Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Промените на наредбата са свързани с изпълнението на изискванията на § 21 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн. ДВ, бр. 98 от 2008 г.).

Съгласно разпоредбата на § 21. по отношение на речните пристанища изискванията за наличие на подходящи пристанищни приемни съоръжения и за план за приемане и обработване на отпадъци, в това число за система за определяне размера на таксите за приемане и обработване на отпадъци, се прилагат от 1 януари 2013 г..
 
Предвижда се изменение в членове 1 и 3 като думата „рибарските” се заменя с „риболовните”. Предложението цели използване на терминологията, възприета в Кодекса на търговското корабоплаване. В § 1а, т. 1 от Допълнителните разпоредби на кодекса се съдържа опрделение за „риболовен кораб”.
 
Предвижда се изменение в чл. 4 и 5 с цел ограничаване приложното поле само по отношение на морските кораби. Разпоредбите са свързани с осъществяване на контрола, произтичащ от изискванията единствено към морските кораби, за задължително предаване на отпадъците, както и свързаните с тях контролни проверки по Раздел IV от Наредба № 15. Във връзка с регламентиране предаването на отпадъци от кораби, посещаващи пристанищата по вътрешните водни пътища, в чл. 6 се създава нова ал. 3, съгласно която капитанът на речен кораб, посещаващ пристанищата по вътрешните водни пътища е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно, в зависимост от техния вид, съгласно изискванията и категоризацията на Препоръките за организация на събирането на отпадъците от корабите, плаващи по р.Дунав” приети с постановление на шейсет и осмата сесия на Дунавската комисия (док. ДН/СЕС 68/16) от 15 май 2007г., с всички негови последващи изменения и допълнения.
 
Във връзка с издаването на нова Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (обн. ДВ. бр.67 от 2012 г.) е предложена отмяната на чл. 7, тъй като материята относно издаването на свидетелство за отплаване и декларация, съдържаща информация, относно вида и обема на предадените отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари вече е уредена в чл. 20 и 36 отцитираната наредба.
 
Промените в Приложение № 1 са свързани с изпълнение на изискванията на международните договори в областта на корабоплаването по вътрешни водни пътища, а именно – Европейското съглашение за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ВОПОГ/ADN (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), рат. със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.) и Препоръките за организация на събирането на отпадъците от корабите, плаващи по р.Дунав, приети с постановление на шейсет и осмата сесия на Дунавската комисия (док. ДН/СЕС 68/16) от 15 май 2007 г., с всички негови последващи изменения и допълнения). Във връзка с горното в Приложение № 1 са добавени текстове за създаване на възможност за приравняване на класификацията на отпадъците и опасните товари за морето и вътрешните водни пътища.
 
Предвижда се и отмяна на §4 от Преходните и заключителните разпоредби във връзка с липсата на необходимост от една единствена разпоредба, която препраща към членовете, които са приложими по вътрешните водни пътища. С предлаганите промени в наредбата е направено ясно разграничние кои разпоредби са приложими за морски кораби и кораби плаващи по вътрешни водни пътища.
 
Лице за контакти:
Естислав Площаков;
Главен инспектор;
Отдел „Пристанища”;
Дирекция „Инспекционна дейност”;
Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
Тел:. 02/ 930 4077;
E-mail: estislav.ploshtakov@marad.bg


Дата на откриване: 22.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари