Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции

Всеобхватно се уредят въпросите, свързани с възможностите държавните служители от Министерството на вътрешните работи да бъдат изпращани за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, включително за участие в международни инициативи, финансирани със средства от ЕС по програми/или проекти или по други международни договори, по които Република България е страна, подкрепени от международни организации. В пълнота се урежда начинът на командироване на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за участие в международни инициативи, финансирани със средства от ЕС по програми/или проекти или по други международни договори, по които Република България е страна, подкрепени от международни организации. Конкретизират се параметрите, които трябва да съдържа заповедта за командироване на държавни служители. Уточнява се възможността за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи без национална подборна процедура, когато международната процедура не предвижда обявяване на вакантната длъжност и провеждането на конкурс. Предлага се изменение на разпоредбите, съгласно които държавните служители предоставят на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ информация за изпълняваната работа. Актуализират се разпоредбите, свързани със срока на командироване и неговото продължаване.


Дата на откриване: 20.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари