Обществени консултации

Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на  енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на  електроразпределителните мрежи.  С проекта на Наредба се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхранение на тези карти и регистри.

Проектът предвижда специализираните карти и регистри да се създават и поддържат от операторите на електропреносната и на електоразпределителните мрежи. Тези дружества може да възлагат и на правоспособни лица по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър набирането и поддържането в актуално състояние на специализирани данни за енергийните обекти и съоръжения.

Операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи ще предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационните системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират. В проекта на Наредба е предвидено достъпът до данните да се осъществява по електронен път.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: i.belcheva@me.government.bg

 


Дата на откриване: 9.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 март 2023 г. 11:17:40 ч.
katenzeto86@abv.bg

Предложение за налагане на санкции / обезщетения при прекъсната комунална инфраструктура

В република Словения е разработена географска информационна система, внедрила в себе си множество данни от различни институции, но това което е впечатляващо най- силно е възможността, дадена на компаниите, предоставящи комунални услуги, да описват своята инфраструктура в един вид подземен кадастър. Причината, която ги кара да искат да правят това вписване, е обвързването на щетите от скъсване на комуналната инфраструктура с наличността на данните за същата в ГИС  системата. Тоест, ако някоя фирма, която копае земята за полагане на канализация например, скъса оптичен кабел за интернет, който не е нанесен в системата, същата фирма не дължи обезщетение на фирмата за интернет. И обратното - ако данните за оптичния кабел са нанесени, но ВиК фирмата въпреки това не ги е взела под внимание и е скъсала кабела, същата дължи вече обезщетение на нет оператора. По този начин се стимулира непрекъснатото обновяване на данните за критичната инфраструктура за комунални услуги. Всяка компания се старае по-скоро да нанесе инфраструктурата си в инф. система, за да не плаща обезщетения при аварии/щети.

Моля, да разгледате опита на Словения в сферата на кадастъра, подземната инфраструктура, разрешенията за строеж, регистър на енергийните сертификати и т.н.