Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

 

Проектът на постановление на Министерския съвет е насочен към продължаване на процеса на оптимизация на структурата и числеността на персонала в бюджетните организации и привеждане на нормативната уредба в съответствие с развитието на обществено-икономическите условия в страната и добрите практики в областта на управление на човешките ресурси.
Предвидените с проекта на постановление допълнителни мерки за ограничаване наемането на нещатен персонал целят поетапно преустановяване на съществуващите възможности за увеличаване на персонала във ведомствата и организациите в бюджетната сфера извън утвърдената със съответния нормативен акт обща щатна численост на персонала. От датата на влизане в сила на проекта на постановление общият брой на лицата, назначени в бюджетните организации по реда на ПМС № 66/1996 г., няма да може да бъде увеличаван. След прекратяване на трудово правоотношение с лице, назначено по реда на постановлението, освободената длъжност ще се закрива и така общият брой на назначените по този ред лица поетапно ще намалява.
Очакваните резултати от приемането на проекта на постановление са свързани с подобряване на управлението на човешките ресурси и оптимизиране на бюджетните разходи за персонал.


Дата на откриване: 21.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари