Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-1707 от 7 ноември 2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територият

При направен в Министерството на вътрешните работи (МВР) преглед на нормативни актове, регламентиращи взаимодействието на органи на министерството с различни органи на изпълнителната власт е установено, че липсва действащо изрично правно основание за Инструкция № Iз-1707 от 7 ноември 2007 г. за взаимодействие между МВР и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България. Липсата на действащо изрично правно основание за издаване на Инструкция № Iз-1707 от 2007 г. налага нейната отмяна. Наред с горното, дейностите и правомощията на органите на компетентните държавни структури, адресати на инструкцията, както и взаимодействието между тях са регламентирани в действащите Закон за горите (ЗГ), Закон за лова и опазване на дивеча, ЗМВР и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове. Така например, взаимодействието на органите за пожарна безопасност и защита на населението с органите на Изпълнителната агенция по горите е уредено в действащия ЗГ и Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.).


Дата на откриване: 13.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари