Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

Предложеният проект на Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей цели оптимизация на организационната структура на Музея и функционалните характеристики на структурните му звена чрез прецизиране на техните функции, в рамките на утвърдената му щатна численост и бюджет. Насочен е към повишаване ефективността на дейността на Музея в специфичните му и приоритетни области на дейност, при постигане на пълно съответствие с приложимото законодателство в областта на музейното дело. Това създава необходимост от оптимизиране на организацията на структурните звена за осъществяване на функциите на НВИМ, от създаване на още една длъжност „заместник-директор“, който да подпомага директора на музея при осъществяване на неговите правомощия, както и укрепване на административния капацитет.

Преразгледани и детайлизирани са функциите и отговорностите на териториалните структури – филиали на НВИМ, съобразно техния статут на звена към Музея и функционалната им зависимост от същия.

Проектът на Правилник е приведен в съответствие с промените в Закона за културното  наследство (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.), като е осигурен безплатен вход за категории посетители, а именно деца до 7 годишна възраст и военнослужещи, както и членове на ICOM (Международен съвет на музеите).

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 24.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари