Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

С проекта на Решение се предлагат за утвърждаване таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2023/2024 година. 

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с разпоредбата на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.

Спазени са изискванията на чл. 95, ал. 7, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Приети са предложенията на държавните висши военни училища за размера на таксите за обучение на учащите се в тях студенти и докторанти.

Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП за учебната 2023/2024 година са определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.


Дата на откриване: 16.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2023 г. 00:40:48 ч.
Turlak

Относно цените

Въпреки всичко по някои специалности таксите са доста високи. От 1500 до 3 500 лева на година - това не е никак малко.