Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

 

С прилагане на наредбата се очаква постигането на следните резултати:

- успешно и навременно стартиране на прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за кампания 2023 г.;

- създаване на нормативни и организационни условия земеделските стопани да се възползват от подпомагането по интервенциите, включени в Стратегическия план;

- прилагане на предимствата на цифровизацията, като се използват електронни средства за цялата комуникация с бенефициентите;

- улесняване на процеса на подаване на заявления чрез предоставянето на кандидатите за подпомагане на предварителни данни;

- създаване на възможност бенефициентите да извършват изменения или оттегляне на заявленията за подпомагане, с което ще намалее процентът на наложените санкции;

- гарантиране на равни възможности на всички земеделски стопани да кандидатстват и получат полагащото им се подпомагане чрез прилагане на преходни правила за подаване на заявления за подпомагане за кампании 2023 г. и 2024 г.

  

 Отговорна структура:

 дирекция „Директни плащания”, Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 SKralev@mzh.government.bg; NPetrova@mzh.government.bg.

 


Дата на откриване: 20.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 март 2023 г. 17:28:06 ч.
Ivanov_

Несъответствие с препратки в закона

На всякъде в проекта на наредба текстовете, свързани с "Наредба № 2 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции" и препратките към Наредба № 2 от 2023 г. следва да бъдат заменени с обнародваната наредба.

Вярната наредба е 

Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

22 март 2023 г. 17:32:11 ч.
nbioassoc_bg

Становище на Национална Био Асоциация

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми дами и господа,

 

След запознаване с Проекта на  Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, изразяваме пред Вас и настоящето

 

СТАНОВИЩЕ :

 

Ноторно известно е, както на Вас, така и на администрацията на Министерство на земеделието, че настоящата 2023г., е изключително сложна за целия земеделски сектор. Цялата се стекла ситуация, около политическата нестабилност в страната, войната в Украйна и обедняването на покупателната способност на населението, допринася за изключително негативните последствия върху земеделските стопанства.

В този ред на мисли, икономически уязвимите сектори „Плодове и зеленчуци“, изобщо не са подготвени за да се справят с предизвикателствата на икономическата обстановка. В същото време тези производства са икономически важни както за продоволствената, така и за социалната сигурност в страната.

Ние разглеждаме подпомагането, което следва да се отдели за сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биологичното производство“, като инструмент и възможност, които ни предоставя ЕК, за да се справим именно с икономическите трудности, които настъпват в момента.

Извън гореизложеното, както Вие, така и администрацията на МЗм, е напълно наясно че недофинансирането на тези сектори е крайно недостатъчно за обезпечаване на производството. Освен това, българските земеделски производители на плодове и зеленчуци, са в пъти по ниско подпомагани от колегите си в старите страни членки на ЕС.

22 март 2023 г. 17:32:46 ч.
nbioassoc_bg

Становище на Национална Био Асоциация

Предвид гореизложеното и съобразявайки се с факта, че приложимата нормативна база на ЕС ни позволява да осигурим едно по добро подпомагане на българските земеделски производители на плодове и зеленчуци, Вие и администрацията на МЗм, сами да налагате ограничение на подпомагането, което изобщо няма нито икономическа или стопанска логика.

Поради това ние не може да приемем ограничаване на комбинациите между съчетаване на подпомагането по отношение на трайните насаждения и зеленчуците за :

 

  1. БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО (нова мярка) + ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ МЕСТНИ СОРТОВЕ,ВАЖНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (нова мярка) ;

 

  1.  БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО (нова мярка)  + НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КУЛТУРИ И СОРТОВЕ, УСТОЙЧИВИ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ (нова мярка);

 

 

  1. БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО   (МЯРКА 11 – стар ангажимент) + ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ МЕСТНИ СОРТОВЕ, ВАЖНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (нова мярка);

 

  1. БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО (МЯРКА 11 – стар ангажимент)  + НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КУЛТУРИ И СОРТОВЕ, УСТОЙЧИВИ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ (нова);

 

 

  1. ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ МЕСТНИ СОРТОВЕ,ВАЖНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (МЯРКА 10 – стар ангажимент) + БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО (нов ангажимент);

 

 

Предлагаме да се даде допустимост за тази възможност от подпомагане за за първите 50 ха на стопанство.

 

 

Бъдете здрави!

 

 

Председател на УС на НБА :

/д-р Слави Трифонов/

22 март 2023 г. 17:47:41 ч.
Ivanov_

Несъответствие със ЗПЗП

В проекта на наредбата в чл. 13 е предвидено, че "Кандидатите за подпомагане прилагат към заявлението документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал и договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи по чл. 34 от Наредба № 2 от 2023 г., електронно с квалифициран електронен подпис, и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“."

Изискването за подаване на документите, посочени в чл. 13 с квалифициран електронен подпис, и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Противоречи на чл. 52, ал. 3 от ЗПЗП и на параграф 33 от посочения закон. Преходния период по параграф 33 от ЗПЗП предвижда възможност за подаване само на заявлението за подпомагане и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис, но не и за комуникацията и предоставянето на документи. Действията по предоставяне на документи към заявленията съгласно чл. 52 от ЗПЗП следва да се случват чрез СЕУ.

Всички текстове в наредбата, които изискват предоставяне на документи лично от кандидатите на място различно от СЕУ противоречат на ЗПЗП.

Проекта следва да бъде приведен в съответствие със Закона на основание на който се приема.

ЗПЗП гласи:

§ 33. (1) За кампании 2023 г. и 2024 г. кандидатите и бенефициентите могат да подадат до Държавен фонд "Земеделие" заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в закон. Заявлението се подава лично от кандидата или бенефициента или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(3) За подаване на заявлението по ал. 1 териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" и общинските служби по земеделие създават на кандидата или бенефициента индивидуален профил в СЕУ.

(4) Лицата по ал. 2 оказват помощ на кандидата или бенефициента при въвеждане на данните в СЕУ, разпечатват от СЕУ попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата или бенефициента го предават в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие".

(5) Условията и редът за подаване на заявленията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 64, ал. 2.

Условията и реда следва да бъдат уредени с наредбата, а не същата да изменя Закона.

22 март 2023 г. 18:01:34 ч.
Ivanov_

Невъзможност за деклариране на площи

Чл. 7 от проекта на наредба определя съдържанието на заявлението за подпомагане, но в него липсва информация за площите по чл. 53, ал. 7 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. и не е ясно как ще се декларират площите, съдържащи елементите, посочени в Приложение 17 от Наредба 3.

 

22 март 2023 г. 19:19:14 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - коментар и предложение

Депозираме каченото от сайта на Сдружение на българските п роизводители на биопродукти/СБПБ/, www.sbpb.bg

Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Допълнително е депозирано и на посочената електронна поща в сайта за обществени консултации.
 

Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

22 март 2023 г. 20:02:15 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - коментар и предложение

ДО 

г-н Явор Гечев, Министър на земеделието

г-н Георги Събев, Заместник-министър на земеделието

И експертната група по работата върху  Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

При МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

СТАНОВИЩЕ

От СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П.Ю.Тодоров”№3А,  електронна поща: sdr_biopro@abv.bg,  с управител ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФОВ, ЧРЕЗ  юрк. ДИАНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА, адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8,  ел.поща: di_petkova@b-trust.orgdiana.petkova69@gmail.com , тел.: 0878 648 361

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ г-жи/г-да Експертен екип, съставители на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни,

 

Възложено ми е от членовете-биологични пчелари да изпратим от името на СБПБ възражение по отношение текстовете в чл.9., ал. 2, т.6, на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, а именно:

(2) При заявяване за подпомагане на интервенции в чл. 1, кандидатите не могат да заявяват едни и същи парцели по:

6. интервенцията в т. 37 и по интервенцията в т. 40;

 

Не откриваме мотиви за такава преценка в Доклада(Проект) на Заместник-министъра на земеделието, поради което смятаме, че не е резонно според заложеното в тази точка  да не можем да заявим биологично пчеларството заедно с опрашването, дори смятаме, че в това не се съдържа никаква житейска логика, тъй като става дума за съвсем различни ангажименти, т.е. ангажиментът, който поемаме е различен по двете мерки, целите също са различни и недоумяваме как това нещо не е съобразено.

Доколкото ни е известно при обсъждания в работни групи наши представители са навели аргументи в тази посока срещу такава на практика рестрикция, но въпреки това този подход е възприет и става ясно, че ако в този вид се приеме, то сектор Биологично пчеларство е поставен в много неравностойно положение спрямо останалите стопани, ограничени да заявяват подпомагане само по една интервенция.

Видно от Стратегическия план в частта за Биологично пчеларството и за Опрашване става дума за съвсем различни интервенции. Не намираме  основание биологични пчелари, чийто пчелини са в планински район или в Натура 2000 да не могат да участват и за подпомагане и по интервенцията, касаеща опрашването. Още повече, че изначално биваме ограничени за подпомагане на база брой пчелни семейства - до 250 бр. за подпомагане по интервенцията Опрашване, което постави в много неизгодна и неконкурентна среда най-устойчивите биологични пчелни стопанства, с наети работници. Второ – в тези пчелини, които са разположени в Натура 2000 и в планински райни нима не се осъществява опрашване от пчелните семейства?!

 

22 март 2023 г. 20:02:40 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - коментар и предложение

Ø   Извадка от Стратегическия план за II.А.12. - Насърчаване на естественото опрашване  -  Потребности, обхванати от интервенцията – описание „Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения”, код: П.6.8., като ниво на Определяне на приоритети на равнище стратегическия план по ОСП – посочено в ОСП като „МНОГО ВИСОК”

„Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие са изследвани рисковете от изменението на климата и уязвимостта, които засягат широк кръг икономически сектори. Рисковете в сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ са тясно свързани с уязвимостта и оценките на риска в други сектори поради универсалния характер на екосистемните услуги, които се използват във всички сектори. Опрашването и контрола на вредителите и болести са от съществено значение за осигуряването на земеделски култури. Ключовите заплахи за други сектори от загуба на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги включват загуба на добиви в селското стопанство поради спад в опрашването, намаляване контрола на вредителите и болестите, загуба на регулиращи екосистемни услуги.

 

По мярката ще се поемат ангажимент за осигуряване на естествено опрашване на земеделски култури от пчелни семейства чрез сезонно преместване, както и на естествена растителност в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000. По този начин ще се стимулира развитието на прилежащата на земеделските площи с естествена растителност.

Основна цел на интервенцията е земеделските стопани, да поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства, като запазват необходимия брой в периода на ангажимента, за поддържане на биологичното разнообразие и екологично равновесие и осигуряване на преместването на пчелни семейства за опрашване на земеделски култури. Изпълнението на дейностите по двете операции от пчеларите се очаква да допринесе за поддържане на необходимия брой пчелни семейства за поддържане на биологичното разнобразие, с които да се осигури ефективно предоставяне на екоуслугата по опрашване в чувствителни територии на страната. В допълнение, разполагането на кошери на места с предимно некултивирана растителност ще се осигури разнообразна паша на пчелните семейства и по този начин по-високо качество на пчелните продукти за крайните потребители.

Преместването и разполагането на пчелните семейства на площи с естествена растителност влияе положително  за  опрашването  и  създаването  на  благоприятни  условия  за  подобряване  на биоразнообразието и поддържането на ландшафтни елементи в комплект с опрашването. Стимулирането на успешно и ефективно взаимодействието между растениевъди и пчелари чрез насърчаването  на  добрите  практики  за  опрашването  на  земеделски  култури  ще  осигури  по-благоприятна среда и за дивите опрашители.

Целите на мярката ще бъдат постигани чрез две операции:

Операция 1: Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини);

Операция 2: Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство).

Интервенцията ще допринесе основно за постигането на Специфична цел 6, като с осигуряване на опрашване от пчелите в тези територии ще допринесе за по-равномерно опрашване на растенията и ще има ползи за биоразнообразието. Земеделските стопани следва да спазват Законовите изисквания за управление (ЗИУ), съгласно законодателството на Съюза, в т.ч. забрани и ограничения въведени в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000 и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

И двете операции предвиждат значително по-непродуктивни пчеларски практики, които освен допълнителни разходи, генерират и допълнителни загуби от осигуряването на оправшването, в т.ч. и свързани с преместването на пчелните семейства на земеделски култури.

Операциите допълват интервенциите за инвестиции в подвижното пчеларство по чл. 55, за да се рационализират практиките, като коменсира допълнителни разходи, свързани с подготовката на пчелните семейства, по-високия риск от загуби и подмяна на пчелни семейства в периода на ангажимента.

 

22 март 2023 г. 20:04:03 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - коментар и предложение

Ø Пак от ОСП – по отношение другата възможност за подпомагане, а именно:

Код на интервенцията (държава членка) II.A.9 - Биологично пчеларство

  1. Потребности, обхванати от интервенцията

 

 

 

Код

 

 

Описание

Определяне на приоритети на равнище стратегическия план по ОСП

 

Разгледана в стратегически план по ОСП

 

 

П.6.8.

Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения

 

 

 

 

Много висок

 

 

 

 

Да

 

П.9.3.

Насърчаване потреблението на биологични продукти

 

Много висок

 

Да

 

Целта на интервенцията е да се насърчат земеделските стопанства да практикуват щадящи природата методи на земеделие, които не означават само забрана използването на химически синтезирани продукти за растителна защита и минерални торове, но също така има за цел:

  • Производство на здравословни, качествени и безопасни храни;
  • Опазване на природните ресурси/почва-вода-въздух;
  • Активно опазване на околната среда и биологичното разнообразие и
  • Устойчиво управление на невъзобновяеми природни ресурси

Земеделските стопани, които ще поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства по методите на биологичното производство задължително, трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата.

Дейностите по интервенцията ще допринесат и за постигането на целите на Стратегия на ЕС за биологичното  разнообразие  до  2030  г.  и  да  удовлетвори  заложените  цели  в  стратегията  от „Фермата до трапезата“ и съответно в План за действие за развитие на биологичното производство. Интервенцията също така реферира и към Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021-2027 г. „

 

22 март 2023 г. 20:04:32 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - коментар и предложение

Налага се да се позова на директно на част от текстовете по двете интервенции от ОСП, цитирани по-горе,  защото отправната ни точка е именно придържането към ОСП.

Да, действително и двете мерки подпомагат био-разнообразието. Но ангажимента по двете интервенции е различен и не виждаме обоснована пречка, която да прегражда достъпа на биологичните пчелари и до двете възможности за подпомагане, които така или иначе като интервенции вървят ръка за ръка – още повече, че това са двете единствени интервенции, предвидени за подпомагане на Пчеларство, за разлика от направление Животновъдство, за което е предвиден по-голям каталог от възможности и няма такова ограничение за животновъдите „или едното или другото”. Също така не намираме такова заложено ограничение в Стратегическия план, а е възведено като правило в подзаконов нормативен акт – обсъждания Проект на наредба.

В случая смятам, че националната юрисдикция превратно интерпретира заложеното в Стратегическия план и тази инициатива по допълнително рестриктиране на възможностите за подпомагане на конкретен сектор – Биологично пчеларство и на национално ниво показва точно обратното, което страната ни е заявила, че ще следва и по никакъв начин не виждаме как биха се изпълнили заложените в ОСП цели.

Страната ни е поела ангажимент за развитие на биологичните производители в рамките на ЕС, а вместо това с такива инициативи на национално ниво, поставяме конкретен  сектор - Пчеларите в неблагоприятно, неконкуретнноспособно положение спрямо колегите им от държавите членки, където със сигурност няма такова редуциране на възможностите за подпомагане на национално ниво. Вместо подпомагане, това по-скоро би довело до демотивиране и отказване от подпомагане изобщо на много биологични пчелари и отказване от бизнеса изобщо, а не това целта, която сме заявили със Стратегическия план, а може би това е целта?! (Разбира се този въпрос е риторичен.)

Въз основа на гореизложеното,

Уважаеми г-н Министър на земеделието, г-жи/г-да зам. Министри, Уважаеми г-жи/г-да експерти, участващи в съставяне текста на Проекто-наредбата,

Ви молим да разгледате становището ни по конкретния текст и да ревизирате преценката си така, щото в тази част, чл. 9, ал. 2 да получи разумна редакция, а разумът изисква да се даде достъп на биологичните пчелари и тези, които ще преминават от конвенционално към биологично пчеларство,  да могат да заявяват подпомагане и по двете /единствени предвидени за този сектор/ интервенции така, както това е възможно за колегите им животновъди.

Вярвам, че становището на нашата организация ще бъде подкрепено и от други пчеларски организации, чиито законни интереси смятам, че при тази редакция на чл. 9, ал.2 , т. 6, в случай, че остане в този й вид, ще бъдат сериозно накърнени.

 

Дата:  22.03.2023 г.

Гр. Велико Търново                                С уважение:

                                                                                     Юрк. Диана Петкова

Logo+СБПБ-1.jpg                                                          

 

22 март 2023 г. 20:44:32 ч.
Диана Георгиева

Възражение по чл.9., ал. 2, т.6

Подкрепям напълно становището на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ относно текстовете по чл.9., ал. 2, т.6 и по - конкретно невъзможността на пчеларите да участват в двете интервенции -  биологично пчеларството и опрашване едновременно.

Дейностите по двете интервенции са различни и не съществува възможност за дублиране на дейности и съответно двойно финнасиране са една и съща дейност. 

Становището на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ е много добре обосновано и вярвам, че тексът ще бъде прецизиран.

инж. Диана Георгиева

22 март 2023 г. 21:55:21 ч.
I_Georgiev

По чл.9., ал. 2, т.6

Подкрепям становището на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ .

22.03.23                                                                                                              инж. Ивайло Георгиев