Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

Основната цел на предлагания законопроект е да осигури възможност за надеждни проверки от органите на изпълнителната власт на лицата, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство и не живеят в България, за да се гарантира в по-голяма степен националната сигурност и обществения ред. Високите критерии и прецизност към проучването, извършвано от органите на изпълнителната власт в тези процедури се налагат и с оглед на външнополитическите приоритети на страната ни да бъде присъединена към Шенгенското пространство, както и да бъде включена към програмата за безвизово пътуване на САЩ.


Дата на откриване: 6.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 януари 2023 г. 19:46:18 ч.
Петра Христова

Мнение

Една промяна, която беше направена миналата година и е в съответствие с множеството препоръки от европейските институции за гарантиране както на националната сигурност, така и на сигурността на Съюза като цяло, беше отмяната на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация на база направена инвестиция в страната, т.нар. „златни паспорти“. С оглед на това, че страната ни е държава членка на ЕС, както и приоритетите на страната да бъде присъединена към Шенгенското пространство и програмата за безвизово пътуване до САЩ, следва да се оптимизират правните норми за предоставяне на българско гражданство и от особена важност е да се повиши контролът по това предоставяне, за да няма злоупотреби. Тъй като има констатирана тенденция на все повече случаи, при които лицата, кандидатстващи за българско гражданство, предоставят фалшиви документи, издадени от чуждестранни органи.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (ЗБГ), обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., сроковете за разглеждане и решаване на преписките за придобиване на българско гражданство бяха намалени, въпреки че съществуваше огромно натрупване към този момент на неразгледани преписки. Съкращаването на тези срокове доведе до обективна невъзможност отговорните органи да изпълняват задълженията и сроковете по ЗБГ, както и липсваха реални мотиви за изменянето на тези срокове. Затова сегашното предложение за удължаването на сроковете по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 до 24 месеца в случаите, когато молителят няма разрешение за дългосрочно пребиваване в страната, е добър начин да се осигури на компетентните органи достатъчно време за извършване на проверки и отсяване на кандидатите, представили фалшиви документи, което е в интерес на цялото общество, тъй като натурализираните лица придобиват в пълен обем всички права, които имат българските граждани.