Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата

МОТИВИ

към проектa на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата

 

Проектът на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата има за цел да въведе изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа (Делегирана директива (ЕС) 2021/1716).

С Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства е отменена Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО. Регламентът определя по нов начин категориите превозни средства, което обуслови промени в чл. 2, пар. 1 и т. 6 от Приложение IV от Директива 2014/47/ЕС, изменена с Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, като колесните трактори вече се определят като превозни средства от категории Т1b, Т2b, Т3b, Т4.1b, Т4.2b, Т4.3b.

С проекта на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата се създава правомощие за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в качеството й на контролен орган по чл. 166 от Закона за движението по пътищата, да спира пътните превозни средства от категории Т1b, Т2b, Т3b, Т4.1b, Т4.2b, Т4.3b за целите на извършването на проверки на техническата им изправност. Посочените категории пътни превозни средства обхващат всички колесни трактори, които в съответствие с разпоредбата на чл. 10г, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, се движат по изключение по пътищата за обществено ползване, по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.       

Рисковият потенциал по отношение на пътната безопасност на колесните трактори, когато се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, е съпоставим с този на товарните автомобили и те следва да бъдат третирани по същия начин, както товарните автомобили при извършването на крайпътни технически проверки.

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са свързани от една страна с въвеждането на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 и постигането на съответствие с правото на Европейския съюз, а от друга – да се гарантира, че превозните средства, тип колесни трактори, когато се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, не представляват опасност за движението по пътищата и за чистотата на околната среда.

            За прилагане на новата уредба няма да бъдат необходими финансови и други  средства.

            Проектът на акт е свързан с въвеждането на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 (за което е изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз), поради което е съгласуван на основание чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика”.

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са свързани от една страна с въвеждането на изискванията на  Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 и постигането на съответствие с правото на Европейския съюз, а от друга да се гарантира, че превозните средства, тип колесни трактори, когато се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, не представляват опасност за движението по пътищата и за чистотата на околната среда.

 

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, законопроектът, мотивите, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Съкратеният срок за провеждане на обществени консултации е обоснован от постъпилото официално уведомление от Европейската комисия за начало на процедура за нарушение № 2022/0413.

 

 

 

Лице за контакт:
Антон Ставрев,
И. д. директор на Дирекция "Автомобилна инспекция",
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Ел. поща: astavrev@rta.government.bg,
Тел. 02/930 88 35


Дата на откриване: 10.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 януари 2023 г. 17:46:35 ч.
stelian101

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАДРБ

Предложение от НАДРБ

В чл. 91 да се създаде нова алинея 5:

 

„(5) Специален режим на движение може да ползват и моторните превозни средства предназначени за дейността на доброволните формирования по чл. 41 от Закона за защита при бедствия. Моторните превозни средства се обозначават с опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство или на специална стойка. Кметовете на общини и лицата представляващи юридическите лица със заповед определят моторните превозни средства със специален режим н движение.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

В справката таблица на предходното изменение на Закона е записан следния мотив, поради който не се приема предложението:

„Дейностите на доброволните формирования се извършват основно в планините и водните басейни, които са извън обхвата на ЗДвП, тъй като обхвата на проекта на ЗДвП е да уреди правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване изискванията към пътните превозни средства и техните водачи за участие в движението по пътищата, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи.”

Това твърдение не е вярно, поради следните причини:

През 2012г. по смисъла на ЗЗБ се създават първите Доброволни Формирования към Общини в България. Тяхната дейност се регламентира от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ В сила от 03.07.2012 г. Приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г.

През 2013г. започват да се реализират първите ДФ, чиято основна дейност е подпомагане силите и средствата на ПБЗН на територията на общината , към която е съществуващото ДФ.

Основни дейности на Доброволните Формирования са:

-             Спасителни операции;

-             Ограничаване и ликвидиране на пожари;

-             Операции по издирване и спасяване;

-             Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

-             Други операции, свързани със защитата.

Доброволните формирования има между 300 с 700 участия в дейности на година, като голяма част от тях са извън горските територии и водните басейни (такъв тип доброволни формирования не извършват дейности във водни басейни). Справка за произшествията може да бъде изискана от пожарната.

Отново прилагаме и предходните ни мотиви „Доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия са съставна част на единната спасителна система, по смила на Закона за защита при бедствия. Те предоставят помощ и участват съгласно плановете за защита при бедствия и плановете за взаимодействие. Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление на Министерския съвет № 123 от 25.06.2012 г., след решение на общинския съвет доброволното формирование може да изпълнява и дейности по носене на дежурства. Навременната реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации е изключително важен елемент за осигуряването на ефективна защита живота и здравето на гражданите на Република България. Осигурявайки възможност доброволните формирования да използват специален режим на движение ще осигурим и възможност за по-бързото придвижване до мястото на произшествието и респективно ще намалим времето за реакция. Доброволците притежават част от правомощията на професионалните пожарникари и спасители, те са физически и психически здрави и неосъждани.“