Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството

С проекта на наредба се регламентира детайлно процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на чл. 57 от ЗРВСРБ за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, като по този начин е преодоляна съществуващата празнота в действащия акт на МС.

Предвидено е условията и редът за осигуряване на доволствията на българските граждани по чл. 57 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България да се определят в акт на министъра на отбраната. Определени са условията и редът за изплащане на част от семестриалната такса за обучение в съответното висше училище, в изпълнение на чл. 57, ал. 6 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. В отделен раздел е разписан и реда за финансово осигуряване на обучението.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от учебната 2023/2024 година, тъй като е необходим срок за запознаване на заинтересованите лица с цел изпълнение на разпоредбите посочени в проекта на наредба.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 22.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 февруари 2023 г. 11:34:54 ч.
kopeyka

Поздравления за патриотичната инициатива!

П Р Е Д Л А Г А М

Към така съставения текст да се добави нов чл. 29, както следва:

Чл. 29. Възстановяват се кварталните организации на ОФ (Отечествения фронт), доброволни отряди към които следят зорко, строго и справедливо за изпълнението на настоящата НАРЕДБА за защита на Отечеството!

23 февруари 2023 г. 15:41:34 ч.
AgentAbel

Най-сетне грижа за патриотичното възпитание на българската младеж!

 
П Р Е Д Л А Г А М
 
Към чл. 6 (1) да се добавят точките, както следва:
 
6. кратък външно-политически обзор на международната обстановка, осъществяван от делегиран командир по политическата част;
7. запознаване с устройството и боравенето на автоматично стрелково оръжие АК-47, както и организиране на тренировъчни стрелби във военно-полева обстановка;
8. разучаване на традиционните военно-патриотични песни и организиране на маршови турнири между съседни училища.
 

23 февруари 2023 г. 20:07:52 ч.
GolataIstina

Малоумие на квадрат

Вместо да предложите смислено обучение от сорта на:

- оказване на първа помощ;

- адекватна реакция при земетресения;

- адекватна реакция при бомбардировки;

- самоотбрана,

Вие се опитвате да прокарате бутафория, вдъхновена от часа по патриотизъм, въведен в Русия с цел промиване на мозъците на учениците. Този проект трябва да отпадне въобще!

23 февруари 2023 г. 21:31:59 ч.
kopeyka

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Към Чл. 6. (1), "Съдържанието на обучението на учениците в десети клас в първия етап за придобиване на средно образование е с тематична насоченост, както следва" да се допълни ТОЧКА 6:

"Същност и основни характеристики на симфонията между ДЪРЖАВА, ЦЪРКВА И НАРОД като определяща за национал-патридиотичния обществен строй на Република БЪЛГАРИЯ в съвременността! Произход и значение на Българския ГЪЛЪБОПАПИЗЪМ! Гълъбопапизмът като помирителен мост между ценностите на евроатлантизъма и евразийството".

25 февруари 2023 г. 22:05:09 ч.
kopeyka

Нова точка към чл. 6

Наредбата обръща голямо внимание на теоретичните познания по Родолюбие, но не и на практическите умения. Затова

П Р Е Д Л А Г А М

да се добави нова точка към чл. 6, както следва:

Практически умения по Родолюбие. Под вещия надзор на народни комисари и родолюбци от отечествено-фронтовските квартални организации и подразделения младежите всяка сутрин изпълняват по 3 (три) ЧЕЛОБИТНИ ПОКЛОНА, изразяващи обич, почитание и жертвоготовност пред Отечеството. Поклоните да се изпълняват на открито, така щото младежите и девойките да имат възможност да целунат Свещената Българска ЗЕМЛЯ всеки път, когато удрят челото си в нея. Между поклоните да се произнася на висок глас следната патриотична МОЛИТВА:

България над всичко! Кой ни мрази, под нас да лази! Да живее Българщината! Иху!

27 февруари 2023 г. 13:08:32 ч.
Iliya Hristozov

Предложения за промени

  1. Предлагам в наименованията на раздел IV и раздел V на Наредбата думата „отечеството“ да се изпише с главна буква.

Мотиви: На първо място, правилно е думата „Отечеството“ да се пише с главна буква, когато се използва в смисъла, който се влага в Наредбата. Освен това и в самото наименование на Наредбата и в наименованието на Раздел I на Глава трета "а" от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, където е основанието за Наредбата, думата „Отечеството“ е изписана с главна буква.

В самата Конституция, така както е приета през 1991 г. думата „Отечеството“ е изписана два пъти с главна буква в чл. 59, ал. 1:

„Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.“

За съжаление в добавената по-късно през 2007 г. втора алинея на същия член, думата е изписана с малка буква:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон.

което си е явна грешка, защото думата е членувана и пред нея е изразът „за защита на“. Надявам се, че тази грешка ще се поправи при първа възможност.

 

  1. Предлагам навсякъде в текста на Наредбата думата „родината“ да се изписва с главна буква.

Мотиви: Думата „родина“ може да се изписва и с малка и с голяма буква, в зависимост от това, какъв смисъл се влага в нея, т.е. дали се влага обикновен смисъл или някакъв по-възвишен смисъл. Например „Неговата родина е Гърция.“, но „Той даде живота си за Родината.“. В Наредбата думата „родината“ е членувана, т.е. ясно е за коя Родина става въпрос и освен това навсякъде в текста думата „родината“ се предхожда от изразът „защита на“, т.е. става въпрос за дълг и чест, защото според чл. 59, ал. 1 от конституцията:

Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин.“,

а е известно, че думите „Родината“ и „Отечеството“ често се използват като синоними.

Освен това думата „родина“ е изписана с главна буква и в Конституцията, където в чл. 168 химнът на Република България е изписан "Мила Родино".

Един внимателен преглед на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България показва, че в него думата „родината“ е изписана с малка буква в чл. 56, но това не може да бъде оправдание за изписването в Наредбата на думата „родината“ с малка буква. Една грешка не би следвало да се повтаря, ако може да се поправи.

 

05 март 2023 г. 10:27:36 ч.
shades

Ненужно упражнение с очевидно по-дълбоки вредни цели

Проектът е абсолютно ненужен. 90% от посочените дейности могат или се извършват в специализирани часове по Гражданска защита. Част от тях са покрити и в часовете по история. "Възпитаването на ценности" са покрити в цялата учебна програма и не могат да бъдат делегирани в ръцете на въоръжените сили или войници от запаса.

В проекта прозира опит за пробутване на псевдоценности и опит за промиване на съзнанието още в училищните години. Припомням, че при желание, всеки пълнолетен български гражданин може да се запише за запасна военна служба или директно да започне професионална армейска такава. Всичко останало касаещо армията, история, родолюбие и т.н. е покрито от действащата учебна програма и не изисква създаване на някакви паравоенни училищни отряди по съветски модел. Може би създаването на пета колона пък го изисква?

05 март 2023 г. 13:25:09 ч.
kopeyka

Име на наредбата!!

Също така е важно да се помисли за по-подходящо име на тая наредба. Вдъхновен от някои патреотични предложения по-горе (най-вече това за Главните Букви), както и от петротичното участие на г-жа Ямка Такева по телевизора днес,

П Р Е Д Л А Г А М

Наредбата да се именува "Закон за Защита на Нацията" или "Закон За Защита на Българската Кръв и Българската Чест".

Россия и Болгария вместе навсегда и над всичко! ИХУ!

05 март 2023 г. 17:16:32 ч.
Turlak

Предложение относно започването на обучението за квалификация ,,Офицер от резерва" през 2023г.

Това, което аз предлагам(и силно се надявам да стане), е по изключение обучението на студенти и хора с висше образование за придобиване на квалификация ,,Офицер от резерва" да започне през 2023г. Както разбирам, според сроковете в наредбата, след приемането и документи ще могат да се подават едва през Януари 2024г. 

Поради това предлагам едновременно с приемането на наредбата Министерски съвет да приеме и изключение, с което да уреди започването на това обучение още през есента на 2023г.  Например, ако наредбата се приеме края на Март - началото на Април, то подаването на документите да бъде до края на Май или началото на Юни, медицинските прегледи - до края на Юли. И самото обучение да започне пред Септември, едновременно с учебната година на курсантите. Знам, че е по силите и е законно Министерски съвет да приеме в своето постановление такова изключение.

Идеята е обучението да започне още през 2023г., а не да се чака цяла година до есента на 2024г.. Все тази наредба се чака вече трета година и не е нормално и не е правилно да се чака още за започване и на обучението. Трябва по - експедитивно да стават нещата.

06 март 2023 г. 14:59:29 ч.
kopeyka

Да се добави и ДЖЕНДЪРА

Моля в заглавието на документа да се добави и джендар идейологията. Да бъде:

Наредба за Защита на Отечеството ОТ ДЖЕНДЪРА

или

Закон за защита на Българската Нация от ДЖЕНДЪРА.

07 март 2023 г. 16:47:06 ч.
alexandrov_ak@yahoo.com

Относно статута на бъдещите офицери от резерва

 

Предлагам: чл 27(1) да придобие следния вид:

Чл. 27. (1) На Българските граждани по чл. 1, т. 2, приети за обучение за придобиване на квалификация "Офицер от резерва", за периода на присъственото обучение се осигурява: 1. безплатно настаняване в общежитията на висшите военни училища; 2. безплатна храна или левовата й равностойност, при условия и по ред, определени в акт на министъра на отбраната; 3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението; 4. униформено облекло и снаряжение, при условия и по ред, определени в акт на министъра на отбраната се ползват от статута на курсанти.

Аргументи:

Едва ли е възможно един млад човек да се формира като “officer and gentleman” и “господар и командир“, ако преди това не e бил потопен в  архаичния, безумен и противоконституционен статут на българският курсант –„кадрови военнослужещ с особен статут“, без никой да уточни какво му е особеното.  Ако пък и този нямат, а от гледна точка на военната юрисдикция те са  просто „гости и симпатизанти на МО“,  изникват маса въпроси:

  1. Как ще ги накарате въпросните български граждани да идат да чистят основния стожер и педагогически олтар на нашето военно образование  - РАЙОНА ?
  2. Ако някой откаже да изпълни заповед – с клип в „Господари на ефира„ ли ще го порицаете или как?
  3. Ако е член на политическа партия по време на обучението?
  4.  Ще има ли право да работи дистанционно от общежитието на военното училище в някой кол център например?
  5. Военна полиция с какво право ще го спре ако реши да иде с униформата на дискотека?

07 март 2023 г. 16:55:20 ч.
alexandrov_ak@yahoo.com

Ясно защо

Както може да се види от тази публикация:

https://offnews.bg/ikonomika/1421-studenti-i-doktoranti-vzeli-krediti-s-darzhavna-garantcia-i-ostav-795997.html

1421 студенти и докторанти са взели кредити с гаранция от държавата, за да покриват разходите си за обучение във висшите училища в България, но не са ги върнали. Спрели са да погасяват вноските, задълженията са станали предсрочно изискуеми и държавата - като гарант - е била принудена да върне парите на банките с лихвите.

Предлагам всеки кандидат за квалификация "Офицер от резерва" да представи и декларация , че няма необслужени задължения към държавата.

11 март 2023 г. 14:04:22 ч.
Turlak

Относно започването на обучението на граждани за Офицери от резерва и носенето на униформите

Добра идея е наистина обучението на граждани за Офицери от резерва да започне през есента на 2023г. Винаги може в Постановлението на МС да се напише, че по изключение това обучение започва през есента на 2023г., и ясно да се разпишат сроковете за подаване на документите и преминаването на медицинските прегледи. И е напълно реално да се приемат първите обучаеми до края на Август. Материална база има, желание има, средства има, необходимо е само едно политическо решение, което трябва да бъде взето.

Колкото до униформите и дискотеките. Не искам да споря с колегата, обаче едно време курсантите в Търново са имали право да напускат ВНВУ САМО с униформи, и на дискотеки са ходели САМО с униформи. И въобще се е считало за чест да носиш униформата и да пазиш честта на пагона, независимо от това дали е курсантски или офицерски. Така че не виждам проблем да се ходи с униформата дори на дискотеки, но само ако преди това на тези хора им е вбито в главата, че да носиш униформата е чест, и тя трябва да се носи с гордост и да не се опетнява. И това се нарича възпитание на бъдещия офицер. 

 

И въобще е добра идея на гражданите, завършили успешно обучението за Офицери от резерва, да им се даде по един комплект парадна униформа с кортик(именно парадна), и на тях да им бъде разрешено да я носят по официални празници като 6 Май например, разбира се в пълно съответствие с правилата са носене на военна форма. Все пак това обучение не е самоцел, хората трябва да изпитват гордост, че са офицери, пък било то и от резерва.

 

Но най - важно е обучението за придобиване на квалификация ,,Офицер от резерва" да започне още през есента на 2023г. Все пак тази Наредба и това обучение някои го чакат вече 3 години. Трябва по - експедитивно и по - бързо да стават нещата. Пак повтарям, напълно реално е това обучение да започне през есента на 2023г. А останалите неща могат да бъдат решени вече и след започване на самото обучение, по реда на тяхното постъпване.

14 март 2023 г. 12:25:17 ч.
bulgarka

Несъгласие с проекта за ПМС

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОМЕНТАР

относно проекта за ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, публикуван на https://www.strategy.bg/Default.aspx?lang=bg-BG

 

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Бих искала да изразя категоричното си несъгласие за приемане на проекта за ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството.

Смущаващи са мотивите за изготвяне на този проект. Те са ясно изразени в обосновката на министъра на отбраната и министъра на образованието за причините за предлагането му. Цитирам: „Ако не бъде въведена нова форма за подготовка на българските граждани за защита на отечеството в изпълнение на конституционните разпоредби, в бъдещ период от време (след 10 - 15 г.) въоръжените сили в частност и Република България в цялост, няма да разполагат с подготвени български граждани, които да бъдат използвани за комплектоване на военни формирования за военно време...“

От горецитираното става ясно, че идеята е българските ученици да могат на основание  общо 10 учебни часа по военно обучение  в 10. и 11. клас да бъдат причислени към резерва на въоръжените сили и без никаква пречка мобилизирани в случай на нужда от подпомагане на военни мисии на НАТО, произтичащи от договора между Република България и НАТО. Тук не става въпрос за защита на отечеството (или поне не на нашето), а за защита интересите на НАТО с плътта и кръвта на български ученици и студенти. Това се улеснява и чрез поправките и допълненията от 10.02.2023 г. в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чрез които по олекотена процедура се допуска включването на български формирования в международни военни мисии, при това под чуждо оперативно управление.

Поставената обща цел за възпитание на ценности като родолюбие, достойнство, дълг, чест и др. трябва да се отнася за цялостното обучение в училищата и университетите; историческите въпроси за въоръжените сили и военни мисии могат да се разглеждат в часовете по история; обучението за реакция при кризи и оказване на помощ може да е част от часовете по гражданско образование и биология и здравно образование. Причината да не се органзира по този начин, а да се обособява като отделно военно обучение, отново разкрива, че не се цели образоване на подрастващите, а единствено причисляването им към резерва на въоръжените сили и съответно мобилизирането им при война.

Моментът за внасяне на това предложение е изключително неподходящ, а именно време на война на границите на България, което красноречиво говори за истинските намерения. Бих искала да Ви напомня, че според социологическите проучвания повече от 80% от българите са против въвличането на България във война на НАТО. Това засвидетелстваха и над 10 000 души, които на 12.03.2023 г. се включиха в гражданския Поход на мира в София, Варна, Русе, Пловдив и др. градове на страната.

България има професионална армия и всеки, който желае да получи военно обучение, може да се запише в съответните военни училища. Неуместно е да задължавате българските ученици и студенти, получаващи гражданско образование, да преминават военно обучение с цел да бъдат причислени към резерва на въоръжените сили. Единственият резултат, който бихте постигнали, е да принудите още повече млади хора да напуснат и бездруго опустяващата ни държава.                                                                                                   

 

14.03.2023 г.

14 март 2023 г. 23:27:49 ч.
Turlak

Оправдание

Не искам да споря, обаче съм длъжен да се включа. 

Моето лично мнение е, че тази Наредба е нещо наистина нужно и хубаво. Освен това поне според мен всички тревоги по повод нейното приемане и това, че хората, обучени по нея, ще бъдат изпратени на война, са неоснователни. Моите аргументи са:

1. В Наредбата никъде не е записано(нито пък по законите го има), че учениците, след като преминат това обучение, се зачисляват в резерва. Такова нещо няма, и няма как да има. От това, което разбирам, тези 10 часа са основно теория, а не практика, така че просто няма как впоследствие учениците да бъдат зачислявани в резерва. 

2. Принципно мобилизацията и използването във военни действия на лица под 18 години е забранена от международното право.

3. В Наредбата никъде няма клауза, която да принуждава студентите да преминават такова обучение. Записването и участието е доброволно. Който иска - отива, който не иска - не отива.

4. Разбира се, човек може да се запише във военно училище или да постъпи като кадрови войник, но работата е там, че след завършване на обучението като курсант(5 години) във военното училище, завършилите са задължени да служат поне 10 години в действащата армия. Но не всички хора искат именно това. Има хора, които искат да получат такава подготовка, да служат на страната си, но да не са 10 години в армията. Освен това, чрез това обучение се създава един добър мобилизационен резерв. Общият извод е, че обучението на студенти за Офицери(което пак повтарям е доброволно) е абсолютно необходимо.

5. Добавянето на предложеното обучение за учениците в другите часове, като тези по история, биология и тъй нататък, би било абсолютно погрешно. Учебната програма и така е претоварена, което означава, че учениците само ще получат допълнително натоварване и нищо няма да научат. Това е доказано, всеки един ученик от 9-12 клас ще ви го каже.

6. Обучението и на студентите за Офицери от резерва, и на учениците в тези 10 часа ще ги научи поне на нещо полезно в живота. Да, така е, не се учудвайте. Тъжната истина е, че някои от знанията, получени в 9-12 клас, после в живота никога не се пригодяват. Докато именно тези знания от Наредбата винаги могат да бъдат нужни, и тук никой не говори за война. Бедствия, катастрофи, дори битови произшествия(медицинската помощ) - учениците нещо не ги учат както трябва как да се справят при такива ситуации. Освен това, впоследствие след това обучение може да се увеличи количеството желаещи(тоест хора, постъпващи в армия по собствено желание, а НЕ по принуда) да постъпят в армията, с което ще се намали некомплекта. 

7. Притеснението, че децата ни ще отидат да загинат в някоя безсмислена война, също е неоснователно. Един човек ако не иска да ходи да воюва, то никакви военновременни или мирновременни закони и наказания няма да го спрат. В съвременния свят това е практически невъзможно. Доказано е именно от тази същата ,,война до границите на България". При това и от двете воюващи страни. Хиляди бежанци в призивна възраст избягаха от тези 2 страни и не отидоха да воюват. Така че не виждам какъв е проблема. Колкото и гадно да звучи, но в съвременния свят дори войната е нещо доброволно. Който иска - отива и воюва, защитава своята страна или се бие за чужди интереси. Който не иска - бяга от войната. За добро или за лошо, но е така, и това се доказа.

 

И така, общият извод е, че тази Наредба е необходима и е нещо хубаво. Армията винаги е готвела хората не само за война, но и за живота. И ги прави по уверени в себе си, а в съвременния свят това е необходимост.  Така че Наредбата трябва да влезе в сила, и обучението на студенти за квалификация ,,Офицер от резерва" трябва да започне още през есента на 2023г. 

И освен това - за учениците също ще има полза. Поне момчетата все още харесват оръжие, и мисля че биха се радвали и би им било интересно, ако в някои от тези 10 часа им покажат как се сглобява и разглобява автомат, пистолет и картечница. Това няма да ги направи някакви супербойци, но поне часовете ще са им интересни и ще минават с полза. 

15 март 2023 г. 16:21:44 ч.
bulgarka

В допълнение

Целта на проекта за ПМС е дефинирана от самите вносители – министъра на отбраната и министъра на образованието, а именно Република България да разполага „с подготвени български граждани, които да бъдат използвани за комплектоване на военни формирования за военно време“ (вж. Доклад_двама_министри_наредба_ученици.doc).

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) от 10.06.2012 г. регламентира:

Чл. 3. (1) Резервът се комплектува на доброволен и на задължителен принцип.

(2) Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва (...). За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти (...).

(3) Задължителният принцип се прилага за български граждани, които не са със статус на резервисти, но имат военна или друга специална подготовка (...). Гражданите придобиват статус на запасни.

Нито един текст в ЗРВСРБ не дефинира какво точно включва „друга специална подготовка“, което значи, че военното обучение може да бъде отнесено към тази „друга специална подготовка“. Основание за това е, че придобитите в него знания и умения не са част от общообразователните, профилирани или професионални предмети в училище, а от нарочно обозначеното като военно обучение.

Обръщам внимание и на това, че в днешно време в общия случай учениците завършват средно образование на 19-годишна възраст, което означава, че завършилите замисленото военно обучение в 11. клас ще са 18-годишни пълнолетни български граждани, които с цялата сила на закона могат да бъдат мобилизирани при наличие на съответните обстоятелства.

Да се коментира, че войната за гражданите е доброволна, е нелепо и цинично. Именно тук е и ролята на управляващите, които трябва да осъзнават отговорността си при вземането на едни или други решения. Все още живеем в правова държава, надявам се такава да остане и завбъдеще, и всяко управленско решение по въпросите за мира и войната поражда за гражданите съответните задължения и наказания при неизпълнение на тези задължения.

Усилията за привличане на повече хора към военните училища трябва да се търси в отстраняване на недостатъците и пречките по сега съществуващата уредба по отношение на тяхното обучение, ако се счита, че има такива, а не чрез задължително, т.е. недоброволно включване на ученици в специално военно обучение, след което, както се вижда от ЗРВСРБ, могат бъдат причислени към запаса.

Жизненоважните теми от замисленото военно обучение съвсем спокойно могат да бъдат включени в останалите изучавани дисциплини, ако програмите се преработят, за което от Министерството на образованието от години и бездруго се говори.

Тъжна картина е държава, която налага на ученици задължително военното обучение, а вероучението се предлага като избираема дисциплина. Изглежда умението да се сглобява автомат, който в даден момент да се използва за убиване, има по-голяма ценност от любовта към Бога, разбирателството между хората и миротворството.

17 март 2023 г. 00:43:41 ч.
Turlak

Това не е вярно

​​Всъщност това съвсем не е вярно и произтича от недоброто разбиране на принципа на комплектуване на армията. Има голяма разлика между резерв и запас. Резерв - това са хората, които доброволно са постъпили в така наречения Доброволен резерв(каламбур). По закон той е 3000 души, комплектува се както се вижда - доброволно, и тези хора няколко пъти в годината са викани на обучение. Също така, те получават по една основна месечна заплата годишно.

Запас - това са хората, които имат военна или друга подготовка, но НЕ са в резерва. Тук трябва да се поясни какво е военна или друга специална подготовка. Военна подготовка мисля че е ясно - това са хората, които вече са служили в армията, но в момента не са на действителна служба. Друга специална подготовка - това се отнася за хората, които нямат военна подготовка, но имат професии, необходими за армията във ВОЕННО време. Това са абсолютно всички лекари и медицински сестри, например. Това е ясно и детайлно описано в специален Списък на професиите, необходими за армията във военно време. Интересно четиво, между другото. 

Така че никой не е луд да включва учениците след 10 часа обучение директно в запаса. В Закона именно такава клауза няма. 

Относно мобилизацията. Не е много известно, но съм проверил и е абсолютно вярно - а именно това, че във случай на война или други обстоятелства, които налагат мобилизация, се мобилизират ВСИЧКИ работоспособни мъже в призивна възраст, независимо от това, дали имат военна подготовка или не. И е специално регламентирано, че тези, които нямат военна подготовка, преминават такава в рамките на 1 месец. Което означава, че същите тези ученици в случай на нужда ще ги мобилизират, независимо от това дали те имат военна подготовка или не. Както и всички останали. Само че по различно време, защото мобилизацията се прави на етапи, и първо се мобилизират хората, които преди това са служили в армията. Така че кое е по - добре - хора без никаква подготовка, които за 1(един!) месец трябва да се научат да воюват, или хора с поне някаква минимална предварителна подготовка, които ще знаят поне основите и ще имат по - голям шанс да оцелеят? Това е важно да се знае.

 

17 март 2023 г. 00:44:08 ч.
Turlak

Допълнение

Освен това - за преструктурирането на учебната програма се говори много, но след всяко така наречено ,,преструктуриране" става все по - зле и по - зле. Това го казвам и от опит. Така че е по - добре да има отделни часове по военно обучение, отколкото това да се вкара в часовете по история и просто никой да не научи нищо и да бъде безполезно. 

Войната в съвременния свят е доброволна. Може да звучи нелепо и цинично, но ние в такъв нелеп и циничен свят живеем. Свят, в който в някои страни могат да те убият за нещо съвсем малко. Така че не бива да се говорят всякакви високопарни думи за това, дали войната е доброволна или не. А и принципно е добре човек да има подготовка и тя да не му потрябва никога, отколкото да няма и да попадне в ситуация, в която такава подготовка би му потрябвала. 

Освен това, колкото и ,,нелепо и цинично" да звучи, но се доказа от ,,същата тази война до границите на България", че тези, които не искат да воюват - бягат от войната, и никакви наказания не ги спират и въобще не ги вълнуват. Хората си гледат собствения интерес. Това е. Доказано е. 

Учениците никой няма да ги обучава във военни училища, а в часовете на класа, и доколкото познавам нашата(българската) образователна система, това ще е основно теория, най - много да им покажат как се сглобява и разглобява оръжие. Което между другото(и това също го знам от опит), е доста интересно на болшинството от учениците, и на момчетата, и на момичетата.

Тъжно е да се предлага да се въвеждат уроци по вероучение в училищата, тъй като тези уроци от векове служат за промиване на мозъците на учениците и прививането на ,,правилни" ценности. Особено като се отчете състоянието на съвременната църковна система, и това, че хората, които трябва всъщност да служат на Бога, на практика са комерсиализирали всичко и църквата за съжаление в някои аспекти(не във всичко, подчертавам), се е превърнала в институция, занимаваща се с търговия. Но това е друга тема и не влиза в това обществено обсъждане.

Военното обучение, от друга страна, дава знания и умения, които винаги могат да се пригодят в живота. За съжаление, съвременния свят с неговите удобства, телефони, компютри и тъй нататък(не само в тях е причината, разбира се, но и в много други фактори, за които няма да ми стигне цял роман да ги изброявам и описвам. Трябва да сме обективни все пак). Та съвременния свят с тези неща е превърнал голяма част от учениците в хора, които са абсолютно неготови за живота. Те не знаят как да оцеляват, разчитайки на създадената система, те не знаят как да се защитават, те не знаят как да действат при едни по - екстремни ситуации. Какво ще направят тези хора, ако попаднат под обстрел? Знаят ли те как да си набавят храна и вода? А знаят ли как да се защитят с оръжие от същите тези мародери, които ги има по време на всяка(доказано е от историята) война или пък тежко бедствие? 

Можете разбира се да кажете, че на който му е интересно това, ще отиде и ще се запише на съответните курсове. А знаете ли, че тези курсове струват адски много пари? А това, че не всички знаят, че има такова нещо? А това, че на повечето съвременни ученици са им интересни други неща и те такова обучение сами, доброволно, не биха минали? Въпреки че получените знания и умения могат да им потрябват в живота.

За съжаление, съвременните млади хора се огъват пред най - малката трудност. Те са неуверени, живеят във свой собствен свят и много трудно биха оцеляли при една по - стресова и по - екстремна ситуация. 

Така че всякаква паника по приемането на тази Наредба е абсолютно излишна. По - добре е тя да бъде приета и приложена. Да, войната е лошо нещо и във войната загиват хора. НО! По - добре е по време на война хората да имат поне някаква минимална подготовка, защото това им дава повече шансове да оцелеят. Подготвения човек винаги е една крачка по - напред от неподготвения. И това също е доказано.  Не виждам причини за паника.