Обществени консултации

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС.

Отговорна дирекция:“Регулация на финансовите пазари”
E-mail:n.daskalova@minfin.bg; d.markova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2023 г. 13:19:23 ч.
MwauF

Изменение чрез ПРЗ на ЗИДЗПФИ

Във връзка с предлаганите изменения чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, с който се изменя Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, като се цели прецизиране на компетентните органи, които ще разглеждат сигнали за нарушения:
По отношение на компетентния орган относно нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следва да се отбележи че министърът на финансите е определен неправилно като компетентен орган по чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Компетентни органи във връзка с управлението на средствата от ЕС са управляващите органи на съответните програми, които отговарят за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмата, отговарят и за предотвратяването, откриването и коригирането на нередности. Тази уредба се съдържа в  Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Също така, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУСЕФСУ дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи докладва нередности на Европейската служба за борба с измамите и осъществява контрола по прилагане на процедурите за администриране на нередности, засягащи средствата от ЕФСУ. 
Поради това, и за да бъде реално работещ законът, особено по отношение на значима тема за обществото, каквато е управлението на средствата от ЕС, в чл. 20, ал. 1, т. 11 от закона е необходимо да се замени компетентният орган относно управлението на средствата, който е неправилно определен – министърът на финансите, с министъра на вътрешните работи чрез дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи.
Също така, във връзка с определянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП)  за компетентен орган по чл. 20, ал. 1, т. 12 от Закона за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, министърът на финансите не следва да бъде орган за разглеждане на сигнали за нарушения относно правилата за заплащане на дължими публични държавни вземания, а това правомощие следва да се възложи именно на НАП предвид функциите на агенцията по Закона за НАП. 
По отношение на правилата за заплащане на дължими общински вземания също трябва да се обмисли посочване на компетентен орган, и като такъв следва да бъдат посочени кметовете на общини.