Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за митниците въвежда забрана да не се налагат запори за обезпечаване на вземания на други физически или юридически лица върху стоки под митнически надзор и контрол, тъй като обезпечаването на частни вземания чрез запор върху стоки, които са извън гражданския оборот, преди за тях да са заплатени публичните държавни вземания, затруднява действията по контрола, осъществяван от митническите органи.
 
Предвидени са изменения в разпоредбата, регулираща правомощията на специализираните контролни органи на Агенция „Митници” при изпълнение на служебните им задължения в рамките на проверки, свързани с митническия контрол и надзор на стоки, превозни средства и лица на територията на страната, тъй като съгласно Параграф 12 от Закона за движение по пътищата, правомощията на тези митнически органи се осъществяват при условия и по ред, предвидени в Закона за движение по пътищата и при упражняване на определените по Закона за митниците правомощия.  
 
Във връзка с въвеждане на фигурата на разследващите митнически инспектори и правомощията им по разследване на престъпления по чл. 234, чл. 242, чл. 242а и чл. 251 от Наказателния кодекс, с цел постигане по-висока ефективност в митническите производства, се осигурява възможност, органите на Агенция „Митници” да имат достъп до информация от Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и информация от информационни фондове на Министерството на вътрешните работи за изпълнение на възложените им със закон правомощия.
 
Разпоредбите на националното митническо законодателство допускат лицата да бъдат представлявани пред митническите органи за извършване на действията и процедурите, предвидени в Закона за митниците и нормативните актове по прилагането му. Досегашните разпоредби предвиждаха лицата да бъдат представлявани включително и от митнически агент. В изпълнение на мярка 241 от Плана за намаляване на регулаторна тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 г., режимът „издаване на разрешения за митнически агенти от министъра на финансите” се премахва.
Мотивите за отпадане фигурата на митническия агент, като представител, се основават на облекчаването на стопанската дейност всички лица да продължават да имат право да бъдат представлявани пред митническите органи. Въпреки това като държава членка на Европейския съюз, не трябва да съществува възможност да се ограничава правото на представителство със закон. Предвид разпоредбите на чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 450/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс), държавите членки определят в съответствие с правото на Съюза условията, при които митническият представител може да предоставя услуги в държавата членка в която е установен. Запазена е възможността лице, което иска да извършва дейности като митнически представител само в своята държава членка, да не подлежи на процедура за разрешаване на ниво Европейски съюз, а да отговаря само на изискванията, предвидени в националното й законодателство. В случаите, при които представителят желае да извършва дейност на митническата територия на няколко държави членки, е предвидено да отговаря на критериите по чл. 14, букви „а” и „г” от Регламент (ЕО) № 450/2008 г.
Отчитат се и разпоредбите на чл. 18, параграф 3 от изготвеното предложение от Европейската комисия за преработка на Модернизиран митнически кодекс и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – документ СОМ(2012) 64 final 2012/0027 (COD).
За окончателно изпълнение на мярка 241, предстои да се изготви проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за митниците относно националните изисквания за митническото представителство.
 
При изпълнение на предоставените им със закон правомощия, митническите органи срещат затруднения при определяне на митническата стойност на тютюневи изделия - цигари, в случаите, когато са предмет на нарушение. Не се постига търсения ефект за индивидуална и генерална превенция при налагане на наказания, тъй като е в пряка връзка с митническа стойност на стоките, която е по-ниска от пазарната цена. По наказателни производства при определяне стойността на предмета на престъпление се ползва продажната цена. В случая с цигарите това е регистрираната цена в Регистър на цените на тютюневите изделия на МФ, а когато няма регистрирана цена- определена възоснова на чл.71, ал.1, т.1 от ППЗАДС такава.С оглед ефективно постигане на целите на индивидуалната и генералната превенция по отношение контрабандата на цигари, се предприема законодателна промяна на чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците, като по отношение на тютюневите изделия размерът на глобата се определя в зависимост от тяхната пазарна цена.


Дата на откриване: 16.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари