Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от 2011 г.

Проектът предвижда следните по-съществени изменения и допълнения в действащата наредба:

В чл. 1 на наредбата се добавят т. 10 и т. 11:

Мотиви: разпоредбата на новата ал. 5 на чл. 41 ЗГ, според която началната цена не може да бъде по-ниска от определената по реда на наредбата

„т. 11. определяне на цени за уедряване на поземлени имоти в горски територии”.

Мотиви: Новата т. 11 е във връзка с регламентирания в чл. 24, ал. 2 начин за определяне на цени за уедряване на поземлени имоти в горски територии. 

Промени относно базисната цена на поземлени имоти в горски територии.

Предвижда се да отпадат като зони за особена защита от урбанизация земите в ограничителните строителни линии на републиканските и общински пътища.

Мотиви: Тези зони са с малки площи и по тази причина общинските служби по земеделие и службите по геодезия, картография и кадастър не могат да ги отделят като самостоятелни имоти. Най-често се налага да се ползват при разширяване и реконструкция на съществуващи пътища от Агенция „Пътна инфраструктура”, което необосновано оскъпява тези проекти.

От Приложение № 22 отпадат като зони за особена защита от урбанизация и поземлените имоти в землищата на населени места от първа категория.

Мотиви: Това са градове, землищата на които са големи и за тях е предвиден пазарен множител по приложение № 23, с прилагането на който цените на имотите се доближават до пазарните.

Оценка на поземлени имоти във връзка с процедури по § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон за горите.

Промяна в наредбата регламентира редът и начинът за оценка на поземлени имоти в горски територии по реда на § 123 от ПЗР на отменения Закон за горите, тъй като в действащата наредба липсва изричен текст.

В чл. 23, ал. 2 се променя начинът за определяне на цената при уедряване на поземлени имоти в горски територии.

Мотиви: Съгласно чл. 38, ал. 1 и 2 ЗГ, уедряване на своите имоти могат да предлагат собственици които са се обединили в горско сдружение и имотите им попадат в едно землище, както и държавните горски и ловни стопанства и общините. За да се стимулират собствениците да уедряват своите имоти, което е в интерес на гората и предполага по-ефективното управление и стопанисване, оценяването на тези гори следва да е максимално опростено и по-евтино. Обезсмисля се прилагането на коефициенти според категорията на населеното място, тъй като горите са в едно землище и коефициентът е еднакъв за всички.

В чл. 24, ал. 2 се променя начинът на определяне на цената при замяна на поземлени имоти в горски територии.

Мотиви: Досегашният текст не отчита коректно цените на имотите в атрактивните райони на страната.

Проектът предвижда промяна в чл. 25, ал. 3 и чл. 26, ал. 3, като се определя нов начин за определяне на цените за учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочен сервитут.

         Мотиви: По досегашния ред цената за учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочен сервитут в някои случаи е по-ниска от цената за срочното им учредяване, което е нелогично.

В чл. 26, ал. 1 коефициентът „10 на сто” се завишава на „20 на сто”.

Мотиви: Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗГ, „Сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за изграждане и/или обслужване на:

1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжение, водопроводи и канализации с диаметър под 1500 мм, както и въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура;

2. телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии;

3. лифтове и влекове  - за срок до 30 години;

4. обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтанични паркове”. Според сега действащата наредба, с учредяване на сервитута се учредява и право на строеж. По тази причина, цената за учредяване на сервитут е завишена, така че да е съпоставима с останалите случаите, когато се учредяват отделно сервитут и право на строеж.

В проекта на наредба е предвиден нов чл. 30а, в който е предвиден ред за определяне на начални цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост.

         Мотиви: Наложено е от разпоредбата на чл. 41, ал. 5 от последното изменение и допълнение на Закона за горите, съгласно която „Началната цена за провеждане на съответния търг за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, не може да бъде по-ниска от определената по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 цена”. В досега действащата наредба този въпрос не е регламентиран.

 


Дата на откриване: 23.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари