Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се синхронизира нормативната уредба в съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.). Промените са свързани с:

 • регламентиране на условия и ред за отпускане, изплащане и възстановяване на еднократни помощи за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас;
 • регламентиране на условия и ред за отпускане, изплащане и възстановяване на еднократни помощи за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от вида на училището, което посещават;
 • прецизиране на разпоредбите, касаещи подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител;
 • прецизиране на разпоредбите, касаещи получаването без доходен критерий от самотни осиновители на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и месечни помощи за отглеждане на дете до една година;
 • регламентиране на обхвата на обмена на информация между Агенцията за социално подпомагане и Министерството на образованието и науката по отношение на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Чрез предложените промени в правилника ще се намали и административната тежест за семействата, които подават заявления декларации за отпускане на семейни помощи за деца чрез предвиждане на възможност това да се извършва и чрез персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт, както и на електронния адрес на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.


Дата на откриване: 16.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 март 2023 г. 10:21:58 ч.
Агенция за социално подпомагане

становище по Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилаган

АСП като правоприлагащ орган дефинира следното предложение за изменение и допълнение на чл. 2 от ППЗСПД:

 

 • Предложение за нова редакция на чл. 2, ал. 2 на ППЗСПД:

 

„(2) Заявлението декларация се подава в дирекции "Социално подпомагане" по настоящия адрес по един от следните начини:

 1. лично от заявителя;
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително и чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 4. по електронен път посредством електронна административна услуга, съгласно Закона за електронно управление.“

 

МОТИВИ:

 

Дефинираното предложение кореспондира с чл. 18а от АПК и чл. 5, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване. Същността на предложение цели преодоляване на ограничението, произтичащо от редакцията на вносителя потребителите да подават електронно заявления единствено чрез портала за електронни административни услуги, където средството за идентификация е освен КЕП и ПИК на НОИ.

Предложената нова редакция съобразява напредналия етап по валидиране на уеб-базирани форми за електронни услуги на надградения прототип на системата за електронни форми, в изпълнение на договор № BG05SFOP001 – 1.004 – 0001 – C01/12.12.2018 г. „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на Министерство на електронното управление и в съответствие с чл. 7 от ЗЕУ. Съгласно предоставената от МЕУ информация, Системата ще позволява лесно и гъвкаво администриране на предоставяните от администрациите административни услуги. Надградената система ще бъде интегрирана с всички хоризонтални системи на електронното управление и ще предоставя следните функционалности:

 • Всички предоставяни услуги ще са достъпни чрез персонализирано пространство на заявителя в ЕПДЕАУ (egov.bg) или чрез каталога на портала;
 • Интеграция със системите за еАвтентикация – чрез нея ще се предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава атестати, идентифициращи потребителите. Към системата като параметър се предава атестат, с който е автентикиран потребителят. В системата потребителят може да достъпи услуги с ниво на осигуреност, съответстващо на нивото на осигуреност на средството за автентикация и да избере една от тях за заявяване;
 • Интеграция с RejiX – системата ще предлага на заявителя да декларира желанието си данните му да бъдат автоматизирано попълнени при налична за това информация в регистри на първични администратори на данни;
 • Подписване на документи – след успешно попълване на необходимите формуляри за заявяване на услуга и потвърждаване от страна на заявителя, Системата генерира XML и PDF документи, които се предоставят за подпис на заявителя;
 • Интеграция със системата за еПлащане;
 • Интеграция със системата за еВръчване – при потвърждаване от страна на заявителя системата за еФорми изпраща към ССЕВ в профила на администрацията пакета документи и получава потвърждение за успешно извършване на връчване.