Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за Селскостопанската академия

 

С предвиденото в законопроекта създаване към Министерство на земеделието и храните чрез отделяне от Селскостопанска академия на Национален земеделски музей като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, ще се осигурят по-добри условия за осъществяване дейността на Националния земеделски музей, който по този начин няма да осъществява спомагателна дейност.
Основната дейност на Националния земеделски музей е да издирва, придобива, съхранява и популяризира паметници на културата в областта на земеделието.
В музейните фондове и експозиции се съхраняват повече от 28 000 музейни единици. В научния архив се съхраняват лични фондове на видни земеделски учени и дейци. На повече от 1000 кв. м. са разположени постоянните експозиции по овцевъдство и козевъдство, откритите за посещения през 1996 г. експозиции по растениевъдство, лозарство и винарство, тютюнопроизводство, розопроизводство, зеленчукопроизводство, откритите за посещения през 2002 г. експозиции по пчеларство и ветеринарно дело, къща – музей „Академик Д. Костов” в с. Локорско, обл. София.
С проекта се предвижда и закриването на Държавно предприятие „Система за агропазарна информация САПИ” (ДП „САПИ”), с ЕИК 200501337, което е създадено през 2008 г. със Закона за Селскостопанската академия (Обн. ДВ бр. 43 от 2008 г.). Включено е в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от закона като държавно предприятие към Селскостопанската академия. Съгласно чл. 10 от Закона за Селскостопанска академия, органи на предприятието са министърът на земеделието и храните, председателят на ССА, управителният съвет и директорът. Организацията на дейността му е определена в Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия, приет с ПМС № 239 от 26.09.2008 г. (Обн. ДВ. бр. 87 от 2008г.).
Регистрираният предмет на дейност на ДП „САПИ” изцяло дублира предметът на дейност на „Система за агропазарна информация” ЕООД („САПИ” ЕООД) с ЕИК 831532532, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министърът на земеделието и храните на основание Решение № 103 от 02.02.2012 г. на Министерския съвет. От създаването на предприятието то не е осъществявало дейност и няма назначен персонал, като същевременно има текущи разходи за административни такси и др. Съгласно т. 2 от Протокол № 4 от 01.02.2012 г. на Министерския съвет, на министърът на земеделието и храните е възложено да предприеме необходимите действия за иницииране на промяна в Закона за Селскостопанската академия с цел прекратяване на ДП „САПИ”. С Решение № РД-05 от 04.09.2012 г. Управителния съвет на ССА единодушно е решил предприятието да бъде прекратено и заличено.


Дата на откриване: 21.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари