Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на ЛЗ

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения е разработен в изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.), който определя, че министърът на здравеопазването привежда в съответствие с изискванията на закона наредбата по чл. 106а, ал. 6 от него в срок до един месец от влизането в сила на изменителния закон.

С изменението на закона се предоставя възможност за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област, Министерството на здравеопазването да субсидира многопрофилни болници за активно лечение за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

За целта с проекта на наредба се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения, като се определят и лечебните заведения, които за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област, се субсидират от Министерство на здравеопазването за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

Законодателят определя лечебните заведения, които попадат в обхвата на новата дейност, която ще се субсидира от бюджета на Министерството на здравеопазването, а именно лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие, а когато на територията на съответната област няма такова лечебно заведение, се субсидират лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала.

Лечебни заведения в обхвата на предложения с проекта чл. 5б в наредбата, които трябва да поддържат готовност за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, са разположени на територията на цялата страна, във всички областни градове.

Лечебните заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие имат водеща роля в обезпечаване здравето на голяма част от населението във всички области на страната. Те изпълняват съществени задачи при оказване на спешна медицинска помощ, извънредни ситуации, аварии и катастрофи.

В условията на установена трайна тенденция на висока инфлация и постоянно увеличение на разходите, законодателят предвижда предоставяната субсидия да се разходва основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

С проекта се предлага субсидирането да се извършва на базата на общ финаносв ресурс за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим за работа, осигуряващ готовност за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи.

С проекта са определени критериите за определяне на общия финансов ресурс на лечебните заведения, а именно броя на обслужваното население, броя на преминалите  пациенти и броя разкрити легла за активно лечение. Посочените критерии са обективни и относими към дейността, за която лечебните заведения ще бъдат субсидирани.

Очаква се в обхвата на предложения с проекта чл. 5б в наредбата да попаднат 26 лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие и 1 лечебно заведение за болнична помощ – многопрофилна болница за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с поддържане на постоянна готовност за осигуряване на оптимален достъп на населението до медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, чрез осигуряване финансирането на тези дейности от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Заинтересовани страни са всички български граждани, при които възниква необходимост от осигуряване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, както и лечебни заведения. За българските граждани се осигуряват условия за реализиране на медицински дейности за опазване здравето и живота в лечебните заведения, които са най-близо до тях, обхващат на практика цялата страна и традиционно предоставят услуги в областта на диагностиката и лечението. За лечебните заведения за болнична помощ – относителна стабилност и възможност да посрещнат и задоволят потребностите от лечение на голям брой български граждани при различни състояния, включително и при извънредни ситуации, аварии и катастрофи. Очакваният резултат в крайна сметка е и подобряване на достъпа до медицински услуги на уязвими групи от населението и решаване на здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и създаване на възможност за лечебните заведения за подобряване на ефективността на здравното обслужване.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Дейностите, за които Министерството на здравеопазването финансира лечебни заведения по реда на Наредба № 3 и в частност дейностите по настоящия проект на наредба, не се финансират по друг ред, т.е. не са налице приходи от други източници за лечебните заведения, като Министерството на здравеопазването не компенсира разликата между получените приходи и направените разходи от лечебните заведения за съответната дейност, а финансира изцяло осъществяването й. С проекта на наредба се въвежда възможност за субсидиране на лечебните заведения за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област чрез поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

По този начин се цели осигуряването на постоянна готовност на част от болниците в страната да поемат лечението на пациенти при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, изискващо незабавна, а понякога и изпреварваща реакция и ангажиране на човешки и материални ресурси, които за кратко време не могат да бъдат създадени или осигурени.

Допълнителните средства, необходими за субсидиране на новата дейност се очаква да бъдат предвидени в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

С измененията на наредбата не се предвиждат административни промени, както и закриване, сливане или създаване на нови административни структури и няма да се създаде допълнителна административна тежест за участниците в процеса. Не се въвеждат или изменят регулаторни режими и такси.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в 30-дневен срок.

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари