Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, одобрена с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2002 г.

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) са подготвени промени в Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. На основание § 1 от Постановление на Министерския съвет № 1 от 5 януари 2012 г. за приемане на Методиката, се предвижда изменението на Тарифата да влезе в сила от 1 януари 2013 г.

За определяне размера на таксата за разглеждане на преписки от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, таксата за издаване на актове за категоризация, както и издаване на заверено копие на препис-извлечение от решение е използван метода за тяхното изчисляване на база на разходите, извършени от Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения”, Министерство на земеделието и храните за 2011 година.

Предлаганите такси за разглеждане на преписки от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и за издаване на актове за категоризация и на препис-извлечения ще доведе до обезпечаване дейностите, извършвани от Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения”, свързани с изпълнение разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи. Предлаганото изменение на таксата за разглеждане на преписки от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи е тя да стане 200.00 лв. В сега действащата Тарифа таксата за разглеждане се определя в зависимост от площта на имота, като до 50 дка се дължи такса в размер на 50.00 лв., а над 50 дка – 200.00 лв. Положеният обем от работа, материали и време за разглеждане на преписки са еднакви, независимо от площта на имота, предвид което предлагаме единна такса за разглеждане в размер на 200.00 лв., независимо от площта на имота/имотите, за които се иска промяна на предназначението.

Като цяло предлаганото изменение на таксата за разглеждане на преписки от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и на таксата за издаване на препис-извлечение от решение ще доведе до реална разходоориентираност на стойността на извършваната услуга. При прилагане на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите се установи, че не е необходимо изменение на таксата за издаване на актове за категоризация.

 


Дата на откриване: 22.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари