Обществени консултации

Проект на наредба за изменение на Наредба № 7 от 03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Проектът на наредба за изменение на Наредба № 7 от 03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Неврология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система. Неврологията е наука, която изучава неврологичните разстройства, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания са свързани с последните приети национални консенсуси за диагностика и лечение на редица неврологични заболявания - 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.


Дата на откриване: 17.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари