Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до електронния регис

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход

 


Дата на откриване: 27.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2023 г. 19:11:58 ч.
gentiankoci

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ (ЧАСТ 1 от 3)

СТАНОВИЩЕ НА

БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ

 (ЧАСТ 1 от 3)

Проект на акт:

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход

 

  1. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:

Изложението в раздел 1 следва да отговори на няколко основни въпроса, а именно - какъв е проблемът/проблемите, какви са същността и мащабите му, какви са причините за възникване на проблема, кои са пряко засегнатите от проблема страни и/или обществени отношения, какви са/биха били негативните последици, ако проблемът продължи да съществува, какво е желаното положение и как би следвало да се постигне.

 

1 - Съгласно Закон за българското гражданство, Глава пета, производство във връзка с българското гражданство , член 29 ал.4[1] Консултативният съвет при ИАБЧ установява дали молителят има български произход само в случаите, САМО когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2, по възлагане от министъра на правосъдието.

Съветът ще се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните

обстоятелства, предвидени в чл. 29, ал. 6[2], т. 1[3], 2[4] или 3[5] от ЗБГ. Устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина, вече Изпълнителна агенция за българите в чужбина се определят с правилник, приет от Министерския съвет (чл. 29, ал. 7 ЗБГ).

 

Идентифицирани проблеми

Проект Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина чл.2 ал. 2 предвижда да се сезира САМО по възлагане на Министъра на правосъдието по реда на чл.29, ал.4 от ЗБГ.
[1] (4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.

[2] (6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Консултативният съвет се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства:

[3] 1. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава;

[4] 2. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;

[5] 3. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система.

следва част 2

13 март 2023 г. 19:13:10 ч.
gentiankoci

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ (ЧАСТ 2 от 3)

СТАНОВИЩЕ НА

БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ

 (ЧАСТ 2 от 3)

Продължение…. от част 1

Правилника за дейността на Изпълнителна агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход регламентира условията и реда за издаване на удостоверения за български произход. Този правилник в чл.7 предвижда производството по издаване на удостоверение за български произход да започне по инициатива на заявител, на който са дадени писмени указания от Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за необходимостта българският му произход да бъде удостоверен от Агенцията в някое от производствата, посочени в чл. 2 от настоящия правилник

И в двата правилника липсва възможността лице от български произход да установява произхода си изхождайки само по лична независима инициатива.

Проект Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина за целите на българското гражданство не дава възможност всяко лице преди да подава документи за българско гражданство да се снабди с документ за български произход или да получи справка в самия регистър.

Проект Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход в чл.9 предвижда достъп до Регистъра да има и Министъра на правосъдието.

Тъй като регистърът не съдържа информация за всички лица с български произход, които кандидатстват за българско гражданство , при евентуална справка от Министъра на Правосъдието , ще се констатират липсва на данни за произход на определено лице, което би могло да даде основание на Министъра да не действа по реда на чл.29 ал.4 от ЗБГ и да има отказ за издаване на българско гражданство.

Същевременно Правилника за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина не предвижда на какви основания ще се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2.

Всяка странна на балканския полуостров където от столетия живеят българи откъснати от днешна териториална българска държава, предвижда във вътрешното си законодателство възможността за удостоверяване на българския произход, или дава само частични права които не са достатъчни за удостоверяване на произхода.

Самия правилник в чл. 2 предвижда Консултативния съвет да се ръководи от обстоятелствата предвидени в чл.29 ал.6, т.1 (виж текстовете по горе в референция) , и по спорно точка 1 част е от българска общност или българско малцинство в друга държава.

следва част 3

13 март 2023 г. 19:16:10 ч.
gentiankoci

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ (ЧАСТ 3 от 3)

СТАНОВИЩЕ НА

БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ

 (ЧАСТ 3 от 3)

Продължение…. от част 3

Относно Албания:

Закон № 96/2017 За защита на националните малцинства в Република Албания предвижда:

Член 3  Определения

1. Национално малцинство е група албански граждани, които пребивават на територията на Република Албания, имат ранни и стабилни връзки с албанската държава, проявяват отличителни културни, етнически, езикови, религиозни или традиционни характеристики и желаят да изразят, запазват и развиват заедно своята различна културна, етническа, езикова, религиозна или традиционна идентичност.

2. За целите на този закон националните малцинства в Република Албания са гръцкото, македонското, арумънското, ромското, египетското, черногорското, босненското, сръбското и българското малцинство.

Член 6 Право на само идентификация

1. Всяко лице има право да декларира принадлежност към национално малцинство, въз основа на правото на само идентификация, съгласно разпоредбите на законодателството за общото преброяване на населението на Република Албания и в случаите, предвидени в този закон. .

Член 7  Събиране на данни

  1. За гарантиране на правата на националните малцинства публичните институции на централно и местно ниво събират данни, свързани с идентифицирането на лица, принадлежащи към национални малцинства, въз основа на правото на само идентификация на тези лица и документите за гражданско състояние, в съответствие с т.2, чл.6 от този закон и със законодателството за защита на личните данни.

Законодателството в Р.Албания дава на лице с български произход и самосъзнание единствената възможност на основани чл.6 ал.1 да се само декларира като такъв и да го заяви това нещо и пред местната власт. Практика която актуално се осъществява само на един район в Албания, местността Гора, Административна единица Шищавец , която издава удостоверения за лицата на основание чл.6 и 7 от Закона за малцинствата. Практика която досега е водила до 100% чрез откази от Министерството на Правосъдието за издаване на българско гражданство на тези лица. Другите Административни единици издават документи само по тяхно желание и чрез вътрешни нареждания на управляващите общините лица.

 

  1. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“:

Предлагаме да се обмисли възможността за разширяване на кръга на заинтересованите страни като в него се включат като отделна група заявителите във връзка със създаването на регистъра , въвеждането на данни в него, и получаване на информация по друг установен режим. 

 

  1. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:

Предлагаме при представянето на Вариант 1 да се опишат предложенията за нормативни промени, в конкретния случай –организацията на работа на съвета (както е направено в раздел 1 от оценката), както и предметът, структурата и съдържанието на новата наредба, кои дейности ще бъдат засегнати от промените и как.

Във връзка с приемането на новата наредба, да се включи по-подробна информация относно уреждането на дейността на Консултативния съвет, осигуряване на съответствие на дейността с актуалните нормативни изисквания в страните където живеят българско малцинство както и стратегическите документи в областта (като например наличните научни изследвания и становища на български институции (Становище на ДАБЧ Вх.Nr.12-06-0729-1/26.06.2015 и необходимостта от обновяването на този списък ) относно район Голо бърдо, и др.

 

 

БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВАЩИ В Р.АЛБАНИЯ

 

Разработи:

д-р ГЕНТИАН КОЧИ