Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година (Наредбата) се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Отмяната на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ („АСУ на ЧР“) и влизането в сила на новата Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г., oбнародвана в „Държавен вестник“, бр. 45 от 17.06.2022 г., налага изменение в Наредбата, свързано с организирането на дейностите по въвеждане на данните от електронните атестационни формуляри в модул „Атестиране“ в „АСУ на ЧР“.

Същевременно, в изпълнение на резолюция на Началника на отбраната по становище с рег. № 30-21-192/01.07.2022 г., дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ (ДУЧРО) предлага чрез изменение на Наредбата да се регламентира възможност военнослужещите, изпълнявали военна служба извън и на територията на страната в състава на международни организации и инициативи да бъдат допуснати до обучение във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски (старшински) колежи в годината след завръщането им.

С Постановление № 381 на МС от 24.11.2022 г. се извърши изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г., обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г., в сила от 29.11.2022 г.

Съгласно новите разпоредби на ППЗОВСРБ:

1. Военнослужещите, които се обучават за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, същите продължават специализацията си във Военномедицинската академия, като за срока на обучението следва да се вземат в специален щат на министъра на отбраната.

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-1151/12.12.2022 г. бе обявен специален щат № А-144, в сила от 01.01.2023 г., за военнослужещи, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, за придобиване на образователно-квалификационна степен по специалности от професионално направление „Военно дело”, за придобиване на професионална квалификация по военно дело, за придобиване на клинична специалност, за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация и за преминаване на стаж като стажант-юрист.

Съгласно забележка № 5 от специалния щат, за военнослужещите, обучаващи се за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана следва да се организира разработването на длъжностни характеристики за длъжността „лекар-специализант” в съответните катедри/клиники, където се обучава за придобиване на специалност в здравеопазването по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

С направената промяна горепосочените военнослужещи ще подлежат на атестиране при условията и по реда на Наредбата, при наличие на конкретни функционални задължения, определени в съответните длъжностните характеристики за длъжността „лекар-специализант”.

 

2. Само офицерските кандидати и сержантите (старшините) имат право да се обучават в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело съгласно изменението на чл. 116б, ал. 1.

Отпадането на възможността на войниците (матросите) за обучение в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело налага изменение на Приложение №6, атестационен формуляр за войници (матроси), в частта уточняваща необходимостта от допълнително обучение при определяне на възможностите за развитие.

 

В изпълнение на гореизложеното ДУЧРО изготви проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-28 от 2010 година. С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се постигат следните цели:

1. Синхронизира се с новата Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси".

2. Прецизират се съществуващите текстове и се въвеждат допълнителни разяснителни разпоредби, които да подпомогнат командирите при вземане на решение, относно кариерното развитие на военнослужещите.

3. Дейностите по определянето на оценките и приключването на атестационния формуляр се обединяват в един времеви период, с което се оптимизира процеса по атестиране.

4. Създават се условия за атестиране на военнослужещите, обучаващи се за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, с които се осигурява възможност за повишаването им в следващо военно звание в периода на обучение.

5. Синхронизира се Приложение №6 с промяната в чл.116б, ал.1 от ППЗОВСРБ.


Дата на откриване: 19.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 февруари 2023 г. 13:27:03 ч.
IvanIv

Коментари по проекта на Наредба Н-28

§ 1. В чл. 2, ал. 2

Препращането към член 5 само утежнява изречението. След като в член 5 са изписани случаите, в който военнослужещите не подлежат на атестиране при условията и по реда на тази наредба, защо е необходимо да се изписват и тук?

Предлагам да отпадне текста „извън случаите на чл. 5, “

§ 4. В чл. 5, ал. 1, точка 3

Настоящата разпоредба касае обучение за придобиване на  медицински специалности и преминаване на стаж за придобиване на юридическа специалност.

Защо е необходимо след отпадане на обучаемите медици от тази разпоредба да се поставя акцент на въпроса в какъв щат ще бъдат взети обуаемите юристи?

Предлагам да се запазят разпоредбите на настоящия текст: „преминаващите стаж като "стажант-юристи" за придобиване на юридическа правоспособност със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;“

§ 5. В чл. 6, Алинея 3

В предложените от мен по-долу промени в чл. 16 са описани случаите, при който се ползва удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр. Предлагам чл.6. ал.3 да се заличи.

 

09 февруари 2023 г. 13:27:38 ч.
IvanIv

Коментари по проекта на Наредба Н-28_1

§ 9. В чл. 16, ал. 1

В закона и правилника за неговото прилагане няма понятие „кариерното развитие на военнослужещите“, има понятие „кариерно развитие на офицерите“

Чл. 28. (1) Кариерното развитие на офицерите се осъществява чрез заемане на длъжности в кариерни области и полета.

Чл. 30 (1) Професионалното развитие на сержантите (старшините) и офицерските кандидати се осъществява чрез заемане на длъжности в определени професионални области съобразно професионалната им квалификация.

Чл. 31. (1) Длъжностното развитие на войниците (матросите) се осъществява в съответствие с придобитата военна квалификация.

 

Използването на понятието „кариерното развитие на военнослужещите“, може да се тълкува само като развитието на офицерите.

Предложеното в т. 1 „ за военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, изпълняващи военна служба на длъжности на територията на страната - окончателните оценки за потенциала или възможностите за развитие от атестационният формуляр за предходната календарна година, изготвен при условията на чл. 8 и чл. 8а;“  изключва възможността да се използва друг атестационен формуляр, който отговаря на условията на чл. 8, ал. 2, т. 5., както е в настоящия вариант на чл.16.

Предлагам текста: „… от последната валидна атестация, изготвена при условията на чл. 8, ал. 5, в сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 5.“

 

В тази връзка, считам, че чл. 16 следва да бъде изменен изцяло, като предлагаме следния текст:

„Чл. 16. (1) За кариерното развитие на офицерите, професионалното развитие на сержантите(старшините) и длъжностното развитие на войниците (матросите) по реда на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се ползват окончателните оценки за потенциала или възможностите за развитие от последната валидна атестация , изготвена при условията на чл. 8, ал. 5, в сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 5. или удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10.

(2) в случаите, в който военнослужещите се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация и в атестационния документ липсва оценка за необходимостта от допълнително обучение за кариерното развитие на офицерите, професионалното развитие на сержантите(старшините) и длъжностното развитие на войниците (матросите), да се използва оценката за необходимостта от допълнително обучение от последната валидна атестация, изготвена при условията на чл. 8, ал. 5“

09 февруари 2023 г. 13:28:02 ч.
IvanIv

Коментари по проекта на Наредба Н-28_2

§ 10. В Приложение № 6 към чл. 9

В мотивите за изменение, като основание за изменение на Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6, в раздел IV е описано изменението в на чл. 116б, ал. 1. от ППЗОВСРБ, но не взет под внимание чл. 116а., в който се дава възможност на войниците (матросите) правото да кандидатстват и да се обучават във висшите военни училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в задочна форма на обучение от професионално направление "Военно дело" при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Премахването на възможността в атестационния формуляр да се постави оценка за необходимостта от допълнително обучение, лишава атестиращият и старши атестиращия от възможност да предвидят военнослужещият за обучение по реда на член 116а, съответно атестирания да кандидатстват за обучение.

Предлагам да се запази предишния текст в Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6, в раздел IV „Възможности за развитие“

 

„Чл. 116а. Офицерите с придобита квалификация по военно дело, офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) имат право да кандидатстват и да се обучават във висшите военни училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в задочна форма на обучение от професионално направление "Военно дело" при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Чл. 116б. Офицерските кандидати и сержантите (старшините) имат право да се обучават в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело след получаване на разрешение от министъра на отбраната.“

17 февруари 2023 г. 14:47:15 ч.
IvanIv

Коментари по проекта на Наредба Н-28_3

В чл. 16 ал.3 се регламентира реда за изпозлзване на атестациите, като се поставя ограничение същите да не се ползват през настоящата година. Такова ограничение не е регламентирано за удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10. Считам за целесъобразно, такова ограничение да има и за удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10. като предлагам, да се допълни чл. 16 ал.3 със следния текст „удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10, изготвено по реда на чл.6 ал.2 и при условията на чл.6 ал.1 “

Предлагам чл.16 ал. 3 да се измени така: Атестацията, изготвена по реда на чл. 8а и при условията на чл. 8, ал. 5, и удостоверението за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10, изготвено по реда на чл.6 ал.2 и при условията на чл.6 ал.1,  не се ползват през текущата календарна година.