Обществени консултации

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Причините за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата са продиктувани от изпълнение на заложените дейности в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г., Приоритетна област 1. Осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на туберкулоза в цялата страна, ефективно управление в условията на извънредна епидемиологична обстановка (СOVID-19 и други), Стратегическа интервенция 1: Осигуряване на висококачествени интегрирани грижи за пациентите с туберкулоза и резистентна туберкулоза и необходимостта от гарантиране на поддържането на здравните услуги за туберкулоза в условията на пандемия (COVID-19 и други инфекциозни заболявания) и Стратегическа интервенция 2: Превенция на туберкулоза в цялата страна, Дейност 1: Продължаване на дейностите по водене на системата за надзор на туберкулозата, която се базира на индивидуални данни и улеснява вземането на управленски решения.

Проектът на Наредба има за цел да се спазят изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето („На задължителна изолация подлежат лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит, тежък остър респираторен синдром, туберкулоза с бацилоотделяне, холера, чума и COVID-19“) и да се намали рискът от разпространение на туберкулозата.

Лечебните заведения, които провеждат диагностика и лечение на туберкулозата в страната, следва да осигурят условия за задължителна изолация на лица с туберкулоза с бацилоотделяне.

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно дихателните органи в 90 % от случаите. Туберкулозата е лечима и предотвратима, особено при ранното ѝ откриване, но все още е една от основните причини за заболеваемост и смъртност по света.

С изменението на Наредбата ще се подобрят процесите по качествено и своевременно събиране, обобщаване и анализ на данните по диагностиката на туберкулозата, което ще даде възможност за изготвяне на правилни политики за контрол на случаите на лекарствено резистентна туберкулоза и осигуряване на диагностикуми и консумативи.

В рамките на 74-та сесия на Организацията на обединените нации (септември – октомври 2019 г.), общите насоки за осигуряване на универсално здравно покритие са формулирани в приетата от Общото събрание на ООН Политическа декларация от срещата на високо ниво за универсално здравно покритие. Като част от универсалното здравно покритие е определено като наложително укрепването на усилията за справяне със заразните заболявания, в това число ХИВ/СПИН, туберкулоза, малария и хепатит.

Световната здравна организация алармира за необходимостта от продължаване на грижите за случаите на туберкулоза в условията на пандемия от COVID-19 и подчертават, че здравните услуги трябва да бъдат активно ангажирани с гарантирането на ефективна и бърза реакция на COVID-19, като същевременно гарантират поддържането на услугите за откриване, навременна диагностика и лечение на пациентите с туберкулоза и техните контактни, които може да не потърсят навреме медицинска помощ поради сходни оплаквания и клинична картина.

Признава се отрицателното влияние на COVID-19 пандемията и необходимостта да се гарантира непрекъснатост по време на кризисни ситуации на профилактиката, своевременната диагностика и лечението на заболяването.

Основната цел, която ще се постигне в следствие от промяната на наредбата е изпълнението на националните здравни политики по превенция и контрол на туберкулозата в условията на извънредна епидемична обстановка (COVID-19 и други), в резултат на което ще се гарантира непрекъснат прием и диагностика на лицата, съмнителни за туберкулоза и техните контактни, провеждане на стационарно лечение в интензивна фаза, провеждане на лечението в продължителна фаза, мониториране на лечението, провеждане на химиопрофилактика на лица с латентна туберкулозна инфекция, регистрация и отчитане на новите случаи, отчитане на изхода от лечението.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на новата уредба.

Финансовите средства за активно разкриване на случаите на туберкулоза сред населението, както и за прилагане на своевременно лечение и химиопрофилактика и контрол на туберкулозата, се осигуряват от държавния бюджет, тъй като диагностиката и лечението на лицата с туберкулоза е безплатно за всички български граждани.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с постигане на по-ефективна превенция и контрол на туберкулозата, събиране, обобщаване и анализ на данните. Диагностиката и лечението на пациенти с туберкулоза, включително в условията на епидемии, да бъде организирано, така че да се осигури непрекъснат прием на лицата, съмнителни за туберкулоза и резистентна туберкулоза и техните контактни, провеждане на стационарно лечение в интензивна фаза, провеждане на лечението в продължителна фаза, мониториране на лечението, провеждане на химиопрофилактика на лица с латентна туберкулозна инфекция, регистрация и отчитане на новите случаи, отчитане на изхода от лечението при строго спазване на противоепидемичните мерки. В резултат ще се постигне по-добра разкриваемост на случаите на туберкулоза, включително в условията на епидемии, и прекъсване на веригата на предаване на инфекцията.

От извършения анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на наредбата, не са регламентирани в европейското право и тяхната уредба е предмет на национално решение, което е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги на населението.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: bgavazova@mh.government.bg


Дата на откриване: 17.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари