Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

С проекта на ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията се урежда прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продуктите за наторяване, като са посочени задълженията на икономическите оператори, конкретизирани са правомощията на  Българска агенция по безопасност на храните, като орган по надзора на пазара на тези продукти и са разписани санкции за нарушаване на изискванията на Регламента. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е определена като нотифициращ орган по Регламента, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи.

Законопроекта урежда и взаимното признаване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515. Детайлизирани са и някои текстове относно продуктите за растителна защита с цел привеждане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009.

 


Дата на откриване: 14.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари