Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Предложеното изменение е свързано с отмяната на чл.3, ал.5, т. 3 от наредбата по отношение на изискването  физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, да  представят допълнително служебна бележка от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер във връзка с процедурата по издаване на удостоверение за извършване на частна охранителна дейност от търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария


Дата на откриване: 12.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари