Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). С настоящия законопроект се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843), така и със стандартите на FATF.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:s.koleva@minfin.bg; e.d.ivanova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 февруари 2023 г. 19:47:52 ч.
poptolev-tn

Първи коментар

Този вариант на проекта с някои незначителни разлики с почти нищо не се различава от проекта, който обсъждахме през Ноември 2022 год. Само дето тогава справката с предложенията  я публикаваха, след като проекта мина през Министерския съвет.Независимо от това, аз ще направя отново своите предложения, като ще оспоря мотивите на работната група, с които те лбяха отхвърлени при предишното обсъждане.Тошко Поптолев

22 март 2023 г. 12:23:11 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/31544/