Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

С проекта на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието се предлага изменение на приложението към чл. 7, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието по отношение промяна на щатната численост на три регионални управления на образованието (РУО): РУО- Габрово, РУО – Стара Загора и РУО – София-град, в рамките на установената обща численост на РУО.

Настоящото изменение е свързано с увеличение на щатната численост на РУО - София-град с 2 щ. бр., за сметка на намаляването на трайно незаети към момента щатни бройки в две регионални управления на образованието.

Направеното предложение за увеличаване на щатната численост на РУО – София-град с 2 щ. бр. са свързани с голямата натовареност на РУО – София-град, на територията на която се намират 574 образователни институции (12 % от образователните институции на Република България), в това число 3 центъра за подкрепа на личностно развитие, 4 центъра за специална образователна подкрепа и 3 специализирани обслужващи звена. Броят на децата и учениците, обхванати в образователната система в областта, е 194253 (19 % от общия брой от децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование на Република България), като през последните години има трайна тенденция за тяхното увеличаване.

Увеличението на числения състав на РУО – София-град цели постигане на синергия и допълняемост на резултатите от изпълняваните политики, както и укрепване на административния капацитет за пълноценно осъществяване на функциите и задачите му.


Дата на откриване: 21.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари