Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с РМС № 577/17.08.2018 г. и актуализирана с РМС № 900/07.12.2020 г.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания през 2018 г. бяха одобрени 11 национални научни програми, една от които „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (програмата). В рамките й 14 института на Българската академия на науките, 5 института на Селскостопанска академия, 6 висши училища и Националният център по обществено здраве и анализи провеждат научни изследвания в областта на опазване на околната среда с цел осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението в страната.

С проекта на акт се предлага срокът за изпълнението на програмата да бъде удължен до края на 2024 г. Удължаването на нейния срок ще позволи да се изпълни допълнителна дейност, свързана с разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона “Ниска Рила” от мрежата НАТУРА 2000.

Финансирането на допълнителната задача ще бъде в рамките на преразпределение на неусвоените до момента средства по програмата.

Разработването на зоната е от изключително значение за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“. Това ще повиши нивото на енергийна сигурност в страната и е със статут на проект от общ интерес за Европейската комисия.


Дата на откриване: 23.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 24.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 март 2023 г. 12:50:13 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

Институтът за Биомаса и Биогорива - София - ИББ - ibb.alle.bg разработва Стратегия - bg-razvitie.alle.bg , за осигуряване на неограничено самофинансиране на авангардни проекти свързани с управление на кризи, опазване на околната среда - изграждане на големи Научно-Туристически Субтропични Зелени Еко-Центрове - Консерваториуми, за съхраняване, опазване и репродукция на изчезващи и редки растителни и животински видове от цял свят ; на технологии за защита от бедствия и военни действия ; за регенериране на неплодородни, изтощени и деградирали почви чрез хидропонно засаждане на хиляди хектари бързорастящи, високо-рентабилни дървесни видове ; за изграждане на предпазна инфраструктура и подземни съоръжения и биосистеми за прецизни агротехнологии, за създаване на поминък и цяла нова Кризисна Икономика ПОД териториите по Натура 2000, и много други .

ibb-bg@abv.bg