Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат е във връзка с измененията и допълненията в Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки (ЗСВТС), обнародван в ДВ, бр. 61 от 2022 г., свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво. Във връзка с влизане в сила от 01.01.2022 г. на Регламент (ЕС) №2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително и за вътрешнообщностната търговия със стоки) и Регламент (ЕС) за изпълнение №2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката бяха предприети мерки за промяна на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС), както и свързаните с него документи (Наредба №4 от 21/12/2007).

 

 

Отговорна дирекция:“Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари