Обществени консултации

Заповед за изменение на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно дава възможност на работодатели, съответно органи по назначаване, да кандидатстват за финансиране пред Агенцията за хората с увреждания на проектен принцип за изпълнение на дейности за осигуряване на достъп, приспособяване/ оборудване на работни места, обучение и други с цел осигуряването на заетост на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда.

Процедурите за кандидатстване и финансиране по Програмата са разписани в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване, неразделна част от нея.

От направени анализи, в резултат на практическата реализация на Програмата, са констатирани пропуски, създаващи затруднения и възпрепятстващи участието на работодателите, съответно органите по назначаване. По този повод и в отговор на засилените инфлационни процеси, поради динамиката на икономическата среда в страната, е отчетена необходимостта от извършването на конкретни промени в документите, определящи процедурата за кандидатстване, респективно за привличането на повече потенциални бенефициенти. В тази връзка е разработен проект на Заповед за изменение на Националната програма, засягащ отделни аспекти от Методиката за финансиране на проектни предложения.

С предложените изменения ще се постигне:

  • увеличаване на субсидията по отделните компоненти за осигуряване на достъп, оборудване и приспособяване на работни места (от 10 000 лв. на 20 000 лв.), както и по компонента, касаещ обучения за квалификация и преквалификация на хора с трайни увреждания (от 1000 лв. на 2000 лв.) като насърчителен механизъм за работодателите;
  • отпадане на критерия, според който до оценка се допускат само работодатели, които не са отчели финансов резултат „загуба“ през предходната пълна отчетна година, преди годината на кандидатстване, с оглед разширяване на кръга на кандидатите;
  • прецизиране на съответните формуляри за кандидатстване спрямо предвидените изменения.

Целта на промените е повишаване на интереса към Националната програма за заетост на хората с увреждания в подкрепа на фактическото устройване на целевата група от хора с трайни увреждания на отворения пазар на труда. Ще се създадат гаранции за облекчаване и подобряване на условията за кандидатстване и ще се стимулират работодателите към създаване на подходящи условия за преодоляване на бариерите пред хората с трайни увреждания при наемането им на работа.  

 

 


 


Дата на откриване: 15.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари