Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 13.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 март 2023 г. 11:49:04 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. В Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 36 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

 1. В чл. 1 се създава ал. 3:

„(3) Правилата по ал. 1 се прилагат и за инвестиции, за които размерът на финансирането по Механизма е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване към крайните получатели.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. Въвежда се право на ръководителя на СНД, по свой избор да изисква прилагането на ПМС № 80, но не се въвеждат условията, при които този ръководител може да приложи това свое право;
 2. Създават се условия за въвеждане на административна тежест, която не е оценена в мотивите и становището към проекта. В тази връзка в резултатите от общественото обсъждане трябва да се включи информация колко проекта по приключени процедури по ПВУ, ако е било приложено това правно на ръководителя, е трябвало да проведат такива процедури и колко броя процедурите са това; колко човеко/часа е трябва да вложат КП за тези процедури, като се обоснове и средното време за организиране на една такава процедури за услуги и строителство; колко лева биха били разходите на КП за вложените човеко/часове, като се обосноват приложените ставки с пазарните такива;
 3. Създава се възможност за „административен рекет“ върху КП, които изпълняват проекти за инвестиции до 140 000 евро без ДДС, като същите се задължават да провеждат процедури, за които трябва да ползват юридически услуги, които не са включени в допустимите разходи по проектите.

 

14 март 2023 г. 11:49:22 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. В Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 36 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

 1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 4:

„4. при изпълнението на проекти, отличени с „печат за високи постижения“ на Европейския иновационен съвет, когато конкретният изпълнител е изрично посочен в проекта, оценен от Европейската комисия.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. МИР не е публикувал резултатите от общественото обсъждане на процедура „BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ за да са ясни окончателните текстове за кандидатстване и изпълнение, спрямо които ще се дава това право за неприлагане на ПМС № 80. Например към датата на публикуване за обществено обсъждане на настоящото изменение на ПМС №80 МИР не е публикувал резултатите от обществено обсъждане на процедури „BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”“, като по този начин липсва публичност за мотивите за приемане или неприемане на направени предложения по проекта на документацията, което води и до липса на публичност за начина на разходване на средствата по ПВУ от МИР, за разлика от МРРБ, което стриктно изпълняват не наложеното им с ПМС № 114 задължение за публикуване на тези резултати и осигуряват публичност за това разходване на средства, МФ трябва да разгледа липсата на такова задължение по ПМС № 114 и да го въведе, каквото задължение имат по чл. 72 от АПК;
 2. В проекта на „Покана за участие“ по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“, в точка 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция“ е записано „Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на проект следва да не надвишава: - размера на финансирането по проекта, отличен с „Печат за високи постижения“ от програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. - 4 889 575 лв. (или 2 500 000 евро съгласно чл. 25а от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.)“. Предложението е в пряко нарушение на принципите за ефективен контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България по Механизма за възстановяване и устойчивост за проекти с посочения размер на БФП;
 3. Посоченият в доклада текст „Създаването на такова изключение се налага от необходимостта за хармонизиране на националната правна рамка с правилата и процедурите на основната програма, по която са оценени тези проекти. Одобрените от ЕИС проекти са преминали двустепенна, включително техническа, оценка от страна на Европейската комисия и в някои случаи предвиденото изпълнение на дейност с конкретен изпълнител е било допълнителен аргумент за високата оценка и получаването на „Печат за високи постижения“ на съответното проектно предложение“ е не свързан с предложението. Дава се изключение за процедура по българския ПВУ, за прилагането на която носи отговорност България и при санкции от страна на ЕС по нея същите ще се възстановяват от българския бюджет. Допълнително предложението касае изпълнението на одобрени проекти по процедурата, а не условия за тяхното одобрение, защото те вече са „спечелили“ липсващото съревнование!;
 4. Предложението нарушава принципите за ефективност и ефикасност на разходи в размер до 2 500 000 евро, защото изпълнителите за тях ще се изберат при непазарни условия и в условията на възможни „корупционни практики“.

 

14 март 2023 г. 11:49:37 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

 1. Създава се чл. 3а:
 1. 3а.     (1) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване при процедурите по чл. 3, ал. 2 изисква от крайните получатели да представят обезпечения по авансови плащания със средствата от Механизма, когато такива са предвидени в документите по чл. 5, ал. 1 или поканата по чл. 23.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. Предложението създава права на ръководителя на СНД без да се посочват условия, при които може да ги приложи, когато е решил да не изисква предоставяне на обезпечения по авансови плащания;
 2. Предложението е предпоставка за корупционни практики в СНД при „авансово раздаване“ на необезпечени средства;
 3. КП на одобрените проекти имат възможност да ползват финансови инструменти по ПВУ, чрез които да осигурят обезпечаване на авансовите плащания;
 4. Предложението не посочва приложими условия, които да се приложат от СНД при невъзможност от събиране на авансовите средства при неизпълнение на проекта, което юридически и административно ще доведе до покриване на такива загуби от националния бюджет.

 

 

14 март 2023 г. 11:49:49 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

 1. Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване може да не изисква от кандидатите, получили висока оценка „над праговете“ или „печат за високи постижения“, предоставянето на обезпечения по авансови плащания, когато такива не се изискват по проекта, оценен от Европейската комисия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. Предложението създава права на ръководителя на СНД без да се посочват условия, при които може да ги приложи, когато е решил да не изисква предоставяне на обезпечения по авансови плащания;
 2. Предложението е предпоставка за корупционни практики в СНД при „авансово раздаване“ на необезпечени средства;
 3. КП на одобрените проекти имат възможност да ползват финансови инструменти по ПВУ, чрез които да осигурят обезпечаване на авансовите плащания;
 4. Предложението не посочва приложими условия, които да се приложат от СНД при невъзможност от събиране на авансовите средства при неизпълнение на проекта, което юридически и административно ще доведе до покриване на такива загуби от националния бюджет.

 

14 март 2023 г. 11:50:01 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2022 г.) се правят следните допълнения:

 1. Когато авансово предоставените средства по ал. 2 подлежат на възстановяване и не са възстановени от крайните получатели, те се възстановяват от съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките, на които е Структурата за наблюдение и докладване.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. В предложението липсват правила за търсене на отговорност от ръководителя на СНД, защото това е предпоставка за корупционни практики от страна на СНД при „раздаване“ на необезпечени аванси;
 2. Скриването на „кражби“ на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките, на които е Структурата за наблюдение и докладване, е пряка форма на прехвърляне на безотговорността върху българския данъкоплатец, който не разполага с лостове и механизми да се противопостави на такива „кражби“, ако не се търси отговорност от СНД.

 

14 март 2023 г. 11:50:25 ч.
tzviatkov

Предложения

В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10:

„9. „Над праговете“ е оценка над десет точки, дадена от Европейската комисия на проектни предложения в част „Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство“ на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точката да отпадне.

Основания за предложението са следните обстоятелства:

 1. В мотивите липсва справка за начина, по който е избран праг от 10 точки. Не е ясно защото той не е 5 точки или 15 точки;
 2. В мотивите не са посочени таблични източници, от които да е видно кои проекти, над посочения праг, ще могат да получат БФП от ПВУ, защото самото наличие на такъв праг предполага такъв анализ и оценка;
 3. В мотивите липсва информация как проектите, които попадат в обхвата на точките над този праг ще покриват целите на НПВУ, защото и в него липсва такава информация.
 4. Предложението не е обосновано и е предпоставка за възникване на корупционни практики в СНД, които прилагат процедури за посочения тип проекти.

 

16 март 2023 г. 23:39:40 ч.
dtzankova@abv.bg

допълнение на чл. 12, ал. 1 от ПМС 157/2022

Предлагам в чл. 12, ал. 1 на ПМС 157/2022 г. да бъде включена възможност за целите на дейностите по ПВУ да се наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Причината е, че сега предвидените правни основания не изчерпват нуждата на посочените в Постановлението чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 организации, които сключват оперативни споразумения по изпълнение на Плана, тъй като не са взети предвид всички видове субекти - страни по оперативните споразумения.

12 април 2023 г. 19:21:07 ч.
ventse_mi

становище БАН

СТАНОВИЩЕ

ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

 

            В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и техните основни функции (ДВ, бр. 54 от 2022 г., изм. и доп., бр. 70 от 2022 г., изм., бр. 85 от 2022 г.).се правият следните предложения за допълнение:

 

            В чл. 12 се създава нова ал. 5 със следния текст: „При наемане на служители по ал. 1 от организации, които не са администрации на изпълнителната власт и администрации на органите по чл. 340 от Закона за съдебната власт, могат да наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала, ако възнагражденията им са допустими за финансиране изцяло по Механизма за възстановяване и устойчивост. Договорите се сключват за срока на съответната дейност по инвестицията по правилата на Глава V, раздел I от Кодекса на труда“.

           

            Мотиви за предлаганото допълнение:

            Нормата на чл. 12, ал. 1 с пояснението: „които са администрации на изпълнителната власт и администрации на органите по чл. 340 от Закона за съдебната власт“ изключва от своя обхват на прилагане организации, като Българската академия на науките, която съгласно Приложение 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от ПМС 157 от 2022 г. е определена за СНД, но не е от администрацията на изпълнителната власт, нито от тази на органите по чл. 340 от ЗСВ. Изключването на тези организации, възпрепятства прилагането на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и сключването на срочни трудови договори с лицата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 157 от 2022 г. за целия срок на съответната дейност по инвестицията.