Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Със законопроекта се предлагат тематично обособени групи промени, насочени към:.

1. Осигурява се изпълнението на актове на Европейския съюз в рамките на Пространството на свобода, сигурност, правосъдие. Предвиждат се мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 година относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (Регламент (ЕС) 2021/784), с който се установяват единни правила за справяне със злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично съдържание онлайн. Определя се компетентният национален орган в структурата на ГДБОП, който ще упражнява контролни функции спрямо доставчиците на хостинг услуги на територията на страната, ще осъществява комуникации с ЕК и при необходимост ще налага санкции, установени от закона, за неспазване на произтичащите от регламента задължения. Въвеждат се мерки и по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година, с които е създадена рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите, визите, полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията. В тази връзка се допълват правомощията на полицейските органи да достъпват и ползват Общото хранилище с данни за самоличност, изградено от взаимнодопълващите се информационни системи.

2. Отразяват се промените в общото трудово законодателство във връзка с въведения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя.

3. Подобряват се производствата по търсене на дисциплинарна отговорност на държавните служители със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Предлагат се норми за преодоляване на затрудненията при прилагането на ЗМВР относно производството за търсене на дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарно наказание на държавните служители със статут по ЗМВР чрез: - обособяване на две отделни административни производства - „дисциплинарна проверка“ и „дисциплинарно производство“; - намаляване на сроковете за приключване на дисциплинарната процедура на два месеца, като за дисциплинарното производство с възможност за удължаване с още до два месеца при случаи, представляващи фактическа или правна сложност; - отпадане на неефективните наказания по чл. 199, ал. 1, т. 1, чл. 200, ал. 1, т. 1 и чл. 201, ал. 1, т. 1 от ЗМВР и второто изречение от чл. 198, ал. 3, чл. 199, ал. 2, чл. 200, ал. 2 и чл. 201, ал. 2 от ЗМВР; - регламентиране на нови състави на дисциплинарни нарушения в чл. 201 и 203 от ЗМВР; - определяне на участието на адвокат в дисциплинарното производство като подпомагащ служителя в защитата му само при налагане на наказание „уволнение“; - създаване на правно основание в ЗМВР за издаване на подзаконов нормативен акт от министъра на вътрешните работи, с който да се определят устройството и дейността на центровете за специализация и професионална подготовка и за бойна подготовка и спорт към Академията на МВР; - премахване на възможността за извършване на дисциплинарна проверка по анонимни сигнали като част от административното производство по налагане на дисциплинарно наказание.

4. Създават се предпоставки за по-голяма оперативност при материално-техническото обезпечаване на териториалните структури на Главна дирекция „Гранична полиция“, чрез обособяването им като самостоятелни юридически лица. (ГДГП).

5. Предвижда се повишаване капацитета на полицейските органи при ГДГП за противодействие на заплахите, произтичащи от неправомерно използване на безпилотни летателни апарати в близост до държавната граница.

6. Предлага се промяна в подхода на законово ниво да бъдат определяни размерите на паричните награди за служителите от министерството.


Дата на откриване: 14.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари