 7 от проекта на ЗИДЗВОПС за въвеждане на изискване в чл. 19, ал. 4 от ЗВОПС и предложението му в хипотезата за отпадане на текста.

21 януари 2023 г. 01:43:01 ч.
The Beast

Предложение 4 относно параграф 9 от проекта на ЗИД на ЗВОПС

Предложение 4: § 9 да бъде в следната редакция:

§ 9. В чл. 21, алинеи 5, 6 и 7 се отменят.

С преходна разпоредба, че параграфа влиза в сила от датата на първото заседание на одитния комитет в съответната организация.

Мотиви: След промяната на правомощията на одитния комитет по чл. 18 и образуването на такъв в организацията функцията на министъра става излишна и дублираща.

21 януари 2023 г. 02:37:53 ч.
The Beast

Предложение 5 относно параграф 12, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗВОПС

Предложение 5: т. 1 на § 12 да придобие следната редакция: 

1.В ал. 1 накрая се добавят думите „и насърчава надзора от страна на одитния комитет върху

програмата“.

Мотиви: Предложеният от мен текст е взет от тълкуванието на Стандарт 1300 като в съответствие с другите промени в ролята на Съвет влиза одитния комитет. Никъде в стандартите не се предвижда утвърждаване на програмата за качество нито от ръководството нито от Съвета. По-важно е изпълнението на програмата, а за по-доброто й изпълнение МСППВО придават на надзора върху изпълнението. 

21 януари 2023 г. 16:47:15 ч.
The Beast

Предложение 6

Предложение 6: Да се създаде § 13 със следния текст: "В чл. 32 след думата "риска" се поставя точка, а текста "и при спазване на указанията на министъра на финансите по чл. 48, ал. 2, т. 3" се заличават.

Мотиви: Сходни помежду си процеси и дейности в различни организации носят различно ниво на риск и централизирано налагане на събиране на информация в министерство на финансите в определени области влияе отрицателно върху процеса на обективна оценка на риска. Министъра на финансите все още разполага с подопечната му Агенция за държавна финансова инспекция, която разполага с остатъчно правомощия не само да покрие рисковите области според министъра, но и да бъде потърсена следващата се имуществена и административнонаказателна отговорност за нарушенията.

21 януари 2023 г. 17:01:45 ч.
The Beast

Проблем Ж

В ЗВОПС не е предвидено изготвяне и утвърждаване на план за ресурсно осигуряване на вътрешния одит и бюджет на вътрешния одит, които са важни индикатори за функционалната и организационната независимост на вътрешния одит. Особено важни са и в случаите, в които не е назначен РВО. 

21 януари 2023 г. 17:43:37 ч.
The Beast

Предложение 7 за решаване на проблем Ж

Предложение 7 за решаване на проблем Ж: Да се създаде § 14 със следния текст: Създава се нов чл. 32а със следния текст: "В срок до 15 декември се изготвят проекти на план за ресурсно осигуряване на вътрешния одит и бюджет на вътрешния одит за следващата година от ръководителя на вътрешния одит, а в случаите когато такъв не е назначен - от одитния комитет или определено от него лице. Планът и бюджетът се утвърждават от одитния комитет в срок до последния работен ден преди Рождество Христово."

Мотиви: Регламентът за изготвянето и утвърждаването на ресурсните планове на вътрешния одит ще допринесат съществено за неговата организационна и функционална независимост, която към момента не е налице.

21 януари 2023 г. 20:17:50 ч.
The Beast

Предложение 8

Предложение 8: Да се създаде в проекта § 15 със следния текст: "§ 15. В чл. 33, ал. 2 се изменя така: (2) Стратегическият план, както и промените в него се утвърждават от одитния комитет."

Мотиви: Одитният комитет се явява специализирания орган, който да поеме ролята на Съвет по смисъла на МСППВО. Стандартите не предвиждат роля на ръководството по утвърждаване, а единствено обсъждане, норма за което е налична в ал. 1 на чл. 33.

21 януари 2023 г. 20:21:22 ч.
The Beast

Предложение 9

Предложение 9: Да се създаде в проекта § 16 със следния текст: "§ 16. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: (4) Годишният план, както и промените в него се утвърждават от одитния комитет."

Мотиви: Одитният комитет се явява специализирания орган, който да поеме ролята на Съвет по смисъла на МСППВО. Стандартите не предвиждат роля на ръководството по утвърждаване, а единствено обсъждане, норма за което е налична в ал. 1 на чл. 34.

21 януари 2023 г. 20:32:54 ч.
The Beast

Предложение 10

Предложение 10: Текстът на § 13 да стане текст на § 17.

 

21 януари 2023 г. 20:42:13 ч.
The Beast

Предложение 11

Предложение 11: Да се създаде нов § 18 в проекта със следния текст: "; 18. В чл. 48, ал. 2, т. 3 се отменя."

Тук важат мотивите посочени към предложение 6.

21 януари 2023 г. 21:03:02 ч.
The Beast

Предложение 12

Предложение 12: Да се създаде нов § 19 в проекта, който да регламентира създаването на нов чл. 49а, в който да се уредят:

-поддържането от министъра на финансите на списък от експерти, които участват в комисиите при подбора на членовете на одитния комитет;

-изискванията към експертите: - 5 години стаж на ръководна длъжност в областта на управлението и контрола, 5 години стаж в областта на вътрешния одит, да бъдат регистрирани в системата за сигурно електронно връчване;

-набирането и вписването на експертите да се извършва постоянно - в 14-дневен срок от подаване на заявление за вписване в списъка министъра се произнася дали се вписва съответното лице или постановява мотивиран отказ;

-при заявяването за вписване експертите заявяват административните области, в които ще участват в комисии за подбор, организации в които работят техни свързани лица и/или в които имат частен интерес или биха били необективни в преценката, задължението за своевременно уведомяване в МФ за периоди на временна неработоспособност или отсъствие от страната, в които са възпрепятствани да участват;

-експертите ще са длъжни да не планират отсъствие от страната през месеци май и ноември (периоди за масово действие на оценителни комисии);

-неявяването по неуважителни причини и неспазването на други регламентирани задължения на експертите ще са основание за отписването им от списъка.

21 януари 2023 г. 21:28:50 ч.
The Beast

Предложение 13

Предложение 13: Текстът на §14 да стане текст на § 20.

Подкрепям отмяната на ал. 2 на чл. 55 (насила хубост не става, ако одитния комитет поеме пълната роля на Съвет - ще се появи хубостта, която ще направи излишна и ал. 1 след около година).

21 януари 2023 г. 21:52:15 ч.
The Beast

Предложение 14

Предложение 14: Текстът на § 15 да стане текст на § 21, като т. 4 да бъде със следния текст:

"4.Точка 9 се изменя така: "9."Одитен комитет" е орган в организацията, на който управителния орган е делегирал определени функции, носи управленска отговорност за дейностите по вътрешен одит и има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит."

Мотиви: Новата легална дефиниция е в съответствие с МСППВО, техните тълкувания и речника на термините, както и с предложените промени в правомощията на одитния комитет в чл. 18.

21 януари 2023 г. 22:19:19 ч.
The Beast

Предложение 15

Предложение 15: Текстът на § 16 да стане текст на § 22.

Принципна подкрепа за текста, в случай че бъдат приети предложенията за промяна в правомощията на одитните комитети. В противен случай ще станем свидетели на нови свободни щатни бройки за вътрешни одитори.

21 януари 2023 г. 22:35:30 ч.
The Beast

Предложение 16

Предложение 16: Текстът на § 17 да стане текст на § 23 в следната редакция: "§ 23.Членовете на одитните комитети, назначени или избрани по досегашния ред, продължават да изпълняват правомощия на членове до края на мандата в промененото им съдържание."

Логично е избраните лица да запазят статуса си като започнат да изпълняват правомощията си в променения им вид.

21 януари 2023 г. 22:53:21 ч.
The Beast

Предложение 17

Предложение 17: Текстът на ; 18 да стане текст на § 24 в следната редакция:

"§24.Процедурите по избор и назначаване на членове на одитни комитети, започнати до влизане в сила на този закон, се прекратяват. Лицата, подали заявления за участие по стария ред, запазват право на участие в първата процедура, открита за подбор на членове на одитния комитет в същата организация, дори и да не подадат ново заявление за участие."

За да не станем свидетели на масовост на откриване на процедури по стария ред, в който изискванията към членовете са по-ниски от новите, разпоредбата стимулира откриването на процедури след влизането в сила на промените, след които са по-качествени изискванията към кандидатите, както и състава на оценителните комисии.

21 януари 2023 г. 23:09:18 ч.
The Beast

Предложение 18

§25.Параграф 9 влиза в сила от датата на първото заседание на одитния комитет в съответната организация.

Предложението е конкретизация на част от посоченото в предложение 4 относно влизането в сила на отмяната на изискванията за съгласие от министъра на финансите, като функциите в по-качествено променен вид ще се поемат от одитния комитет.

21 януари 2023 г. 23:26:41 ч.
The Beast

Заключителен коментар и предложение

Както е видно от коментарите в обществената консултация проблемите в областта на вътрешния одит са многобройни (при старание за конкретизация на всички няма да стигне българската азбука) и сериозни. В случай че не бъдат обмислени всички коментари и предложения, промените заложени в първоначалния проект ще обслужат броени лица, а не общността на лицата, правоспособни да упражняват регулираната професия "Вътрешен одитор", както и вероятността звената за вътрешен одит да добавят стойност в съответната организация все повече ще намалява, а развитието на вътрешния контрол в публичния сектор все повече ще бъде оковано в стоманобетонни кавички.

С оглед на така създалата се ситуация хода на проекта на ЗИД на ЗВОПС трябва да приключи със Справка за отразяване на предложенията и становищата по него, следва да бъде изготвен нов проект, да бъде извършена нова оценка на въздействие и да бъде публикуван за обществено обсъждане за нови 30 дни. Такава възможност дава и периодът до края на март, през който няма да има действащо Народно събрание.