Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Із-547 от 2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия

Инструкция № Із-547 от 2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война (Инструкция) е издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 150у, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отменен) (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.) и чл. 81, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.). Съгласно чл. 150у, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.) (отменен) дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) изпълнява дейността си по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“ при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Посоченото правно основание за издаване на съвместната инструкция е отпаднало с отмяната на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г. (обн., ДВ бр. 60 от 2014 г.). В последствие дирекция „Специална куриерска служба“ на МВР е престанала да бъде една от структурите на министерството и е преминала към Държавната комисия по сигурността на информацията по силата на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 19 от 2017 г.). Дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ на Държавната комисия по сигурността на информацията е нормативно определена в чл. 30 от Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация.


Дата на откриване: 28.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари