Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

С предложените промени в Наредбата за командировките в страната се предвижда повишаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева. По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната. Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. С промените се предвиждат и други промени, с които регулирането на обществените отношения при командироване в страната да е в съответствие с изменените социално-икономически условия.


Дата на откриване: 30.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 януари 2023 г. 20:42:48 ч.
poptolev-tn

Предложения от Тошко Поптолев

​1. Предлагам § 6 да се промени така:Член 14 и член 16 се отменят.2. Предлагам § 8 да се промени така:В член 19, текста „20 лв“ се заменя „на 5 % от минималната работна заплата действаща към датата на започване на командировката“.Тошко Поптолев

05 февруари 2023 г. 16:15:06 ч.
kvm

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА

Цялата Наредба трябва да се отмени.

Достатъчно е в ЗКПО да се определят признати за данъчни цели суми:

За дневни - Х лева на ден;

За квартирни - Y лева на нощувка;

За пътни - по разходооправдателни документи.

За държавните служители, Министерският съвет да си издаде заповед.

11 февруари 2023 г. 09:22:58 ч.
mario

Предложения за наредбата

Много неясни текстове сте променили които не се разбират. Оставете чл. 23 и чл. 27 както си бяха...явно не знаете каква е реалността....служители които се командироват в едно населено място не е задължително да са само на безплатна квартира, има служители които имат домове където живеят в населеното място на командировка.

Второ, заповедта за командировка нека се попълва само на електронен файл (word) премахнете да се попълва на ръка и може като приложение да утвърдите бланка за командировка, която да се ползва при попълване на електронен носител...

Четвърто уточенете срока за утвърждаване...служителя в 3 дневен строк се отчита, а в 5 дневен срок ръководителя, но преди ръководителя има началници, които в какъв срок трябва да утвърдят отчета, а после ръководителя...масово сроковете не се спазват дори и в този 3 дневен срок, поради излизане в отпуска, болнични или други причини....

28 февруари 2023 г. 17:20:41 ч.
yonko

Документи при командироване с личен автомобил

Моля, впишете в наредбата повече конкретика относно документиране на пътните пари при командироване с личен автомобил.

Изглежда елементарно, но за няколко десетилетия откакто е в сила наредбата, практиката е противоречива, дори водещи коментатори някак заобикалят темата. Доколкото имам информация, в различните дължавни и общински учреждения също прилагат чл. 32 по различен начин.

Някои предприятия/учреждения изплащат пътните пари само срещу касова бележка, за да установят цената на горивото, други изискват фактура, а трети дори и пътен лист.

Мисля, че няма да натежи, ако се запише ясно дали пътните пари при командироване с личен автомобил:

- се изплащат срещу фискален бон или фактура за гориво;

- ако се изисква фактура, тя следва да бъде с получател командироващия или командированото лице.

Последното не е лошо са се уточни и за документите за нощувка.

В крайна сметка, тези документи следва ли да се включват в дневниците за покупки или остават само като доказателство, приложено към заповедта за командировка, а тя (заповедта) играе ролята на първичния счетоводен документ, по който се отразяват всички разходи, свързани с командировката.