Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки и Постановление № 167 г. на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнени

Предвиждат се промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, свързани с определяне на длъжностно лице – служител по мрежовата и информационна сигурност, финансов контрольор и длъжностно лице по защита на личните данни, които ще бъдат пряко подчинени на изпълнителния директор на агенцията. Предлаганото изменение се извършва в рамките на утвърдената щатна численост на Агенцията по обществени поръчки. В проекта на постановление е включено и предложение за промяна в Постановление № 167 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 35 от 2021 г.). Предвидено е предоставянето на допълнителен преходен период до 25.10.2023 г., в който публичните възложители, в т.ч. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, могат да допускат представянето на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия.

 

Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчки
E-mail:kabinet@aop.bg

 


Дата на откриване: 12.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари