Обществени консултации

проект на ПМС за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла

С Постановление № 135/13.06.1996 г. на Министерски съвет за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла (зенитен полигон Шабла), обнародвано в ДВ. бр. 53 от 21 юни 1996 г., са обособени границите на полигона и е конкретизирано въоръжението и боеприпасите, които могат да бъдат използвани в тези граници.

С Постановление № 44/19.03.2010 г. на Министерски съвет за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването, са определени опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия. Като опасна зона за въздухоплаване е публикувана и зоната над зенитен полигон Шабла, като са посочени и нейните конкретни въздушни хоризонтални и вертикални граници.

При съпоставяне на географските координати от горецитираните две постановления на Министерски съвет се откриват съществени разлики, които значително ограничават пространството, което може да бъде използвано за работа на зенитен полигон Шабла. Така се създават и предпоставки за допускане на инциденти.

През последните години, като част от големи международни учения, на зенитен полигон Шабла се провеждат учения и тренировки от военни формирования на държави – членки на НАТО. По време на подготовката за тях, нееднократно представители на тези страни заявяват желанието си да изпълнят тренировъчни пускове със съвременни оръжейни системи. Поради ограниченията на полигона по вид на използвано въоръжение и боеприпаси, такъв вид дейности към момента не могат да бъдат реализирани.

Предвид извършените промени в дислокацията на военни формирования от Българската армия, заложени в утвърдените планове за развитие на Въоръжените сили на Република България, в Министерството на отбраната е анализирана необходимостта от въвеждане на изменения и допълнения в чл. 4, ал. 1 на
ПМС № 44 от 2010 г., в който са определени опасните зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия над учебни полигони или други обособени райони, в границите на които се провеждат дейности, застрашаващи безопасността на полетите. Констатирана е потребност от създаване на нови опасни за въздухоплаването зони и заличаване на вече публикувани зони, които са със статут на отпаднала необходимост. Ето защо се предвижда с преходните и заключителни разпоредби на проекта да се промени и Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г.

 

Целите на внасянето за разглеждане от Министерски съвет на проекта на акт са, както следва:

1. По – ефективно използване на зенитен полигон Шабла от съвременни зенитно – ракетни комплекси на въоръжение у нас и в държавите – членки на НАТО при провеждане на мащабни учения и тренировки. Еднозначно регламентиране на статута и границите на зенитен полигон Шабла, синхронизиране на националната нормативна база и осигуряване на условия за понижаване на рисковете при провеждане на тренировки и учения със съвременни образци военна техника.

2. Увеличаване на обемите въздушно пространство за изпълнение на граждански полети чрез заличаване на опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, които са със статут на отпаднала необходимост.

3. Осигуряване безконфликтност на дейностите, извършвани на армейските полигони с изпълнението на полети на гражданската авиация, улесняване на процесите на гражданско – военна координация при резервиране на въздушното пространство и повишаване нивото на безопасност на полетите чрез добавяне на опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, с които се осигурява функционирането на стрелбищни комплекси, използвани ежедневно за стрелба със стрелково въоръжение от военни формирования и от подразделения на Министерството на вътрешните работи, дислоцирани в областите Бургас и Варна.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са синхронизиране на националната нормативна база, осигуряване на условия за понижаване на рисковете при провеждане на стрелби със съвременни образци военна техника и по – голяма ефективност в използването на въздушното пространство на Република България.


Дата на откриване: 14.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари