Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С проекта на наредба се създава опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на тези малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така ще се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси и ще се осигури стабилност на предприятията, като се обезпечи тяхната ликвидност и жизненоспособност.

Прецизират се също разпоредби в Наредба № 3 от 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като се създава правна уредба за предоставяне на подпомагане и на други засегнати земеделски стопани, а именно такива, които отглеждат пчелни семейства или малини или ягоди – оранжерийно производство.

С предложените промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се цели да се създаде яснота относно прилагането на намаленията и отказите при установено неспазване при изпълнение на поети ангажименти по двете мерки.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 13.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2023 г. 23:44:38 ч.
ДанаилАнтонов

Рядко скандално

 Пчелар съм, та според по-горното, излиза че ще бъдат подпомогнати и онези, които внасят отде намерят, та даже и необмитено, щото е от Украйна и с това подбиват цените на родно произведеното. А варелите с мед от Китай сме ги виждали вече, та излиза че подобна практика трябва да бъде насърчавана, а аз имам право да попитам ЗАЩО ?! Далеч съм от мисълта че министерството го е еня да се произвежда нещо, обаче не ми е ясно как подпомогнатите допринасят с нещо в бюджета , който им се предоставя като някаква баница.

15 февруари 2023 г. 00:01:20 ч.
ДанаилАнтонов

Въпрос към МЗХГ:

Какво  пречи войната на преработвателите, които внасят мед от Украйна на 3,60 лв за кг (възможно е и да е по-евтино), също и от Китай и откъде ли не още, вземани ли са някакви калкулации за реално извършените от тях разходи, или се разчита на счетоводни похвати. 

17 февруари 2023 г. 09:47:42 ч.
Rnochev

Несправедливо разпредение

След като смятате да подпомагате секторите заради пропуснатите ползи от  войната в Украйна , то не е никак справедливо да се подпомагат всички предприятия, които са  внасяли стоки от Украйна на ниска цена , но въпреки това цената на крайния продукт не е  намаляла. 

Преработвателите внасят стоки от Украйна , а произведените у нас стоки  стоят по складовете .  Примера с меда е показен!  Внася се  Украйнски мед на 3.60 , а меда на българските пчелари стои по складовете и цената му падна с повече от 1 лв. Пролетта първия мед се купуваше на 5.80 - 6 лв . А сега цената е  5 лв и надолу и интерес почти няма.... От другата страна преработвателите , които внасят пчелен мед от трети страни( не само от Украйна) заливат пазара с продукт на ниска себестойност , но  продават на висока цена....

Иначе преработвателите които не са  внасяли  стоки от  трети страни следва да бъдат стимулирани и подпомогнати.

27 февруари 2023 г. 12:19:02 ч.
Petkov66

Становище на БАМ-я

 От БАМ-я Предлагаме подмярка 22.2 

 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

Да бъде насочена с приоритет към преработвателни предприятия и организации на производители които работят с 50 и повече процента български плодове и зеленчуци защото именно тези преработватели са засегнати най много от последиците от Руското нашествие в Украйна. породени от изключителния дъмпингов вност.

Втори критерии за оценка за размера на подпомагане да бъде налични количества готова продукция и/или суровини от 2022 година не продадени към датата на кандидатстване.

Трети критерии подпомагането  да бъдат обвързани с оборотите на предприятията и подпомагането да е като процент за всеки милион оборот свързан с работата на предприятието. Презумцията е, че големите обороти са предпоставка за по големи разходи на скъпа ел енегия, данъци, осигуровки и заплати, а наличието на не продадена продукция може да е показател и за лош финасов резултат през настоящата година продажба на по-ниски цени породени отново от руското нашествие в Украйна

Ставката да бъде както предварително бе коментираната 100 000 ЕВРО, а не 100 000 лева

27 февруари 2023 г. 13:07:25 ч.
tarpanova@mail.bg

С Т А Н О В И Щ Е от Асоциация на овощарите в България Съюз на Дунавските овощари Добруджански о

Подкрепа по подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ се предоставя  под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. “

„Финансовата помощ по под мярката се определя въз основа на отрицателната разлика между приходите от оперативна дейност за 2022 г. и разходите за оперативна дейност за 2022 г. в отчетите за приходите и разходите.“

За да могат да получат планираната помощ, в чл. 4, ал.2., т.4 се поставя условие към Групи и Организации на производители разходите за оперативна дейност да превишават приходите от същата за 2022 г. не разбираме с каква цел се поставя това условие към ГОП и го намираме за крайно необосновано. Имайки предвид същността на самото подпомагане, а именно преодоляване на негативните последствия от войната в Украйна, е необосновано ГОП с дейност в една и съща област да бъдат третирани различно, според това кое е реализирало загуба. Предлагаме, ако е необходимо някакво съпоставяне между приходи и разходи, то да се вземат предвид разходите от оперативна дейност и нетните приходи от продажби.

Определената горна граница за еднократно плащане за ГОП от 17.000 лв. е обидно ниска. На какво основание е определена тази сума и какви точно последствия от войната ще покрие тя – високите разходи за електричество и опаковки, ниските цени на плодовете и зеленчуците , увеличените разходи за труд и заплати, свитият пазар ли? Знаете ли, че заради свитият пазар и постоянният евтин внос от Турция, Гърция, Македония, Полша, а от няколко месеца и от Молдова, разходите за съхранение на  плодовете и зеленчуците се е увеличил многократно!

 В сектор плодове и зеленчуци имаме много производители които, освен производство на плодове имат и малки цехове за преработка. В голяма част от тези предприятия, приходите от оперативна дейност и разходите за оперативна дейност,  в отчетите за приходите и разходите се водят общо за дейността производство и преработка на плодове . Коя разлика ще се иска за доказване само от дейностите по преработка или от цялата дейност по производство и преработка на плодове .

„ При определяне на максималния размер на подпомагането се отчита и подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.“ Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати преработвателни предприятия е 100 000 лева, като на производителите които са преработватели ще се натрупва стойността на получената „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. получена за отглежданите от тях трайни насаждения. Не става ясно натрупването с каква максимално допустима помощ ще е до 250 х. евро както е по правилата на получената вече Държавна  помощ,  до 100 х. евро както е по регламента на ПРСР или до 100 х. лева определен като максимална помощ по предложената Подмярка 22.2.

Как е  определен максималния размер за подпомагане на ГОП при положение че сумата от 17 000 евро е по-малка даже от максималния допустим размер на подпомагане на всеки един от нейните членове, и загубите които търпят малкото работещи организации на производители, не могат да бъдат компенсирани по други държавни помощи. Ако визията на МЗХ за коопериране и обединяване на производители се изразява в този размер на подпомагане, смятаме, че не само няма да се сдружават но и даже ще прекратяват опитите на сдружаване. Организациите които продават общо продукцията си търпят изключителни загуби от транспорта и логистиката на малки количества плодове и зеленчуци. Поради свитото потребление имаме увеличаване на върнатите или отказани от търговските вериги плодове и зеленчуци които вече са транспортирани и се налага връщане от големи разстояния. Цените на опаковките и разходите за съхранение също са с много голям ръст и това е основание на много от групите да се откажат да правят разходи и да работят с търговските вериги. Настояваме подпомагането за ГОП да е с максимален размер не по малък от 100 000 лева. за да се компенсират загубите и да не прекратяват дейността на организациите.