Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

При прилагане на Наредба № 8121з-273 от 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (Наредбата) е установена необходимост от прецизиране на някои от текстовете, допълване на регламентите, така че да бъдат обхванати всички категории кандидати, които от настоящата учебна година имат право да се обучават в АМВР, както и с [дел оптимизиране компонентите на балообразуването. С изменението на Наредбата от м. юни 2022 г. (ДВ бр. 43 от 2022 г.) се регламентира приемът на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б” от Закона за висшето образование, които могат да бъдат служители, посочени в чл. 20, ал. 1 от Наредбата. Академията на МВР има амбиция и възможност да се превърне в образователен център за служители от различни структури от сектора за сигурност - служби за сигурност или за обществен ред или други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР. Това налага да се въведат допълнителни регламенти, касаещи прием на студенти, които са служители на тези служби. Действащата Наредба регламентира в балообразуването на кандидатите да участва средният успех от държавните зрелостни изпити. Съгласно разпоредбите на Закона за училищното и предучилищното образование, зрелостниците полагат различен брой изпити задължителен ДЗИ по предмета Български език и литература и друг/и изпити в зависимост от профила на училището. Това води до наличие на различен брой оценки от ДЗИ, които кумулативно участват в изчисляване на средния успех. За да се уеднакви начинът на балообразуването, с промените предлагаме досегашният критерий „среден успех от държавните зрелостни изпити“ да се замени с удвоената оценка от ДЗИ - по български език и литература, изпит, който е задължителен за всички зрелостници. Тази практика е възприета от повечето висши училища у нас и успешно се прилага през последните год


Дата на откриване: 1.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари